debet debetowe saldo co to znaczy

Detektywistyczne usługi co znaczy Dług, zobowiązanie krzyżówka Dewizy co to jest Dewaluacja.

Definicje inwestycyjne na D

 • Co to jest Debet Definicja Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym
 • Co to jest Saldo Debetowe Definicja Inaczej saldo ujemne; zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów
 • Co to jest Deponent Definicja przedmioty do depozytu; depozytor. 2. praw., daw. świadek składający zeznanie; deponować (łc. deponere 'odkładać, składać') ekon. składać pieniądze lub inne wartościowe
 • Co to jest Bankowy Depozyt Definicja polegającej na powierzeniu środków finansowych bankowi przez inwestora na pewien okres oznaczony (wkład terminowy) lub nie oznaczony (a'vista
 • Co to jest Długoterminowy Depozyt Definicja Depozyt na termin dwuletni lub dłuższy
 • Co to jest Międzybankowy Depozyt Definicja Pożyczka międzybankowa, w której jeden bank pożycza pieniądze drugiemu bankowi poprzez umieszczanie ich w depozycie, przy czym oprocentowanie i termin ustalane są z góry
 • Co to jest Żądanie Na Depozyt Definicja Demand deposit) - nie oprocentowany lub nisko oprocentowany depozyt wykorzystywany głównie przy bankowych operacjach rozliczeniowych
 • Co to jest Żądanie Na Depozyt Definicja Wkład bankowy, który w części lub w całości może być wycofany bez uprzedzenia
 • Co to jest Oszczędnościowy Depozyt Definicja O stałym terminie rachunek oszczędnościowy, w przypadku którego dana suma zostaje wpłacona na uzgodniony termin oraz na stały procent
 • Co to jest Początkowy Depozyt Definicja transakcji muszą wpłacić w biurze maklerskim, aby zawrzeć transakcję na giełdzie. Wartość wstępnego depozytu zabezpieczającego wynosi zwykle od kilku do kilkunastu procent
 • Co to jest Terminowy Depozyt Definicja okreslony termin zapadalności, dokonany po stałej stopie oprocentowania; kwota pieniężna powierzona bankom na krótki okres, na ustalone z góry oprocentowanie i na określony czas
 • Co to jest Utrzymujący Depozyt Definicja kontraktu terminowego jest zobowiązana do utrzymywania na rachunku, poniżej której zostanie wezwana do dodatkowej opłaty. W każdym wypadku, gdy straty ponoszone w wyniku
 • Co to jest Depozytariusz Definicja Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu
 • Co to jest Trading Day Definicja spekulacja na podstawie dziennych zmian cen
 • Co to jest Delta Definicja Dla opcji, nazywana także neutralnym wskaźnikiem transakcji hedgingowej. Wyraża oczekiwaną zmianę w cenie opcji, daną jednojednostkową zmianę ceny kontraktu zasadniczego
 • Co to jest Developer Definicja Przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych
 • Co to jest Dewizy Definicja które mogą być użyte jako środek płatniczy. Dewizy można traktować jako pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie rozliczeń międzynarodowych
 • Co to jest Inwestycyjny Doradca Definicja Wartościowych i Giełd doradca w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Istnieją dwa zasadnicze obszary działalności doradcy inwestycyjnego, doradztwo: polegające na
 • Co to jest Dyskonto Definicja o którą bank pomniejsza wypłatę kredytu udzielonego w zamian za oddanie weksla. Dyskonto jest to wynagrodzenie dla banku za udostępnienie środków pieniężnych do terminu płatności
 • Co to jest Terminowe Dyskonto Definicja Forward discount) - kwota, o jaką kurs terminowy waluty kwotowanej jest niższy od kursu natychmiastowego
 • Co to jest Dyskontowanie Definicja Proces znajdowania wartości obecne przepływu środków pieniężnych lub wielu takich przepływów; proces odwrotny do kapitalizacj
 • Co to jest Dystrybutor Definicja Podmiot uprawniony do występowania w imieniu Funduszu w zakresie nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa oraz odbierania od uczestników funduszy innych oświadczeń woli
 • Co to jest Lokat Dywersyfikacja Definicja wybór nie jednego, ale dwóch lub więcej funduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej. Fundusze mają obowiązek podziału inwestycji, w razie błędów osób zarządzających zabezpieczy to
 • Co to jest Lokat Dywersyfikacja Definicja wybór nie jednego, ale dwóch lub więcej funduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej. Fundusze mają obowiązek podziału inwestycji, w razie błędów osób zarządzających zabezpieczy to
 • Co to jest Wyceny Dzień Definicja Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym dniu dokonuje się obliczeń, jaka wartość netto aktywów przypada na jednostkę uczestnictwa w funduszu
 • Co to jest Finansowa Dźwignia Definicja pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacznie większej wartości, relacja pomiędzy kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym przez firmę a wartością zainwestowanego kapitału
 • Co to jest Dłużnik Definicja uregulowania wobec innej osoby prawnej lub fizycznej (wierzyciela) zobowiązania (długu) pieniężnego lub rzeczowego, wynikającego z istniejącego między nimi stosunku prawnego
 • Co to jest Doubezpieczenie Definicja Dodatkowa umowa ubezpieczenia zawierana do wykupionej już polisy w celu podwyższenia sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną
 • Co to jest Crude Dubai Definicja podstawowy gatunek ropy naftowej wydobywanej w regionie Zatoki Perskiej. Charakteryzuje się dużą zawartością siarki (ok. 2
