likwidacja luka deflacyjna co to znaczy

Likwidacja, Luka Deflacyjna, London Inter Bank Offer Rate (Libor), Lewarowanie, Leads And Lag.

Definicje inwestycyjne na L

 • Co to jest List hipoteczny Definicja Papier wartościowy imienny lub wystawiony na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią kredyty banku hipotecznego
 • Co to jest Last In First Out)\. LIFO (ang Definicja Metoda księgowania zapasów "ostatnie weszło-pierwsze wyszło"
 • Co to jest Limit debetu Definicja Maksymalna kwota przekroczenia salda rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, związanego z daną kartą
 • Co to jest Limit kredytowy Definicja Maksymalna wysokość kredytu, którą może dysponować kredytobiorca
 • Co to jest Linia dyskontowa Definicja klientowi, który do oznaczonej wysokości może dyskontować w danym banku weksle w okresie obowiązywania umowy o linię dyskontową. Mogą być dwa rodzaje: linia odnawialna (każda
 • Co to jest Linia kredytowa Definicja stawianych przez bank do dyspozycji klienta, który zobowiązuje się do ich spłaty po upływie określonego terminu. Bank nie może oczekiwać regularnej spłaty tego kredytu, ponieważ
 • Co to jest Lista haseł jednorazowych Definicja potwierdzania dyspozycji dotyczących przelewów z rachunku, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa przy zarządzaniu rachunkiem przy pomocy Internetu. Hasła
 • Co to jest London Inter Bank Offer Rate (LIBOR) Definicja międzybankowym w Londynie. Stanowi ona często bazowe oprocentowanie dla kredytów udzialanych przez podmioty gospodarcze; procent, za jaki dany bank londyński gotów jest przekazać
 • Co to jest Losowanie funduszy emerytalnych Definicja podejmie pracę, ma obowiązek wybrać fundusz emerytalny w ciągu siedmiu dni od daty jej rozpoczęcia. Jeśli tego nie zrobi, ZUS przyśle jej przypomnienie. Kolejnym etapem jest
 • Co to jest LME Definicja Giełda Metali, jest największą na świecie giełdą, gdzie handluje się kontraktami na metale przemysłowe. Na LME obraca się kontraktami i opcjami na miedź, ołów, aluminium, cynk
 • Co to jest Lokaty z funduszem Definicja już w momencie przystąpienia do inwestycji stopę zwrotu, która może zostać powiększona, jeśli inwestycje w fundusz okażą się trafione. Niewielka część środków pracuje bowiem w
 • Co to jest LPPM Definicja London Platinum and Palladium Market – niepubliczny rynek, na którym obraca się kontraktami na platynę i pallad
 • Co to jest Light Sweet Crude Definicja się niewielką zawartością parafin (Light) oraz mniejszą niż 0,5% ilością siarki. Jest to jedna z najbardziej pożądanych odmian ropy, pozwalająca na uzyskanie relatywnie dużej
 • Co to jest Lot Definicja na rynkach surowcowych jest to ilość towaru przypadającego na jeden kontrakt (np. na LME jeden kontrakt na miedź opiewa na 25 ton tego metalu
 • Co to jest LimAkt (limit aktywacji) Definicja Zlecenie z limitem lub bez limitu ceny. Pojawia się w arkuszu zleceń dopiero w momencie przekroczenia przez kurs rynkowy określonego w zleceniu poziomu
 • Co to jest List zastawny Definicja dłużne na okaziciela, które znajdują się nieprzerwanie do dyspozycji emitenta do wydania i które mogą zostać przedstawione do transakcji na giełdzie
 • Co to jest List zastawny Definicja oprocentowaniu, będący przedmiotem obrotu giełdowego, stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty jego okazicielowi w określonym terminie oznaczonej sumy pieniędzy
 • Co to jest London Inter Bank Offer Rate (LIBOR) Definicja międzybankowym w Londynie. Stanowi ona często bazowe oprocentowanie dla kredytów udzialanych przez podmioty gospodarcze; procent, za jaki dany bank londyński gotów jest przekazać
 • Co to jest London interbank bid rate (LIBID) Definicja Międzybankowy procent od depozytu, obowiązujący w Londynie, procent, na jaki dany bank londyński gotów jest przejąć depozyt innego banku
 • Co to jest Leasing Definicja polegającą na przekazaniu na określony czas gotowych dóbr inwestycyjnych. Leasingobiorca na podstawie umowy z leasingodawcą otrzymuje prawo korzystania, użytkowania przedmiotu
 • Co to jest Leasing bezpośredni Definicja Forma leasingu, w której właściciel lub producent przedmiotu leasingu jest jednocześnie leasingodawcą - stroną umowy leasingowej obok leasingobiorcy
