konwersja długu kompensata co to znaczy

Konwersja Długu, Kompensata-Potrącenie, Komornik, Kapitalizacja Odsetek, Kurs Walutowy, Kurs.

Definicje inwestycyjne na K

 • Co to jest Korelacja Definicja iloczynowego jest statystyką określającą siłę związku między dwoma zmiennymi. Jego definicję można łatwo sformułować odwołując się do zjawiska regresji
 • Co to jest Kapitalizacja Definicja wartości przepływu środków płatniczych lub wielu przepływów środków płatniczych przy zastosowaniu odsetek składanych. Najogólniej oznacza przekształcenie w kapitał. Najczęściej
 • Co to jest Kapitał początkowy MKUE Definicja rozpoczęła pracę w starym systemie i nie ukończyła 50 lat (jeśli przed 1 stycznia 1999 uzyskała prawo do ubezpieczenia społecznego), jego wysokość zadecyduje o wartości emerytury
 • Co to jest Karencja Definicja części kapitałowej lub odsetkowej pozwalająca na lepsze gospodarowanie kapitałem. Podwyższa jednak koszt kredytu; jest to okres następujący zwykle bezpośrednio po zaciągnięciu
 • Co to jest Karta affinity Definicja szczególnego typu. Banki wydają je we współpracy z różnymi organizacjami, fundacjami, partiami lub stowarzyszeniami. Dzięki tym kartom, posiadacz może stać się darczyńcą na rzecz
 • Co to jest Karta affinity Definicja szczególnego typu. Banki wydają je we współpracy z różnymi organizacjami, fundacjami, partiami lub stowarzyszeniami. Dzięki tym kartom, posiadacz może stać się darczyńcą na rzecz
 • Co to jest Karta bankomatowa Definicja wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa), nie można nią płacić w sklepie, ani wykonywać innych operacji. Takie
 • Co to jest Karta bankomatowa Definicja wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa), nie można nią płacić w sklepie, ani wykonywać innych operacji. Takie
 • Co to jest Karta debetowa Definicja płatności tylko do wysokości salda na rachunku posiadacza karty. Oznacza to, że równocześnie z transakcją następuje obciążenie rachunku posiadacza karty co najwyżej do wysokości
 • Co to jest Karta kredytowa Definicja korzystanie ze środków, których aktualnie nie ma na rachunku, do wysokości limitu kredytowego określonego przez bank. Bank określa termin spłaty części lub całości płatności
 • Co to jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Definicja KPWiG) organ administracji państwowej nadzorujący publiczny obrót papierami wartościowymi
 • Co to jest Konsumpcja sumy ubezpieczenia Definicja Oznacza zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania; towarzystwa umożliwiają jej powiększenie dzięki dodatkowej składce
 • Co to jest Konwersja Definicja Przeniesienie środków pomiędzy funduszami
 • Co to jest Konwersja zadłużenia Definicja zadłużenia, np. poprzez wydłużenie terminu spłaty albo na inną formę zobowiązania, np. zobowiązanie do zakupu maszyn czy technologii (stosowane w ochronie środowiska
 • Co to jest Karta kredytowa Definicja korzystanie ze środków, których aktualnie nie ma na rachunku, do wysokości limitu kredytowego określonego przez bank. Bank określa termin spłaty części lub całości płatności
 • Co to jest Karta obciążeniowa Definicja posiadaczowi zaciągnięcie u emitenta karty kredytu kupieckiego, czyli odroczenia terminu płatności za nabyte towary i usługi. Uiszczenie należności następuje na koniec okresu
 • Co to jest Karta obciążeniowa Definicja posiadaczowi zaciągnięcie u emitenta karty kredytu kupieckiego, czyli odroczenia terminu płatności za nabyte towary i usługi. Uiszczenie należności następuje na koniec okresu
 • Co to jest Karta płaska Definicja a nie wytłoczone. Wszystkie transakcje takimi kartami muszą być autoryzowane. Kart płaskich można używać wyłącznie w elektronicznych terminalach, bankomatach. Dla nielicznych kart
