bankructwo bankowy tytuł co to znaczy

CO OZNACZA Bankructwo, Bankowy Tytuł Egzekucyjny, Bilans Płatniczy, Bilans Handlowy, Bid, Baza.

Definicje inwestycyjne na B

 • Co to jest Finansowych Sprawozdań Badanie Definicja opinii, czy sprawozdanie finansowe jednostki jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia jej sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy (oraz rentowność). Opinię
 • Co to jest Bank Definicja jego działania należy udzielanie kredytów i zdobywanie środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. Bank świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa w obrocie pieniężnym i na
 • Co to jest Depozytariusz Bank Definicja inwestycyjnych i zaakceptowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, spełniający wymogi stawiane przez KPWiG, który podpisał z towarzystwem funduszy inwestycyjnych umowę
 • Co to jest Apeksowy Bank Definicja Bank przekazujący bezpośrednim kredytobiorcom pożyczki i kredyty pochodzące z innego banku lub funduszu celowego
 • Co to jest Hipoteczny Bank Definicja kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Środki na finansowanie swojej działalności pozyskuje głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, ale
 • Co to jest Bankomat Definicja gotówki w sposób zautomatyzowany, obecnie bankomaty mogą realizować także inne funkcje np. depozyty, przelewy, sprawdzenia stanu rachunku, wydruki historii rachunku
 • Co to jest Bankomat Definicja gotówki w sposób zautomatyzowany, obecnie bankomaty mogą realizować także inne funkcje np. depozyty, przelewy, sprawdzenia stanu rachunku, wydruki historii rachunku
 • Co to jest Basic Bank Account Number (BBAN) Definicja Identyfikator rachunku klienta w instytucjach finansowych poszczególnych krajów uznany za wystarczający do jednoznacznej identyfikacji rachunku wewnątrz kraju (w Polsce: numer
 • Co to jest Benchmarki Definicja składa się w 50 proc. z WIG i w 50 proc. ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z przetargów. Fundusze bezpieczne (obligacji i rynku pieniężnego) - benchmark
 • Co to jest Beneficjent Definicja Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd
 • Co to jest Beta Definicja danym funduszem. Jest to współczynnik informujący, z jaką siłą stopy zwrotu funduszu reagują na stopy zwrotu indeksu (najczęście to WIG). W przypadku większości funduszy
 • Co to jest Rewident Biegły Definicja To osoba fizyczna uprawniona do badania sprawozdań finansowych i wpisana do rejestru biegłych rewidentów
 • Co to jest BIN (Bank Identification Number) Definicja Pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalają one na zidentyfikowanie banku - emitenta oraz organizacji płatniczej, która wydała kartę
 • Co to jest Rejestru Blokada Definicja Dyspozycja dopuszczalna , gdy w określonym czasie nie będzie przeprowadzana żadna transakcji na rejestrze. Blokada jest ustanawiana na określony czas
 • Co to jest Blokada środków na rachunku bankowym Definicja banku, najczęściej z tytułu udzielonego kredytu. Wierzyciel upoważnia bank do zablokowania na jego rachunku bankowym podanej kwoty oraz pobrania po upływie określonego terminu
 • Co to jest Rachunku Blokowanie Definicja Zniesienie wolnego dysponowania przez posiadacza rachunku swoim rachunkiem lub depozytem walorowym na sumę określoną przez bank
 • Co to jest Bon oszczędnościowy, bon lokacyjny Definicja banku wkładu oszczędnościowego o określonej wartości. Emitowany jest w odcinkach o różnej wartości, może być dokumentem imiennym lub na okaziciela. Oprocentowany w różnej
 • Co to jest Skarbowy Bon Definicja wyemitowany w formie weksla przez Skarb Państwa; służy do bieżącego finansowania deficytu budżetowego; instrument o stałym oprocentowaniu; maksymalny termin wykupu do 1 roku. Bony
 • Co to jest Broker Definicja reprezentujący interesy klienta, może podpisywać lub pośredniczyć w zawieraniu umów na znacznie wyższe kwoty ubezpieczenia niż agent - reprezentant towarzystwa. Jego działalność
 • Co to jest Bullet Definicja Inwestycja przynosząca stały dochód, charakteryzująca się tym, że odsetki i/lub wartość nominalna są płatne jednorazowo w dniu zapadalności instrumentu
 • Co to jest Brent Definicja dna Morza Północnego, charakteryzujący się dość niską zawartością siarki (ok. 0,37%) oraz małą gęstością (poniżej 0,878 g/m3), dlatego bardzo dobrze nadaje się do produkcji benzyn
 • Co to jest Light Bonny Definicja gatunek ropy naftowej. Wydobywany w Nigerii charakteryzujący się niską gęstością oraz bardzo niską zawartością siarki i dlatego jest ona bardzo pożądanym towarem dla rafinerii
