specjaltyczny fundusz co to znaczy

Co znaczy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty? Definicja SFIO . Podstawę prawną dla SFIO.

Czy przydatne?

Co to jest Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Obszar inwestycyjny: fundusze.

Definicja: W skrócie <b>SFIO</b>. <br><br> Podstawę prawną dla SFIO podobnie jak dla dwóch pozostałych typów funduszy ( czyli FIO i FIZ) stanowi ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. <br><br> Same fundusze swoją formą najbardziej zbliżone są do FIO. Fundusz sprzedaje jednostki uczestnictwa. Fundamentalną różnica pomiędzy SFIO a FIO jest to że ten pierwszy może wprowadzać ograniczenia co do osób które mogą nabywać jego jednostki uczestnictwa, może także określać termin w którym takie odkupienie może nastąpić. <br><br> Jeżeli statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego przewiduje, że jego uczestnikami mogą być wyłącznie: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne, które dokonają jednorazowej wpłaty do funduszu w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 EUR to fundusz może, przy dokonywaniu lokat aktywów, stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Czym jest Specjalistyczny Fundusz znaczenie w Słownik fundusze S .