 • Co to jest Karta płatnicza Definicja magnetycznym używana w płatnościach dokonywanych ręcznie (za towary i usługi) lub automatycznie, np. VISA CLASSIC. Mogą się o nią ubiegać posiadacze kont osobistych. Z
 • Co to jest Karta pre-paid (Elektroniczna portmonetka) Definicja zakupu pewna kwota pieniędzy, niepowiązana z żadnym rachunkiem bankowym. Służy do wypłat gotówki i płatności do wysokości wpłaconej kwoty zasilenia
 • Co to jest Karta przedpłacona Definicja bankowych znanych również jako karta typu elektroniczna portmonetka (ang. Electronic Purse). Karty te funkcjonują na innej zasadzie niż znane karty debetowe, obciążeniowe czy
 • Co to jest Karta przedpłacona Definicja bankowych znanych również jako karta typu elektroniczna portmonetka (ang. Electronic Purse). Karty te funkcjonują na innej zasadzie niż znane karty debetowe, obciążeniowe czy
 • Co to jest Karta wirtualna Definicja dokonywania płatności bez fizycznego udziału karty, czyli transakcji typu MOTOIO (Mail Order, Telephone Order, Internet Order). Kartą wirtualną nie możemy dokonać transakcji w
 • Co to jest Karta wirtualna Definicja dokonywania płatności bez fizycznego udziału karty, czyli transakcji typu MOTOIO (Mail Order, Telephone Order, Internet Order). Kartą wirtualną nie możemy dokonać transakcji w
 • Co to jest Karta wypukła Definicja posiada wyraźnie wypukłe cyfry i litery: pełny numer karty (dla VC i MC jest to zawsze 16 cyfr), ważność karty oraz nazwę posiadacza. Używa się ich zarówno w terminalach
 • Co to jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) Definicja Izba zajmująca się standaryzacją systemu rozliczeń międzybankowych
 • Co to jest Kod SWIFT Definicja Jest to 8 literowy kod, przy pomocy którego można zidentyfikować instytucję finansową, kod ten ułatwia realizację przelewów międzynarodowych
 • Co to jest Koszty Definicja Jednorazowa prowizja, która czasami dołączana jest do rachunku przy udzielaniu kredytu na rachunku bieżącym lub przy pożyczce
 • Co to jest Koszty leczenia (KL) Definicja Ubezpieczenie obejmujące zwrot wydatków na niezbędne leczenie, badania, lekarstwa, czy pobyt w szpitalu podczas pobytu za granicą
 • Co to jest Koszty transakcyjne Definicja członek funduszu na rzecz obsługi biur maklerskich czy depozytariusza; każdy fundusz określa jego wysokość w statucie (ok. 0,1 proc. aktywów rocznie
 • Co to jest Koszty zarządzania Definicja Wynagrodzenie wypłacane przez fundusz doradcy inwestycyjnemu
 • Co to jest KR Definicja Ubezpieczenie od ryzyka kradzieży
 • Co to jest Krajowy fundusz poręczeń kredytowych Definicja Krajowego. Poręczeniem funduszu może być objęty kredyt inwestycyjny oraz kredyt przeznaczony na zakup materiałów lub surowców do produkcji, zaciągnięty w banku krajowym lub
 • Co to jest Korelacja Definicja iloczynowego jest statystyką określającą siłę związku między dwoma zmiennymi. Jego definicję można łatwo sformułować odwołując się do zjawiska regresji
 • Co to jest Kredyt Definicja pieniężnego) przez wierzyciela (kredytodawcę) dłużnikowi (kredytobiorcy) na ustalonych warunkach. Dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania. Jako
 • Co to jest Kredyt Definicja pieniężnego) przez wierzyciela (kredytodawcę) dłużnikowi (kredytobiorcy) na ustalonych warunkach. Dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania. Jako
 • Co to jest Kredyt bankowy Definicja oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych,a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w
 • Co to jest Kredyt budowlany Definicja finansowanie inwestycji mieszkaniowej; długoterminowy kredyt, zwykle zabezpieczony hipotecznie, umożliwiający zakupienie na własność domu lub mieszkania. Kredyty mieszkaniowe
