assets aktywa co to znaczy

Co znaczy Aktywa (ang. ASSETS)? Definicja środki gospodarcze, zasoby jednostki; pieniądze.

Czy przydatne?

Co to jest Aktywa (ang. ASSETS)

Obszar inwestycyjny: fundusze.

Definicja: Majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki; pieniądze pochodzące ze składek , które inwestuje fundusz; ogół składników majątkowych jednostki; zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które mają przynieść jednostce przyszłe korzyści ekonomiczne. Aktywa niematerialne. - aktywa finansowe, pozostałe aktywa (należności, rozliczenia międzyokresowe). Aktywa netto (ang. net assets) - aktywa jednostki pomniejszone o jej wszystkie zobowiązania. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki. Aktywa bieżące netto (ang. net current assets) - nadwyżka aktywów bieżących nad bieżącymi zobowiązaniami, nazywana często kapitałem pracującym (ang. working capital ) lub kapitałem obrotowym.

Czym jest Aktywa (ang. ASSETS znaczenie w Słownik fundusze A .