województwo co to znaczy

Co znaczy Województwo? Czym jest 1) Jednostka samorządu terytorialnego jest to regionalna wspólnota.

Czy przydatne?

Co to jest Województwo

Definicja po angielsku: Voivodeship.

Definicja: 1) Jednostka samorządu terytorialnego jest to regionalna wspólnota samorządowa (ogół mieszkańców)
2) Największa jednostka zasadniczego podziału terytorialnego państwie utworzona w celu wykonywania administracji publicznej 1) Woj. jako jednostka samorządu terytorialnego.
Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na swoją odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Woj. ma osobowość prawną. Samodzielność województwa podlega ochronie sądowej. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego ustala statut województwa. W celu wykonywania zadań woj. tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i może zawierać umowy z innymi podmiotami. W sferze użyteczności publicznej, a również poza nią, w dziedzinie działań wykorzystywanych postępowi województwa, może ono tworzyć firmy z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjne, a również przystępować do takich firm.
Organami samorządu województwa są:
- sejmik województwa będący organem stanowiącym i kontrolnym, o 4 letniej kadencji, w skład którego wchodzą radni wybierani w wyborach bezpośrednich,
- zarząd województwa, będący organem wykonawczym województwa, składający się z 5 osób (marszałek województwa jako przewodniczący, wiceprzewodniczący i pozostali członkowie).
Marszałek województwa:
- organizuje prace zarządu województwa i kieruje urzędem marszałkowskim,
- jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu marszałkowskiego i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.,
- kieruje bieżącymi sprawami województwa,
- reprezentuje woj. na zewnątrz.
Marszałek województwa jak i pozostali członkowie zarządu wybierani są poprzez sejmik województwa bezwzględną większością głosów.
Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte poprzez woj. albo inne wojewódzkie osoby prawne. Nabycie mienia województwa następuje na zasadach ustalonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a również w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa i mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych stosownie do regulaminów ustawy o samorządzie województwa, w trybie decyzji administracyjnej wojewody wydawanej z urzędu. Fundamentem samodzielnej gospodarki województwa jest jego budżet.

2) woj. jako organ administracji rządowej.
Administrację rządową na obszarze województwa wykonują:
- wojewoda,
- kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach, w imieniu wojewody, z upoważnienia ustawowego, albo w imieniu własnym,
- organy administracji niezespolonej a więc terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi i kierownicy państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa, ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy, jeśli to jest uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem realizowanych prac,
- organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy albo z zawartego porozumienia,
- kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem starosty i wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach,
- organy innych samorządów, jeśli wykonywanie żądań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy albo porozumienia.
Wojewoda reprezentuje Radę Ministrów w woj., jest zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego jak także reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do mienia powierzonego mu w celu wykonywania jego zadań. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Porady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej.
Zespolenie służb, inspekcji i straży w administracji rządowej w woj. następuje pod zwierzchnictwem wojewody (w jednym urzędzie). Organizację zespolonej administracji rządowej w woj. ustala statut urzędu wojewódzkiego.
Ustanowienie organów administracji niezespolonej może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeśli to jest uzasadnione ogólnopaństwowym charakterem realizowanych zadań albo terytorialnym zasięgiem przekraczającym region województwa.
Organami administracji niezespolonej są: dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, inspektorzy kontroli skarbowej, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar, dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dyrektorzy urzędów celnych, dyrektorzy urzędów morskich, dyrektorzy urzędów statystycznych, Kluczowy Inspektor i inspektorzy dozoru technicznego żeglugi morskiej, kierownicy inspektoratów żeglugi śródlądowej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci strażnic i komendanci granicznych placówek kontrolnych i dywizjonów Straży Granicznej, prezes Agencji Rynku Rolnego, regionalni inspektorzy celni.

wg stanu w dniu 01.01.2007 r. w Polsce jest 16 województw

Czym jest Województwo znaczenie w Słownik na W .