 • Co to jest rozliczeniowym\. Kredyt ciągły w rach Definicja klientowi; może mieć stałe saldo debetowe, a spłacona część kredytu może być ciągle ponownie podejmowana. Maksymalne saldo debetowe ustalone jest za pomocą limitu i wysokości rat
 • Co to jest Kredyt dla przedsiębiorstw Definicja małych i średnich przedsiębiorstw. Może służyć finansowaniu inwestycji w środki produkcji (maszyny, środki transportu, inwentarz, przebudowy, goodwill) i/lub rozszerzeniu kapitału
 • Co to jest Kredyt dyskontowy Definicja zabezpieczeniem są weksle. Od kwoty udzielonego kredytu bank potrąca odsetki, zwane dyskontem, których wysokość zależy od kwoty wpisanej na wekslu oraz terminu pozostającego do
 • Co to jest Kredyt hipoteczny Definicja hipoteką. Kredyty mieszkaniowe ze względu na długi termin trwania umowy kredytowej są z reguły zabezpieczane hipoteką nieruchomości. To również kredyt przeznaczony na zakup
 • Co to jest Kredyt inwestycyjny Definicja Kredyt przeznaczony na zakup tzw. dóbr inwestycyjnych; zwykle udzielany jest w postaci pożyczki
 • Co to jest Kredyt konsumpcyjny Definicja udzielające takich kredytów jednostkom lub gospodarstwom domowym w celu finansowania codziennych wydatków, zakupów trwałych wyrobów konsumpcyjnych, samochodów i dokonywania
 • Co to jest Kredyt kupiecki Definicja Kredyt udzielany kupującemu bezpośrednio przez sprzedawcę. Odbywa się bez pośrednictwa banku. W praktyce jest odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi
 • Co to jest Kredyt lombardowy Definicja w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych. Kredyt lombardowy banku centralnego - kredyt pod zastaw papierów wartościowych, udzielany bankom komercyjnym
 • Co to jest Kredyt lombardowy Definicja w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych. Kredyt lombardowy banku centralnego - kredyt pod zastaw papierów wartościowych, udzielany bankom komercyjnym
 • Co to jest Kredyt na (w) rachunku bieżącym Definicja obrotowego udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zapisuje się wpływy danego podmiotu, a w ciężar rachunku - wydatki. Rachunek może mieć saldo
 • Co to jest Kredyt na (w) rachunku bieżącym Definicja obrotowego udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zapisuje się wpływy danego podmiotu, a w ciężar rachunku - wydatki. Rachunek może mieć saldo
 • Co to jest Kredyt odnawialny Definicja rewolwingowy) umożliwia dokonywanie spłat części lub całości kredytu w okresie trwania umowy kredytowej i ponowne zadłużanie się do wysokości przyznanego kredytu
 • Co to jest Kredyt ratalny Definicja w okresie od 1 do 3 lat, przeznaczony na zakup towarów konsumpcyjnych, artykuły gospodarstwa domowego trwałego użytku czy pojazdy samochodowe
 • Co to jest Kredyt redyskontowy Definicja komercyjnych weksle, które zostały przez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku centralnym jeżeli chce zwiększyć swoją płynność
 • Co to jest Kredyty preferencyjne Definicja rodzaje działalności, korzystniejszych wobec określonej grupy kredytobiorców pod względem ogólnych warunków umowy, oprocentowania, harmonogramu spłat lub innych warunków
 • Co to jest Krzywa dochodowości Definicja wzajemnych relacji między stopami procentowymi i różnymi terminami zapadalności. Kształt krzywej odzwierciedla oczekiwania rynkowe dotyczące kształtowania się poziomu przyszłych
 • Co to jest Krzyżowa transakcja walutowa Definicja Cross-currency transaction) - bezpośrednia transakcja wymiany walut kwotowanych w stosunku do innej waluty
 • Co to jest Kumulacja Definicja uwagę suma aktywów (we wszystkich funduszach) zebranych przez uczestnika na rejestrze; oznacza to, że w przypadku dokonania kolejnej wpłaty, która w sumie z zebranymi na dany
 • Co to jest Kupon Definicja Coupon) - odsetki płacone okresowo lub jednorazowo podczas okresu kredytowania
