odkupienie krzyżówka co to znaczy

Outsourcing co znaczy Osoba prawna krzyżówka Osoba fizyczna co to jest Odsetki słownik Operacje.

Definicje inwestycyjne na O

 • Co to jest Oc Definicja cywilnej za wykonywanie niektórych zawodów, czy zajęć. W Polsce obowiązuje pięć rodzajów ubezpieczenia OC: Posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem
 • Co to jest Odkupienie Definicja wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane przez fundusz na wskazane przez uczestnika w zleceniu konto
 • Co to jest Deliktowa Odpowiedzialność Definicja Odpowiedzialność towarzystwa za szkody, które wynikają z umowy lub kontraktu podpisanego przez ubezpieczonego
 • Co to jest Kontraktowa Odpowiedzialność Definicja Odpowiedzialność towarzystwa za szkody, które ubezpieczony wyrządził osobom trzecim
 • Co to jest Płatności Terminu Odroczenie Definicja odroczenie płatności na prośbę dłużnika, który w danej chwili nie może dotrzymać swoich zobowiązań, ale spodziewa się, że w przyszłości będzie to możliwe. W międzyczasie odsetki
 • Co to jest Odroczona opłata umorzeniowa o stawkach dysgresywnych Definicja Opłata pobirana z chwila umorzenia udziałów, którajednak po określonej liczbie lat zmniejsza się do zera
 • Co to jest Odsetki Definicja wierzycielowi (klientowi banku) przez dłużnika (bank) w zamian za udostępnienie na uzgodniony okres czasu określonej ilości pieniędzy. Odsetki są dla banku kosztem pozyskania
 • Co to jest Odsetki Definicja wierzycielowi (klientowi banku) przez dłużnika (bank) w zamian za udostępnienie na uzgodniony okres czasu określonej ilości pieniędzy. Odsetki są dla banku kosztem pozyskania
 • Co to jest Odsetki Definicja wierzycielowi (klientowi banku) przez dłużnika (bank) w zamian za udostępnienie na uzgodniony okres czasu określonej ilości pieniędzy. Odsetki są dla banku kosztem pozyskania
 • Co to jest Karne Odsetki Definicja Odsetki przysługujące wierzycielowi za nieterminowe regulowanie przez dłużnika zobowiązań wynikających z umowy
 • Co to jest Karne Odsetki Definicja Odsetki przysługujące wierzycielowi za nieterminowe regulowanie przez dłużnika zobowiązań wynikających z umowy
 • Co to jest Narastające Odsetki Definicja Procent, który z upływem czasu narósł, ale nie jest jeszcze płatny. Odsetki narastające (procent narastający) od obligacji rozliczane są przy sprzedaży
 • Co to jest Narastające Odsetki Definicja Procent, który z upływem czasu narósł, ale nie jest jeszcze płatny. Odsetki narastające (procent narastający) od obligacji rozliczane są przy sprzedaży
 • Co to jest Ubezpieczenia Warunki Ogólne Definicja towarzystwo, które określają m.in. przedmiot, zakres i czas jego odpowiedzialności, obowiązki obu stron ubezpieczenia, czy sposób wypłaty odszkodowania
 • Co to jest Odpowiedzialności Ograniczenia Definicja Spis wykluczeń z zakresu odpowiedzialności towarzystwa; mogą wynikać ze specyfiki zawodu ubezpieczonego, czy określonych okoliczności zwiększających ryzyko
 • Co to jest Rozliczeniowy Okres Definicja Okres, w którym bank dokonuje zestawienia transakcji z wykorzystaniem karty
 • Co to jest Dyskonta Operacja Definicja Polega na zakupie przez bank weksla przed terminem jego płatności, z potrąceniem przez bank wynagrodzenia (zwanego tu dyskontem
 • Co to jest Open Position - Otwarta pozycja Definicja Jakakolwiek transakcja, która nie została uregulowana przez dostarczenie płatności lub odwrócona przez jej równowartość lub przeciwną transakcję o tej samej dacie ważności
 • Co to jest Rynku Otwartego Operacje Definicja banku centralnego na rynku pieniężnym, realizujące cele polityki pieniężnej. Są to przede wszystkim: kontrola płynności systemu bankowego, a przez to wpływanie na zdolność
 • Co to jest Dystrybucyjna Opłata Definicja na nabycie jednostek uczestnictwa; opłata ta pomniejsza wartość środków przekazanych do zarządzania funduszowi; opłata maleje, jeśli rośnie wysokość wpłaconych środków (zob
 • Co to jest Dystrybucyjna Opłata Definicja na nabycie jednostek uczestnictwa; opłata ta pomniejsza wartość środków przekazanych do zarządzania funduszowi; opłata maleje, jeśli rośnie wysokość wpłaconych środków (zob
 • Co to jest Aktywów Od Opłata Definicja wpłaconymi do funduszu, ustawa określiła jej wysokość na maksymalnie 0,06 proc. miesięcznie; jedna z trzech opłat wnoszonych przez członka funduszu