 • Co to jest Niedźwiedzia Rynek Bessa Definicja Bessa (rynek niedźwiedzia
 • Co to jest Przypadkowe Błądzenie Definicja Teoria odniesiona do rynku akcji oparta o ruch Browna, z którego wynika, że poprzednie zmiany cen nie mają żadnego wpływu na przyszłe zmiany
 • Co to jest Skarbowe Bony Definicja emitowane przez Skarb Państwa, których termin wykupu nie przekracza jednego roku; nie są przedmiotem obrotu na giełdzie warszawskiej. Mają jednak one duże znaczenie dla określania
 • Co to jest Refinansujący Bank Definicja Bank, który odkupuje przyszłe wierzytelności z tytułu realizacji umów leasingu od firmy leasingowej
 • Co to jest Centralny Bank Definicja każdego kraju. Współczesna instytucja banku centralnego jest wynikiem ewolucji, która datuje się od założenia w 1694 Banku Anglii. Doprowadziła ona do zróżnicowania zakresu
 • Co to jest Inwestycyjny Bank Definicja wysiłki na jak najefektywniejszym alokowaniu kapitału (alokacja) przy wykorzystaniu dostępnych metod, technik i instrumentów. Odbywa się to poprzez: działalność na rynku
 • Co to jest Bank komercyjny, bank handlowy Definicja depozyty oraz środki uzyskane z banku centralnego udziela kredytów, które przynajmniej w części stają się nowymi depozytami, kreującymi dodatkową podaż pieniądza. Bank komercyjny
 • Co to jest Korespondent Bank Definicja przez inny bank lub organizację finansową do ich reprezentacji na danym rynku (bank nie mający bezpośredniego dostępu do danego rynku, występuje do banku "korespondenta"
 • Co to jest Rozwoju Banki Definicja finansowe, tworzone z zachęty i przy współpracy Międzynarodowego Banku Rozbudowy i Rozwoju, w celu zapewnienia średnio- i długoterminowego kredytu na inwestycje produkcyjne, oraz
 • Co to jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK) Definicja wymiany informacji kredytowej oferujący narzędzia wspomagające: decyzję o udzieleniu kredytu, zarządzanie pojedynczym rachunkiem na każdym etapie cyklu jego istnienia
 • Co to jest Malus Bonus Definicja System zniżek i zwyżek stawki ubezpieczeniowej w zależności od dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia, tzw. szkodowości, najczęściej dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC
 • Co to jest Broker Definicja reprezentujący interesy klienta, może podpisywać lub pośredniczyć w zawieraniu umów na znacznie wyższe kwoty ubezpieczenia niż agent - reprezentant towarzystwa. Jego działalność
 • Co to jest Bonus Definicja Zwyżka stawki ubezpieczeniowej uzależniona od dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia, tzw. szkodowości, najczęściej dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC
 • Co to jest Barter Definicja bez pośrednictwa pieniądza), wymiana towaru na towar, która jest charakterystyczna dla gospodarki naturalnej. Każda ze stron transakcji barterowej jest jednocześnie nabywcą i
 • Co to jest Baza Definicja Bazą nazywamy różnicę ceny instrumentu bazowego na rynku kasowym (spot) oraz ceną kontraktu terminowego o najbliższym terminie wygaśnięcia
 • Co to jest Monetarna Baza Definicja W ujęciu makroekonomicznym jest to łączna wartość banknotów i bilonu jaka znajdujących się w obiegu oraz poza obiegiem bankowym. Jest ona podstawą kształtowania podaży pieniądza
 • Co to jest Bid Definicja Jest to oferta kupna (zwana również propozycją) po której rynek gotowy jest kupić w danym momencie notowany instrument finansowy lub towar. Występuje zawsze z ceną ASK
 • Co to jest Handlowy Bilans Definicja zwany inaczej bilansem obrotów bieżących. Stanowi on zestawienie wartości eksportu oraz importu towarów (dóbr materialnych i usług), w danym okresie (najczęściej jest nim roku
 • Co to jest Płatniczy Bilans Definicja zagranicą. Stanowi on zestawienie wartości wszystkich przychodów i wydatków kraju związanych z jego stosunkami ekonomicznymi z zagranicą w danym okresie
 • Co to jest Egzekucyjny Tytuł Bankowy Definicja prawa bankowego) tytułem egzekucyjnym; na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności nadaną przez sąd, komornik lub urząd
 • Co to jest Bankructwo Definicja jednostki gospodarującej (dłużnika), polegająca na braku możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli; bankructwo przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwa, banku, spółki z

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy CO OZNACZA Bankructwo, Bankowy Tytuł Egzekucyjny, Bilans Płatniczy, Bilans Handlowy, Bid, Baza Monetarna, Baza, Barter, Bonus, Broker, Bonus-Malus, Biuro Informacji definicja.

Co to jest Słownik Bankructwo, Bankowy Tytuł Egzekucyjny, Bilans Płatniczy znaczenie.