 • Co to jest Kurs terminowy Definicja kurs walutowy, kwotowany jako kurs wymiany (nie jako marża), w punktach terminowych, powyżej lub poniżej kursu natychmiastowego. Uzgodniona cena, według której np. dwie waluty
 • Co to jest Kwota rynkowa Definicja Market amount) - standardowa kwota transakcji, której dotyczą ceny podane przez kreatora rynku na rynku walutowym lub rynku pieniężnym
 • Co to jest Kwota wykupu Definicja na życie otrzymuje kwotę wykupu w momencie rezygnacji z dalszej ochrony towarzystwa; kwota wykupu jest proporcjonalna do okresu ubezpieczenia, który upłynął
 • Co to jest Kurs wymiany Definicja Stosunek wartości dwóch walut
 • Co to jest Kwotowanie bezpośrednie Definicja Direct quotation) - kurs wymiany walut, w którym wartość jednostki waluty obcej jest kwotowana w jednostkach waluty krajowej
 • Co to jest Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) Definicja działalności ubezpieczeniowej, funduszy emerytalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych. KNUiFE wydaje zezwolenia na wykonywanie ww. działalności także w zakresie licencji
 • Co to jest Kalendarz Carolana Definicja Analiza polegająca na wyznaczaniu okienek czasowych w oparciu o fazy księżyca. Okienka czasowe, które powstają w określonym czasie sugerują zmiany dotychczasowych trendów
 • Co to jest Kontrakt futures Definicja podmiotami dający kupującemu obowiązek nabycia (bądź otrzymania/pokrycia pieniężnego ekwiwalentu) instrumentu bazowego w określonym czasie, po cenie ustalonej w kontrakcie, a
 • Co to jest )\. A\. (KDPW S\. A\. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S Definicja Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA; do głównych zadań KDPW SA należą: - przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych będących w publicznym obrocie - obsługa
 • Co to jest Kurs ciągły Definicja światowych i polega na bieżącym kojarzeniu ofert kupna i sprzedaży. Wynikiem tego są zmieniające się ceny instrumentów w określonych godzinach trwania notowań
 • Co to jest fixing)\. Kurs jednolity (ang Definicja często ustalany jest dla akcji spółek o mniejszej płynności. W ciągu jednej sesji raz bądź kilka razy giełda ustala w określonych godzinach jeden kurs transakcyjny, który wynika z
 • Co to jest Kurs nietransakcyjny Definicja dolnemu lub górnemu ograniczeniu, ustalony w sytuacji gdy kurs określony zgodnie z obowiązującymi zasadami w systemie kursu jednolitego (lub w czasie notowań ciągłych podczas
 • Co to jest Kurs odniesienia (w systemie kursu jednolitego) Definicja ustalona na ostatniej sesji, w czasie której był on notowany; dla papierów wartościowych notowanych w obu systemach notowań - kurs ustalony tego samego dnia w systemie jednolitym
 • Co to jest Kurs otwarcia Definicja przyjętych przed otwarciem sesji giełdowej przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących w systemie kursu jednolitego; w przypadku niemożliwości ustalenia kursu otwarcia, za
 • Co to jest Kurs szacunkowy Definicja giełdowego dla danego papieru wartościowego oznaczająca, że określony został dla niego kurs szacunkowy z uwagi na rozminięcie się zleceń kupna i sprzedaży
 • Co to jest Kurs szacunkowy Definicja Cena papieru wartościowego określana przez specjalistę na rynku zleceń rozbieżnych
 • Co to jest Kurs zamknięcia Definicja Kurs ostatniej transakcji danym instrumentem finansowym na sesji
 • Co to jest Kapitał Definicja majątek firmy, wyliczony poprzez odliczanie długów od posiadanych aktywów (aktywa minus pasywa). Całość środków produkcyjnych, zapasów produkcyjnych, długów i płynnych środków
 • Co to jest Kaucja Definicja która stanowi zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy przez stronę przeciwną . Osoba, dla której potrzeb suma gwarancyjna została wypłacona, może z niej skorzystać w celu