 • Co to jest Zabezpieczające Depozyty Definicja ograniczenia do minimum, związanego z zawieraniem transakcji na rynku terminowym, ryzyka niedotrzymania warunków umowy. Na przykład w przypadku kontraktów futures każdy z
 • Co to jest DJCA (ang. Dow Jones Composite Average) Definicja Średnia z cen akcji 65 spółek wchodzących w skład trzech najważniejszych indeksów Dowa Jonesa
 • Co to jest DJIA (ang. Dow Jones Industrial Average) Definicja Średnia obliczona dla cen akcji 30 spółek przemysłowych z giełdy nowojorskiej
 • Co to jest DJTA (ang. Dow Jones Transportion Average) Definicja Średnia obliczona dla cen akcji 20 spółek transportowych z giełdy nowojorskiej
 • Co to jest DJUA (ang. Dow Jones Utilities Average) Definicja Średnia obliczona dla cen akcji 15 spółek użyteczności publicznej z giełdy nowojorskiej
 • Co to jest Dogrywka (w systemie kursu jednolitego) Definicja w systemie jednolitym, następująca bezpośrednio po ustaleniu kursów. W czasie jej trwania mogą być składane i realizowane zlecenia kupna i sprzedaży wyłącznie po ustalonym kursie
 • Co to jest Maklerski Dom Definicja Papierów Wartościowych i Giełd między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny lub cudzy rachunek
 • Co to jest Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) Definicja notowań i typów papierów wartościowych maksymalna zmiana kursu w stosunku do kursu odniesienia. Rozmiary tych wahań zależą również w dużym stopniu od zdarzeń nadzwyczajnych takich
 • Co to jest Inwestycyjny Doradca Definicja Wartościowych i Giełd doradca w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Istnieją dwa zasadnicze obszary działalności doradcy inwestycyjnego, doradztwo: polegające na
 • Co to jest Dywidenda Definicja stanowiąca podział zysku spółki (wysokość dywidendy uzależniona jest od zysku wypracowanego w danym okresie). Wypłata może nastąpić w gotówce, w postaci akcji lub jako kombinacja
 • Co to jest Dezinwestycje Definicja Proces wyzbywania się przez przedsiębiorstwo aktywów o niskiej produktywności lub uznanych za zbędne
 • Co to jest Deponent Definicja przedmioty do depozytu; depozytor. 2. praw., daw. świadek składający zeznanie; deponować (łc. deponere 'odkładać, składać') ekon. składać pieniądze lub inne wartościowe
 • Co to jest Wekslowa Deklaracja Definicja wystawcą weksla in blanco a wierzycielem wekslowym warunków wypełnienia brakujących elementów weksla in blanco w postaci np. kwoty weksla, terminu zapłaty weksla
 • Co to jest Dostawca Definicja Producent lub pośrednik oferujący do sprzedaży przedmiot leasingu. W niektórych transakcjach dostawca może być jednocześnie leasingodawcą
 • Co to jest Dzierżawa Definicja W drodze umowy dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie dzierżawcy w zamian za określony czynsz
 • Co to jest Ubezpieczeniowe Dokumenty Definicja ubezpieczenia oraz inne z nią związane tj. wniosek, polisa, załączniki, aneksy, certyfikaty, polisy, umowy ubezpieczenia (OWU, umowy generalne i indywidualne
 • Co to jest Ubezpieczeń Dział Definicja Wynikający wprost z ustawy podział ryzyka w ubezpieczeniach. Dział I - ubezpieczenia na życie, dział II - ubezpieczenia majątkowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe (np. NNW
 • Co to jest Podatkowe Doradztwo Definicja podatkowego jest zmniejszenie ogólnego ciężaru podatkowego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem współdziałania wszystkich podatków w tym przedsiębiorstwie. Obniżenie jednego
 • Co to jest Deflacja Definicja Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług a także produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki. Zjawisko to występowało w
 • Co to jest Denominacja Definicja proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Innymi słowy denominacja polega na automatycznym odcięciu zer co z kolei może być elementem reformy walutowej
 • Co to jest Walutowy Denominator Definicja służy jako podstawa do ustalania kursów innych walut. Funkcję tę pełnią obecnie niektóre waluty międzynarodowe: europejska jednostka walutowa (ECU), specjalne prawa ciągnienia
 • Co to jest Depo Definicja pozwalający uzyskać oprocentowanie znacznie przewyższające oprocentowanie rynkowe lokat terminowych. Uzyskanie dodatkowego zysku wiąże się z możliwością zwrotu kwoty nominalnej
 • Co to jest Pieniądza Deprecjacja Definicja nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości dóbr i usług, które można kupić za określoną kwotę. Z reguły jest ona wynikiem inflacji. Na
 • Co to jest Deutsche Termin Boerse (DAT) Definicja Elektroniczna giełda obracająca wyłącznie opcjami i kontraktami futures
 • Co to jest Pieniądza Dewaluacja Definicja Jest to obniżka kursu waluty danego kraju w stosunku do kursów innych walut i bardzo często jest przeprowadzona przez organy państwowe
 • Co to jest Dewizy Definicja które mogą być użyte jako środek płatniczy. Dewizy można traktować jako pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie rozliczeń międzynarodowych
 • Co to jest Zobowiązanie Dług Definicja dłużnika na rzecz wierzyciela; w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem
 • Co to jest Usługi Detektywistyczne Definicja czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Detektywistyczne usługi co znaczy Dług, zobowiązanie krzyżówka Dewizy co to jest Dewaluacja pieniądza słownik Deutsche Termin Boerse (DAT) czym jest. definicja.

Co to jest Debet co znaczy Debetowe saldo krzyżówka Deponent co to jest Depozyt znaczenie.