 • Co to jest Leasing dewizowy Definicja rozrachunkową są waluty zagraniczne. Wahania kursów walutowych, które w Polsce są dosyć znaczne rodzą jednak niebezpieczeństwo zwiększenia się kosztów transakcji leasingowej w
 • Co to jest Leasing finansowy Definicja treści zbliżona do umowy kredytowej. Przedmiot leasingu zostaje zaliczony do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych - te są dla niego kosztem
 • Co to jest Leasing lombardowy Definicja podwyższoną nawet do 50% wartości przedmiotu leasingu przy jednoczesnym obniżeniu wymagań w stosunku do leasingobiorcy, co sprzyja uproszczeniu procedury leasingowej
 • Co to jest Leasing nieruchomości Definicja leasingu jest nieruchomość zabudowana lub nie. Mniej atrakcyjny z punktu widzenia opłacalności ze względu na długoterminowość inwestycji i opłaty dodatkowe
 • Co to jest Leasing norweski Definicja W przypadku połączenia leasingu zwrotnego wraz z opłatą wstępną w wysokości 100% wartości przedmiotu leasingu, leasing nosi nazwę leasingu norweskiego
 • Co to jest Leasing operacyjny Definicja To taki rodzaj leasingu, w którym leasingobiorca może zaliczać całość czynszu leasingowego w kosztyuzyskania przychodu, a leasingodawca amortyzuje przedmiot leasingu
 • Co to jest Leasing pośredni Definicja producentem lub pierwotnym właścicielem przedmiotu leasingu występuje pośrednik finansujący i organizujący transakcję - leasingodawca, który kupuje przedmiot leasingu i oddaje go
 • Co to jest Leasing tenencyjny Definicja prawnej w oparciu o umowę tenencji (dzierżenia) i użytkowania przedmiotu leasingu przez leasingodawcę od właściciela, a ten leasinguje przedmiot leasingu leasingobiorcy. Unika się
 • Co to jest Leasing złotówkowy Definicja Wartość przedmiotu leasingu zostaje określona w złotówkach i wszystkie rozliczenia są określone również w złotych
 • Co to jest Leasing zwrotny Definicja Leasingobiorca odsprzedaje swój majątek leasingodawcy za gotówkę, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu
 • Co to jest Leasingobiorca Definicja Strona umowy leasingu. Podmiot korzystający z przedmiotu leasingu i ponoszący opłatę w postaci czynszu leasingowego
 • Co to jest Leasingodawca Definicja Strona umowy leasingu. Oddaje przedmiot leasingu do korzystania i pobiera z tego tytułu czynsz leasingowy
 • Co to jest Liczba opłat Definicja Ilość rat leasingowych podczas całej umowy. Najczęściej opłaty są określane miesięcznie
 • Co to jest Likwidacja szkody Definicja towarzystwo ubezpieczeniowe w celu ustalenia przyczyny i skutków wypadku ubezpieczeniowego oraz obliczenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu
 • Co to jest Lokaty Definicja obejmują: lokaty bankowe, lokaty w nieruchomościach,akcje i udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe, należności depozytowe od
 • Co to jest Leads and lag Definicja działań importerów i eksporterów zmierzających do przyspieszenia lub opóźnienia rozliczeń międzynarodowych w zależności od spodziewanych zmian kursów walutowych. Zjawisko to
 • Co to jest Lewarowanie Definicja wykorzystywaniu dźwigni finansowej, używany podczas inwestowania np. na rynku kontraktów terminowych. Jego istotą jest depozyt początkowy, wynoszący kilkanaście procent wartości
 • Co to jest London Inter Bank Offer Rate (LIBOR) Definicja międzybankowym w Londynie. Stanowi ona często bazowe oprocentowanie dla kredytów udzialanych przez podmioty gospodarcze; procent, za jaki dany bank londyński gotów jest przekazać
 • Co to jest Luka deflacyjna Definicja wyrażający się istnieniem nadwyżki globalnej podaży nad globalnym popytem (tzw. niedobór popytu). W gospodarce rynkowej zjawisko luki deflacyjnej inicjuje proces dostosowawczy
 • Co to jest Likwidacja Definicja przez podmiot gospodarczy w wyniku niespełniania przez niego pewnych określonych uwarunkowań funkcjonowania; w odniesieniu do przedsiębiorstw likwidacja oznacza proces zakończenia

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Likwidacja, Luka Deflacyjna, London Inter Bank Offer Rate (Libor), Lewarowanie, Leads And Lag, Lokaty, Likwidacja Szkody, Liczba Opłat, Leasingodawca definicja.

Co to jest Likwidacja, Luka Deflacyjna, London Inter Bank Offer Rate znaczenie.