fundusze rynku pieniężnego co to znaczy

Faktura, rachunek co znaczy Faktoring krzyżówka Forward Rate Agreement (FRA) co to jest Fundusz.

Definicje inwestycyjne na F

 • Co to jest Pieniężnego Rynku Fundusze Definicja Fundusze, które inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, na przykład bony skarbowe
 • Co to jest Fv Value Future Definicja Zobacz wartość przyszła
 • Co to jest Faktoring Definicja poprzez ich sprzedaż osobom trzecim. Wyróżnia się faktoring z prawem regresu i bez tego prawa. Stronami umowy prawnej w przypadku faktoringu są: faktor - instytucja
 • Co to jest FIFO (First In First Out) Definicja Metoda księgowania zapasów: "pierwsze weszło-pierwsze wyszło"
 • Co to jest Filar Definicja Dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.zreformowany ZUS, II.prywatne fundusze, III.indywidualne formy dodatkowego ubezpieczenia
 • Co to jest Limit Floor Definicja transakcje dokonywane kartami wypukłymi nie są autoryzowane. Kwota ta jest indywidualnie ustalana dla każdego punktu handlowego i typu używanej karty. Zapewnia szybszą obsługę
 • Co to jest Integralna Franszyza Definicja zakładu ubezpieczeń, która polega na zwolnieniu ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania w przypadkach, w których nie przekracza ono określonej z góry granicy wyrażonej w
 • Co to jest Wzrostu Agresywnego Fundusz Definicja Fundusze wysokiego ryzyka inwestujące z myślą o maksymalnym przyroście wartości kapitału
 • Co to jest Gwarancyjny Fundusz Definicja podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przez wszystkie towarzystwa emerytalne i przez nie wszystkie finansowane. Jego zadaniem będzie uzupełnienie
 • Co to jest Inwestycyjny Fundusz Definicja ubezpieczeniowego inwestowana część aktywów towarzystwa. O wyborze jego formy i procencie składki przeznaczonej do inwestowania decyduje sam ubezpieczony
 • Co to jest Inwestycyjny Fundusz Definicja masa majątkowa składająca się z papierów wartościowych i środków pieniężnych; lokowana w papiery wartościowe zgodnie z góry ustalonym i niezmiennym celem funduszu; zarządzana
 • Co to jest Ubezpieczonych Ochrony Fundusz Definicja Jego celem jest wypłata odszkodowań w przypadku niewypłacalności towarzystwa; tworzą go składki przekazywane przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe
 • Co to jest Demograficznej Rezerwy Fundusz Definicja wyżu demograficznego, pozwala przez to odciążyć budżet państwa; w latach 2002-2008 na Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie odprowadzany 1 proc. składki emerytalnej, a także
 • Co to jest Fundusz typu no-load Definicja Fundusz Inwestycyjny, który nie pobiera prowizji od sprzedaży Jednostek Uczestnictwa
 • Co to jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) Definicja ZUS będzie dzielona pomiędzy fundusze odpowiedzialne za poszczególne typy ryzyka ubezpieczeniowego. Powstaną fundusze: emerytalny (wypłaty emerytur), rentowy (wypłaty rent
 • Co to jest Fundusze akcji małych spółek Definicja Fundusze inwestujace w akcje notowane na rynku pozagiełdowym
 • Co to jest Fundusze dochodu z kapitału Definicja Fundusze inwestujące w akcjespółek wypłacających wysokie dywidendy
 • Co to jest Mieszane Fundusze Definicja Fundusze, które inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje, z reguły w proporcji 6:4
 • Co to jest Nieobciążone Fundusze Definicja Ang. No-load mutual funds - fundusze nie pobierajace prowizji przy sprzedaży udziałów
 • Co to jest Obligacji Fundusze Definicja papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu. Dzielą się one ze względu na typy kupowanych paierów wartośiowych, sredni termin wykupu oraz wiarygodnośc kredytową emitenta
 • Co to jest Komunalnych Obligacji Fundusze Definicja Fundusze, które inwestują w wolne od opodatkowania obligacje, emitowane przez włładze lokalne
 • Co to jest Fuzja Definicja Występuje wówczas, gdy z dwóch łączących się jednostek pozostaje jeden podmiot prawny - zwykle gdy siła łączących się stron jest nierówna
 • Co to jest Fio Definicja patrz Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Co to jest Fiz Definicja patrz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Co to jest Otwarty Inwestycyjny Fundusz Definicja stanowią najliczniejszą grupę. Podstawę prawną dla FIO podobnie jak dla dwóch pozostałych typów funduszy ( czyli SFIO i FIZ) stanowi ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
 • Co to jest Zamknięty Inwestycyjny Fundusz Definicja prawną dla FIZ podobnie jak dla dwóch pozostałych typów funduszy ( czyli FIO i SFIO) stanowi ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