 • Co to jest Konsolidacja przedsiębiorstw Definicja występuje wówczas gdy łączące się przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowy podmiot; do konsolidacji przedsiębiorstw dochodzi zwykle gdy ich siła
 • Co to jest Konsolidacja przedsiębiorstw Definicja występuje wówczas gdy łączące się przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowy podmiot; do konsolidacji przedsiębiorstw dochodzi zwykle gdy ich siła
 • Co to jest Krzywa rentowności Definicja jest odłożony na osi pionowej, a termin wymagalności na osi poziomej. Krzywa rentowności jest rosnąca jeśli stopy zwrotu długoterminowe są wyższe od stóp krótkookresowych. Krzywa
 • Co to jest Karta podatkowa Definicja Uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Co to jest Kary umowne Definicja Odszkodowanie płatne w formie zryczałtowanej za naruszenie postanowień umowy. Musi być ono określone i zastrzeżone w umowie
 • Co to jest Kaucja Definicja umowie wpłacana przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy i zwracana po zakończeniu umowy. Jest formą dodatkowego zabezpieczenia interesu leasingodawcy. Nie stanowi kosztu
 • Co to jest Korzyści podatkowe Definicja Opłaty leasingowe w przypadku leasingu operacyjnego są kosztami uzyskania przychodu leasingobiorcy i obniżają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
 • Co to jest Koszty uzyskania przychodu Definicja leasingu operacyjnego stanowią koszt uzyskania przychodu wraz z prowizją i kosztami eksploatacji przedmiotu leasingu. Dla leasingodawcy koszt uzyskania przychodu w tym wypadku to
 • Co to jest Kwota finansowania Definicja Wartość przedmiotu leasingu pomniejszona o wszystkie koszty poniesione przed wydaniem przedmiotu leasingu, opłatę wstępną, prowizję. Możemy ją utożsamiać z wysokością pożyczki
 • Co to jest Kwota kompensacyjna Definicja umowa leasingu wygaśnie przed terminem. Może to nastąpić w przypadku zniszczenia, kradzieży lub uszkodzenia przedmiotu leasingu w sposób uniemożliwiający dalsze korzystanie
 • Co to jest Kapitał akcyjny Definicja kapitał wpłacany przez akcjonariuszy, który może być pokryty w gotówce, wkładami pieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Kapitał akcyjny nie powinien być wykorzystywany
 • Co to jest Kapitał gwarancyjny Definicja posiadać w trakcie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Jest uzależniony od wielkości i dynamiki zbieranych składek oraz wysokości minimalnego kapitału gwarancyjnego
 • Co to jest Kapitały własne Definicja Wyrażone w pieniądzu środki własne towarzystwa ubezpieczeń (Art. 45 Ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej
 • Co to jest Karencja (okres wyczekiwania) Definicja Ustalony w umowie okres, w którym zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania pomimo wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego
 • Co to jest Koasekuracja Definicja dwóch lub więcej ubezpieczycieli na podstawie jednej polisy ubezpieczenia. Podział odpowiedzialności ustalany jest w procentach sumy ubezpieczenia
 • Co to jest Komisarz awaryjny Definicja Osoba fizyczna lub prawna, która zastępuje ubezpieczyciela na terenie innego państwa w przypadkach powstania szkód lub awarii objętych ochroną ubezpieczeniową
 • Co to jest Koszty administracyjne Definicja Koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy
 • Co to jest Koszty akwizycji Definicja Bezpośrednie koszty ponoszone przez ubezpieczyciela w celu podpisania umowy ubezpieczenia
 • Co to jest Klauzula abuzywna Definicja niedozwolone przez prawo (patrz: kodeks cywilny), a prawa i obowiązki konsumenta definiują w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, naruszając przy tym jego interesy
