zapłaty nakaz co to znaczy

Co znaczy Nakaz zapłaty? Definicja wyroku, w którym sąd, na podstawie przepisów szczególnych.

Czy przydatne?

Co to jest Nakaz zapłaty

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: to rodzaj wyroku, w którym sąd, na podstawie przepisów szczególnych, rozstrzyga sprawę, co do istoty; wydawany np.: w postępowaniu gospodarczym, w trybie postępowania nakazowego jest szybkim narzędziem dyscyplinującym nierzetelnego dłużnika, w przypadku, gdy powód dochodzi np.: roszczenia pieniężnego; okoliczności uzasadniające żądanie muszą być udowodnione: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym; nakaz zapłaty może być wydany także przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu, należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości; jeżeli pozwany nie wniesie skutecznie w całości lub w części zarzutów przeciwko nakazowi zapłaty w terminie 2 tygodni od jego doręczenia - nakaz ma moc prawomocnego wyroku

Czym jest Nakaz zapłaty znaczenie w Słownik windykacyjne N .