 • Co to jest Manipulacyjne Opłaty Definicja Jednorazowa prowizja, która czasami dołączana jest do rachunku przy udzielaniu kredytu na rachunku bieżącym lub przy pożyczce
 • Co to jest Manipulacyjne Opłaty Definicja Jednorazowa prowizja, która czasami dołączana jest do rachunku przy udzielaniu kredytu na rachunku bieżącym lub przy pożyczce
 • Co to jest Oprocentowanie progresywne depozytów bankowych Definicja rosnącej stopy procentowej, której wysokość może zależeć od: wysokości dziennego salda rachunku bieżącego lub okresu utrzymywania depozytu na rachunku terminowym - bonów
 • Co to jest Stałe Oprocentowanie Definicja Wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych obowiązujące niezmiennie przez cały okres trwania spłaty kredytu
 • Co to jest Stałe Oprocentowanie Definicja Wynagrodzenie za udostępnienie środków finansowych obowiązujące niezmiennie przez cały okres trwania spłaty kredytu
 • Co to jest Zmienne Oprocentowanie Definicja finansowych, którego wysokość może się zmienić w czasie trwania spłaty kredytu w wyniku powstania okoliczności przewidzianych w umowie kredytowej
 • Co to jest Zmienne Oprocentowanie Definicja finansowych, którego wysokość może się zmienić w czasie trwania spłaty kredytu w wyniku powstania okoliczności przewidzianych w umowie kredytowej
 • Co to jest Bliskie Osoby Definicja Ogólne warunki ubezpieczenia za osoby bliskie uznają zwykle tylko współmałżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo ubezpieczonego
 • Co to jest Woli Oświadczenie Definicja cywilnego, jest takie zachowanie się człowieka (które może być również przypisywane osobie prawnej), które wyraża w sposób dostateczny zamiar (wolę) wywołania skutku prawnego, tj
 • Co to jest Emerytalny Fundusz Otwarty Definicja Gromadzi i inwestuje pieniądze członków, za które ubezpieczeni wykupią w przyszłości emerytury. OFE może być tworzony wyłącznie przez powszechne towarzystwo emerytalne
 • Co to jest Outsourcing Definicja Przekazanie wykonywania pewnych działań operacyjnych firmie zewnętrznej
 • Co to jest Fizyczna Osoba Definicja Pojęcie to wskazuje na człowieka jako podmiot prawa cywilnego. Osoba fizyczna rozpoczyna swój byt prawny w chwili urodzenia, a kończy w chwili śmierci
 • Co to jest Ołów Definicja niebieskoszary, miękki, topliwy metal. Stosowany do produkcji akumulatorów oraz jako składnik stopów z innymi metalami
 • Co to jest Prawna Osoba Definicja Wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa
 • Co to jest Obligacja Definicja przynoszący posiadaczowi z góry określony dochód. Stanowi dowód wierzytelności stwierdzający prawo posiadacza obligacji do otrzymania od wystawcy tej obligacji w określonym
 • Co to jest Obligacja o stałym oprocentowaniu Definicja Obligacja o odsetkach płatnych wg stałej stopy procentowej
 • Co to jest Obligacja o zmiennym oprocentowaniu Definicja zmiennej stopy procentowej korygowanej w zależności od warunków rynkowych (np. od WIBOR). Wyróżniamy obligacje FRN i ARN. W pierwszym przypadku odsetki otrzymujemy więcej niż 1 w
 • Co to jest Zamienna Obligacja Definicja zamiany jej na akcje na wcześniej określonych warunkach. Oprocentowanie takich obligacji ze względu na korzyść w postaci możliwości dokonania zamiany jest niższe
 • Co to jest Zerokuponowa Obligacja Definicja Obligacja sprzedawana z dyskontem do wartości nominalnej, od której posiadaczowi nie wypłaca się odsetek, a jedynie wartość nominalną w dniu wygaśnięcia
 • Co to jest Hipoteczne Obligacje Definicja Instrumenty dłużne zabezpieczone nieruchomościami posiadanymi przez emitenta
 • Co to jest Dodatkowy Obrót Definicja Część sesji, w której dopuszczane jest zawieranie transakcji po uprzednio ustalonym kursie. Składa się z dwóch faz: oferty i dogrywki
 • Co to jest Opcja Definicja call) lub sprzedaży (put) określonej ilości towaru w wyznaczonym w przyszłości terminie, po cenie ustalonej w dniu zawierania transakcji. Nabywca opcji ma prawo do jej
 • Co to jest Zindywidualizowana Oferta Definicja Niepowtarzalna oferta, na jaką może liczyć klient banków prywatnych.Oprócz tego klient uzyskuje osobistego i jedynego doradcę, który będzie pilnował jego interesów
