badanie sprawozdań co to znaczy

Bankructwo co znaczy Bankowy tytuł egzekucyjny krzyżówka Bilans płatniczy co to jest Bilans.

Definicje inwestycyjne na B

 • Co to jest Finansowych Sprawozdań Badanie Definicja opinii, czy sprawozdanie finansowe jednostki jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia jej sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy (oraz rentowność). Opinię
 • Co to jest Bank Definicja jego działania należy udzielanie kredytów i zdobywanie środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. Bank świadczy usługi pośrednictwa i doradztwa w obrocie pieniężnym i na
 • Co to jest Depozytariusz Bank Definicja inwestycyjnych i zaakceptowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, spełniający wymogi stawiane przez KPWiG, który podpisał z towarzystwem funduszy inwestycyjnych umowę
 • Co to jest Apeksowy Bank Definicja Bank przekazujący bezpośrednim kredytobiorcom pożyczki i kredyty pochodzące z innego banku lub funduszu celowego
 • Co to jest Hipoteczny Bank Definicja kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Środki na finansowanie swojej działalności pozyskuje głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, ale
 • Co to jest Bankomat Definicja gotówki w sposób zautomatyzowany, obecnie bankomaty mogą realizować także inne funkcje np. depozyty, przelewy, sprawdzenia stanu rachunku, wydruki historii rachunku
 • Co to jest Bankomat Definicja gotówki w sposób zautomatyzowany, obecnie bankomaty mogą realizować także inne funkcje np. depozyty, przelewy, sprawdzenia stanu rachunku, wydruki historii rachunku
 • Co to jest Basic Bank Account Number (BBAN) Definicja Identyfikator rachunku klienta w instytucjach finansowych poszczególnych krajów uznany za wystarczający do jednoznacznej identyfikacji rachunku wewnątrz kraju (w Polsce: numer
 • Co to jest Benchmarki Definicja składa się w 50 proc. z WIG i w 50 proc. ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z przetargów. Fundusze bezpieczne (obligacji i rynku pieniężnego) - benchmark
 • Co to jest Beneficjent Definicja Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd
 • Co to jest Beta Definicja danym funduszem. Jest to współczynnik informujący, z jaką siłą stopy zwrotu funduszu reagują na stopy zwrotu indeksu (najczęście to WIG). W przypadku większości funduszy
 • Co to jest Rewident Biegły Definicja To osoba fizyczna uprawniona do badania sprawozdań finansowych i wpisana do rejestru biegłych rewidentów
 • Co to jest BIN (Bank Identification Number) Definicja Pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalają one na zidentyfikowanie banku - emitenta oraz organizacji płatniczej, która wydała kartę
 • Co to jest Rejestru Blokada Definicja Dyspozycja dopuszczalna , gdy w określonym czasie nie będzie przeprowadzana żadna transakcji na rejestrze. Blokada jest ustanawiana na określony czas
 • Co to jest Blokada środków na rachunku bankowym Definicja banku, najczęściej z tytułu udzielonego kredytu. Wierzyciel upoważnia bank do zablokowania na jego rachunku bankowym podanej kwoty oraz pobrania po upływie określonego terminu
 • Co to jest Rachunku Blokowanie Definicja Zniesienie wolnego dysponowania przez posiadacza rachunku swoim rachunkiem lub depozytem walorowym na sumę określoną przez bank
 • Co to jest Bon oszczędnościowy, bon lokacyjny Definicja banku wkładu oszczędnościowego o określonej wartości. Emitowany jest w odcinkach o różnej wartości, może być dokumentem imiennym lub na okaziciela. Oprocentowany w różnej
 • Co to jest Skarbowy Bon Definicja wyemitowany w formie weksla przez Skarb Państwa; służy do bieżącego finansowania deficytu budżetowego; instrument o stałym oprocentowaniu; maksymalny termin wykupu do 1 roku. Bony
 • Co to jest Broker Definicja reprezentujący interesy klienta, może podpisywać lub pośredniczyć w zawieraniu umów na znacznie wyższe kwoty ubezpieczenia niż agent - reprezentant towarzystwa. Jego działalność
 • Co to jest Bullet Definicja Inwestycja przynosząca stały dochód, charakteryzująca się tym, że odsetki i/lub wartość nominalna są płatne jednorazowo w dniu zapadalności instrumentu
 • Co to jest Brent Definicja dna Morza Północnego, charakteryzujący się dość niską zawartością siarki (ok. 0,37%) oraz małą gęstością (poniżej 0,878 g/m3), dlatego bardzo dobrze nadaje się do produkcji benzyn
 • Co to jest Light Bonny Definicja gatunek ropy naftowej. Wydobywany w Nigerii charakteryzujący się niską gęstością oraz bardzo niską zawartością siarki i dlatego jest ona bardzo pożądanym towarem dla rafinerii