  Uczestnictwo w
 • Co to jest Hedgingowe Fundusze Definicja jest osiąganie zysku nie tylko na wzrostach ale i na spadkach rynku, poprzez przesunięcie akcentu z inwestycji w akcje na inwestycje w instrumenty pochodne oraz inne
 • Co to jest Zrównoważone Fundusze Definicja portfelach sięga nawet do 60 proc. a pozostała część to obligacje, mające na celu stabilizowanie wyników w dłuższym okresie. Fundusze tego typu są w stanie wypracować kilkanaście
 • Co to jest Zagraniczne Fundusze Definicja poza granicami kraju. Mogą to być fundusze złożone wyłącznie z obligacji lub akcji. Istnieje również możliwość inwestowania w poszczególne sektory gospodarki światowej, bądź w
 • Co to jest Nieruchomości Fundusze Definicja komercyjne typu biurowce, centra handlowe czy magazyny lub mieszkaniowe. Niektóre z nich łączą wszystkie elementy rynku. Przeważnie są to inwestycje obliczone na wiele lat –
 • Co to jest Surowcowe Fundusze Definicja opierają się na lokowaniu na bardzo płynnych rynkach surowcowych. Przedmiotem handlu stają się kontrakty terminowe np. na ropę, miedź, złoto lub inne metale, a bardziej
 • Co to jest Parasolowe Fundusze Definicja inwestycyjnych, której podstawową cechą charakterystyczną jest posiadanie kilku odrębnych "kieszeni" (tzw. subfunduszy), które są zarządzane według całkowicie odrębnych
 • Co to jest Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) Definicja Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych - organizacja grupująca giełdy z krajów Unii Europejskiej. GPW jest od 1991 roku członkiem korespondentem FESE, oraz bierze
 • Co to jest FTSE (Financial Times Stock Exchange Index) Definicja Indeks giełdy w Londynie najczęściej występujący jako FTSE-100 i FTSE-250. Oba podane indeksy zawierają spółki o największej kapitalizacji
 • Co to jest Powierniczy Fundusz Definicja majątkowa uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzana przez towarzystwo funduszy powierniczych. Odbiciem różnych strategii inwestycyjnych
 • Co to jest Faktura Definicja Dokument, na którym wystawia się na adresata rachunek za towary lub usługi
 • Co to jest Franchising Definicja przedsiębiorstwami, z których każde działa na własny rachunek i własne ryzyko. Franczyzobiorca podejmuje się sprzedaży dóbr i usług franczyzodawcy na określonym rynku i zgodnie z
 • Co to jest Fine Wine 50 Index Definicja Indeks przedstawiający koniunkturę na rynku win. Dostępny głównie dla klientów private bankingu
 • Co to jest Fuzja Definicja Występuje wówczas, gdy z dwóch łączących się jednostek pozostaje jeden podmiot prawny - zwykle gdy siła łączących się stron jest nierówna
 • Co to jest Finansujący Definicja działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i
 • Co to jest Leasingowa Firma Definicja Firma wyspecjalizowana w świadczeniu usług leasingowych. Może nią być instytucja finansowa zależna od banku lub dostawcy
 • Co to jest Integralna Franszyza Definicja zakładu ubezpieczeń, która polega na zwolnieniu ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania w przypadkach, w których nie przekracza ono określonej z góry granicy wyrażonej w
 • Co to jest Redukcyjna Franszyza Definicja Rodzaj ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, która polega na obniżeniu każdego odszkodowania o określony procent lub kwotę, niezależnie od wielkości szkody
 • Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Definicja Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzone na udziale własnym zakładu ubezpieczeń
 • Co to jest Forward Rate Agreement (FRA) Definicja procentową. Zabezpiecza on kupca kontraktu FRA przed wzrostem stóp procentowych (np. zabezpieczenie kredytu) lub sprzedawcę kontraktu FRA przed spadkiem stóp procentowych (np
 • Co to jest Faktoring Definicja przekazanie wyspecjalizowanej firmie (faktorowi) wszystkich niezbędnych uprawnień do prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa (w tym ściąganie wierzytelności i prowadzenie
 • Co to jest Rachunek Faktura Definicja wystawiany przez dostawcę. Rozróżnia się faktury celne, eksportowe, handlowe, importowe, konsygnacyjne, legalizowane, oryginalne, ostateczne, poświadczone, pro forma, sprzedaży

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Faktura, rachunek co znaczy Faktoring krzyżówka Forward Rate Agreement (FRA) co to jest Fundusz ubezpieczeniowy słownik Franszyza redukcyjna czym jest. definicja.

Co to jest Fundusze rynku pieniężnego co znaczy Future Value (FV) krzyżówka znaczenie.