 • Co to jest Kombinowane ubezpieczenie Definicja Polega na objęciu jedną polisą kilku ryzyk ubezpieczeniowych. Dzieje się tak często w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych (pakiet OC, AC, NNW, assistance), turystycznych (pakiet
 • Co to jest Konsumpcja sumy ubezpieczenia Definicja proporcjonalnie o taką kwotę, w jakiej wypłacono odszkodowanie. Gdy odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie sumy ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia przestaje obowiązywać, chyba
 • Co to jest Krótkoterminowe ubezpieczenie Definicja Obliczenie składki odbywa się w tym przypadku najczęściej według tzw. tabeli frakcyjnej (definiuje ona jaką część składki należy pobrać, gdy ubezpieczenie obejmuje okres krótszy
 • Co to jest Kurtaż brokerski Definicja zamian za ulokowanie danego ryzyka w określonym zakładzie ubezpieczeń. Prowizję tą wypłaca zakład. Zwykle jest to ustalony procent składki np. 10
 • Co to jest Karta podatkowa Definicja Uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Co to jest Koszty uzyskania przychodu Definicja przychodów. Różnica między przychodami, a kosztami uzyskania przychodów stanowi dochód do opodatkowania. Np. raty czynszu leasingowego z tytułu leasingu operacyjnego stanowią
 • Co to jest Klauzula walutowa Definicja którym wypłacana suma jest zdenominowana w walucie kraju kupującego; zmienia się w zależności od kursu wymiany waluty kraju kupującego względem kursu waluty kraju sprzedającego
 • Co to jest Kontrakt terminowy Definicja stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle określonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w momencie zawarcia
 • Co to jest Koszyk walutowy Definicja Międzynarodowym Funduszu Walutowym wartości międzynarodowej jednostki walutowej (SDR). Od 1 VII 1974, SDR ustala sie na podstawie tzw. koszyka walut, w skład którego wchodzi 16
 • Co to jest Kreacja pieniądza Definicja wprowadzanie do obiegu przez banki komercyjne dodatkowych ilości pieniądza. Kreacja pieniądza ma charakter bezgotówkowy a dokonywana jest na drodze operacji kredytowych. W celu
 • Co to jest Kurs natychmiastowy Definicja Faktyczny kurs wymiany obcej waluty przy jej dostarczaniu w danym dniu
 • Co to jest Kurs terminowy Definicja kurs walutowy, kwotowany jako kurs wymiany (nie jako marża), w punktach terminowych, powyżej lub poniżej kursu natychmiastowego. Uzgodniona cena, według której np. dwie waluty
 • Co to jest Kurs walutowy Definicja pieniądzu krajowym, która oznacza ilość pieniędzy jaką należy zapłacić za nabycie jednostki waluty obcej. Kurs walutowy może być stały (ustalany jest przez rząd) lub zmienny
 • Co to jest Kapitalizacja odsetek Definicja odsetek od pieniędzy złożonych na rachunku bankowym; odsetki nie wybrane przez klienta po określonym okresie oszczędzania zostają dopisane do kwoty podstawowej, wpłaconej na
 • Co to jest Komornik Definicja pełnienia czynności egzekucyjnych i innych wskazanych w ustawach; okręg urzędowy komornika, tzw. rewir, obejmuje zasadniczo okręg sądu rejonowego lub jego część; jeżeli przy
 • Co to jest Kompensata-potrącenie Definicja wzajemnych w sytuacji, gdy dwa podmioty są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami; każda ze stron może wówczas potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością
 • Co to jest Konwersja długu Definicja procentowej, waluty, terminu i warunków spłaty) na inne, z reguły korzystniejsze dla dłużnika; w istocie jest to przeważnie zastąpienie istniejącej pożyczki przez nową; jej celem

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Konwersja Długu, Kompensata-Potrącenie, Komornik, Kapitalizacja Odsetek, Kurs Walutowy, Kurs Terminowy, Kurs Natychmiastowy, Kreacja Pieniądza, Koszyk Walutowy definicja.

Co to jest Konwersja Długu, Kompensata-Potrącenie, Komornik znaczenie.