krzyżówka niewypłacalność co to znaczy

KRZYŻÓWKA Niewypłacalność, Należność, Nakaz Zapłaty, Niedoubezpieczenie, Nadubezpieczenie, Najem.

Definicje inwestycyjne na N

 • Co to jest Jednostek Nabycie Definicja wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora. Po przesłaniu przez Agenta Transferowego numeru rejestru uczestnika
 • Co to jest Krótkoterminowe Należności Definicja Należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok
 • Co to jest Nierównomierne strumienie przepływów środków pieniężnych Definicja Szereg przepływów środków pieniężnych, w którym kwoty zmieniają się z okresu na okres
 • Co to jest Nw Lub Nnw Definicja wypadków stosowana jako ubezpieczenia turystyczne, komunikacyjne lub nieszczęśliwy wypadek (śmierć) - jako dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych
 • Co to jest Procentowa Stopa Nominalna Definicja Jest to stopa procentowa umowna lub deklarowana
 • Co to jest NRB - Numer Rachunku Bankowego Definicja bankowego przyjęty w polskim systemie numeracji rachunków (cyfry kontrolne + numer rozliczeniowy + numer rachunku klienta). NRB składa się z 26 cyfr, z czego dwie pierwsze są
 • Co to jest Odsetkowa Nota Definicja dokument finansowy w którym wykazana jest kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczenia
 • Co to jest Nymex Definicja jedno z głównych miejsc obrotu towarami na świecie. Handluje się na niej metalami szlachetnymi, miedzią, aluminium, niektórymi surowcami rolnymi oraz ropą naftową, gazem ziemnym i
 • Co to jest Nikiel Definicja miękki, kowalny o srebrzystobiałej barwie i silnym połysku. Wykorzystywany głównie w produkcji stali nierdzewnej oraz przy wyrobie monet i aparatury chirurgicznej
 • Co to jest Nadwyżka kupna (w systemie kursu jednolitego) Definicja wartościowego wraz z wyrażonym w procentach wskaźnikiem informującym, w jakim stopniu pozostały niezrealizowane w sytuacji rynku zrównoważonego zlecenia kupna z limitem ceny
 • Co to jest Nadwyżka sprzedaży (w systemie kursu jednolitego) Definicja wartościowego wraz z wyrażonym w procentach wskaźnikiem informującym, w jakim stopniu pozostały niezrealizowane w sytuacji rynku zrównoważonego zlecenia sprzedaży z limitem ceny
 • Co to jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI) Definicja Powszechnej Prywatyzacji, posiadająca akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw wniesione do programu przez Skarb Państwa; obecnie istnieje 14 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
 • Co to jest NASDAQ (ang. National Association of Securities Dealers) Definicja świecie, istniejący w Stanach Zjednoczonych. Wprowadzenie na niego akcji stanowi o dużym prestiżu dla firm z całego świata. Technicznie jest to system, w którym różni brokerzy
 • Co to jest NDF (ang. Non Deliverable Forward) Definicja polegający na zawarciu zakładu o przyszłe kształtowanie się cen instrumentów bazowych, w tym przypadku kursu walutowego. Strony NDF-u ustalają kurs terminowy, który będzie
 • Co to jest NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) Definicja Indeks typu cenowego obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z wymiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI, liczony od 12.06.1997
 • Co to jest Nikkei Definicja Nazwa dla wielu indeksów giełdowych. W szczególności odnoszona do indeksu giełdy japońskiej - Nikkei 225, dla 225 przedsiębiorstw japońskich o największej kapitalizacji
 • Co to jest Notowanie Definicja Oficjalna lub nie, cena czy kurs na określonym rynku, np. oficjalne notowanie waluty na rynku wekslowym, bądź papierów wartościowych
 • Co to jest NYSE (ang.New York Stock Exchange) Definicja Giełda akcji w Nowym Jorku. Największy zoorganizowany rynek na świecie
 • Co to jest Nzse40 Definicja Indeks giełdy w Nowej Zelandii liczony dla 40 przedsiębiorstw pod względem kapitalizacji i obrotów
 • Co to jest Narodowy Bank Polsk (NBP) Definicja centralnym Rzeczypospolitej Polskiej, którego działalność jest prowadzona w granicach naszego kraju. Podstawowym celem MBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy
 • Co to jest Nieruchomość Definicja jest mianem własności nieruchomej tj. grunt oraz wszystko, co ściśle się z nim wiąże, przedmioty, które przeznaczone zostały przez właściciela do trwałego (stacjonarnego
 • Co to jest Najem Definicja Wynajmujący oddaje najemcy rzecz do używania na czas oznaczony lub nie w zamian za czynsz
 • Co to jest Nadubezpieczenie Definicja Sytuacja, w której suma ubezpieczenia przewyższa wartość ubezpieczeniową objętego polisą mienia
 • Co to jest Niedoubezpieczenie Definicja Sytuacja, w której suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczeniowej. Wypłacone ubezpieczenie nie wystarcza na pokrycie zaistniałej szkody
 • Co to jest Zapłaty Nakaz Definicja podstawie przepisów szczególnych, rozstrzyga sprawę, co do istoty; wydawany np.: w postępowaniu gospodarczym, w trybie postępowania nakazowego jest szybkim narzędziem
 • Co to jest Należność Definicja do otrzymania w określonym terminie określonego świadczenia rzeczowego lub pieniężnego od innej osoby fizycznej lub prawnej; w rachunkowości podmiotów gospodarczych należności są
 • Co to jest Niewypłacalność Definicja bieżących zobowiązań; występuje gdy podmiot gospodarczy nie jest w stanie zapewnić ciągłości spłaty rachunków bieżących z powodu braku gotówki; niewypłacalność może doprowadzić do

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy KRZYŻÓWKA Niewypłacalność, Należność, Nakaz Zapłaty, Niedoubezpieczenie, Nadubezpieczenie, Najem, Nieruchomość, Narodowy Bank Polsk (Nbp), Nzse40, Nyse (Ang.new York definicja.

Co to jest Krzyżówka Niewypłacalność, Należność, Nakaz Zapłaty znaczenie.