 • Co to jest Niedźwiedzia Rynek Bessa Definicja Bessa (rynek niedźwiedzia
 • Co to jest Przypadkowe Błądzenie Definicja Teoria odniesiona do rynku akcji oparta o ruch Browna, z którego wynika, że poprzednie zmiany cen nie mają żadnego wpływu na przyszłe zmiany
 • Co to jest Skarbowe Bony Definicja emitowane przez Skarb Państwa, których termin wykupu nie przekracza jednego roku; nie są przedmiotem obrotu na giełdzie warszawskiej. Mają jednak one duże znaczenie dla określania
 • Co to jest Refinansujący Bank Definicja Bank, który odkupuje przyszłe wierzytelności z tytułu realizacji umów leasingu od firmy leasingowej
 • Co to jest Centralny Bank Definicja każdego kraju. Współczesna instytucja banku centralnego jest wynikiem ewolucji, która datuje się od założenia w 1694 Banku Anglii. Doprowadziła ona do zróżnicowania zakresu
 • Co to jest Inwestycyjny Bank Definicja wysiłki na jak najefektywniejszym alokowaniu kapitału (alokacja) przy wykorzystaniu dostępnych metod, technik i instrumentów. Odbywa się to poprzez: działalność na rynku
 • Co to jest Bank komercyjny, bank handlowy Definicja depozyty oraz środki uzyskane z banku centralnego udziela kredytów, które przynajmniej w części stają się nowymi depozytami, kreującymi dodatkową podaż pieniądza. Bank komercyjny
 • Co to jest Korespondent Bank Definicja przez inny bank lub organizację finansową do ich reprezentacji na danym rynku (bank nie mający bezpośredniego dostępu do danego rynku, występuje do banku "korespondenta"
 • Co to jest Rozwoju Banki Definicja finansowe, tworzone z zachęty i przy współpracy Międzynarodowego Banku Rozbudowy i Rozwoju, w celu zapewnienia średnio- i długoterminowego kredytu na inwestycje produkcyjne, oraz
 • Co to jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK) Definicja wymiany informacji kredytowej oferujący narzędzia wspomagające: decyzję o udzieleniu kredytu, zarządzanie pojedynczym rachunkiem na każdym etapie cyklu jego istnienia
 • Co to jest Malus Bonus Definicja System zniżek i zwyżek stawki ubezpieczeniowej w zależności od dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia, tzw. szkodowości, najczęściej dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC
 • Co to jest Broker Definicja reprezentujący interesy klienta, może podpisywać lub pośredniczyć w zawieraniu umów na znacznie wyższe kwoty ubezpieczenia niż agent - reprezentant towarzystwa. Jego działalność
 • Co to jest Bonus Definicja Zwyżka stawki ubezpieczeniowej uzależniona od dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia, tzw. szkodowości, najczęściej dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC
 • Co to jest Barter Definicja bez pośrednictwa pieniądza), wymiana towaru na towar, która jest charakterystyczna dla gospodarki naturalnej. Każda ze stron transakcji barterowej jest jednocześnie nabywcą i
 • Co to jest Baza Definicja Bazą nazywamy różnicę ceny instrumentu bazowego na rynku kasowym (spot) oraz ceną kontraktu terminowego o najbliższym terminie wygaśnięcia
 • Co to jest Monetarna Baza Definicja W ujęciu makroekonomicznym jest to łączna wartość banknotów i bilonu jaka znajdujących się w obiegu oraz poza obiegiem bankowym. Jest ona podstawą kształtowania podaży pieniądza
 • Co to jest Bid Definicja Jest to oferta kupna (zwana również propozycją) po której rynek gotowy jest kupić w danym momencie notowany instrument finansowy lub towar. Występuje zawsze z ceną ASK
 • Co to jest Handlowy Bilans Definicja zwany inaczej bilansem obrotów bieżących. Stanowi on zestawienie wartości eksportu oraz importu towarów (dóbr materialnych i usług), w danym okresie (najczęściej jest nim roku
 • Co to jest Płatniczy Bilans Definicja zagranicą. Stanowi on zestawienie wartości wszystkich przychodów i wydatków kraju związanych z jego stosunkami ekonomicznymi z zagranicą w danym okresie
 • Co to jest Egzekucyjny Tytuł Bankowy Definicja prawa bankowego) tytułem egzekucyjnym; na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności nadaną przez sąd, komornik lub urząd
 • Co to jest Bankructwo Definicja jednostki gospodarującej (dłużnika), polegająca na braku możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli; bankructwo przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwa, banku, spółki z

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Bankructwo co znaczy Bankowy tytuł egzekucyjny krzyżówka Bilans płatniczy co to jest Bilans handlowy słownik BID czym jest Baza monetarna co oznacza Baza. definicja.

Co to jest Badanie sprawozdań finansowych co znaczy Bank krzyżówka Bank - znaczenie.