 • Co to jest Zindywidualizowana Oferta Definicja Niepowtarzalna oferta, na jaką może liczyć klient banków prywatnych.Oprócz tego klient uzyskuje osobistego i jedynego doradcę, który będzie pilnował jego interesów
 • Co to jest Architecture Product Open Definicja otwarta platforma produktowa), jest to oferta banku dotycząca najlepszych produktów na rynku niezależnie od tego czy znajdują się one w wachlarzu banku czy u konkurencji
 • Co to jest Obligacja Definicja przynoszący posiadaczowi z góry określony dochód. Stanowi dowód wierzytelności stwierdzający prawo posiadacza obligacji do otrzymania od wystawcy tej obligacji w określonym
 • Co to jest Fizyczna Osoba Definicja Pojęcie to wskazuje na człowieka jako podmiot prawa cywilnego. Osoba fizyczna rozpoczyna swój byt prawny w chwili urodzenia, a kończy w chwili śmierci
 • Co to jest Nieletnia Osoba Definicja osoba, która z racji zbyt młodego wieku nie jest zdolna do czynności prawnych
 • Co to jest Pełnoletnia Osoba Definicja Osoba, która z racji osiągnięcia wymaganego wieku jest ustawowo uprawniona do zawierania transakcji prawnych, zdolna do czynności prawnych
 • Co to jest Prawna Osoba Definicja Wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa
 • Co to jest Umowne Odsetki Definicja Najczęściej stosowana forma sankcji w przypadku zalegania z zapłatą świadczenia pieniężnego. Możliwość i wysokość ich pobrania musi być określona w umowie
 • Co to jest Umowy Warunki Ogólne Definicja korzystania z przedmiotu leasingu, wyboru dostawcy, obowiązków płatniczych, konieczności ubezpieczenia i podziału odpowiedzialności za szkody oraz sposoby rozwiązania lub
 • Co to jest Leasingu Okres Definicja zawarta umowa leasingu. Istotna ze względu na określenie momentu rozpoczęcia i zakończenia obowiązku wnoszenaia przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy rat leasingowych
 • Co to jest Wykupu Opcja Definicja leasingodawcą i leasingobiorcą. Zapewnia możliwość przjścia na własność leasingobiorcy przedmiotu leasingu po określonej cenie w przypadku, gdy leasing ma formę leasingu
 • Co to jest Początkowa Opłata Definicja Rata czynszu leasingowego płacona w wysokości ustalonej w umowie, płatna przy zawieraniu umowy lub w momencie wydawania przedmiotu leasingu leasingobiorcy jednorazowo
 • Co to jest Cywilna Odpowiedzialność Definicja Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie lub mieniu, jaką ponosi strona zobowiązana do jej naprawienia, uregulowana w Kodeksie Cywilnym
 • Co to jest Odszkodowanie Definicja jest wypłacić w wyniku podpisanej umowy ubezpieczenia majątkowego, w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia. Wypłata odszkodowania stanowi
 • Co to jest Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Definicja Przepisy ubezpieczeniowe regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku ubezpieczeniowego
 • Co to jest Ubezpieczenia Okres Definicja Okres oznaczony w umowie ubezpieczenia, w którym zakład ubezpieczeń przejmuje za ubezpieczającego odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zdarzeń, które zaistniały w tym okresie
 • Co to jest Ubezpieczenie Osobowe Definicja Ubezpieczenie, którego przedmiotem jest życie lub zdrowie człowieka
 • Co to jest Deliktowa Odpowiedzialność Definicja Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim czynem niedozwolonym przez prawo
 • Co to jest Kontraktowa Odpowiedzialność Definicja Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy, kontraktu
 • Co to jest Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Definicja od dopiero co zawartej umowy ubezpieczenia przysługuje termin 7 dni od dnia zawarcia - gdy jest osoba prawną, a 30 dni - jeśli osobą fizyczną. Po odstąpieniu od umowy zakład
 • Co to jest Trzecia Osoba Definicja Osoba, której nie dotyczy stosunek ubezpieczeniowy
 • Co to jest Ustawowe Odsetki Definicja Odsetki naliczane dla przeterminowanych należności; podawane w Dzienniku Ustaw
 • Co to jest Opcja Definicja call) lub sprzedaży (put) określonej ilości towaru w wyznaczonym w przyszłości terminie, po cenie ustalonej w dniu zawierania transakcji. Nabywca opcji ma prawo do jej
 • Co to jest Walutowa Opcja Definicja prawo lecz nie obowiązek do nierzeczywistego kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty obcej za PLN, po z góry ustalonym kursie na określony termin w przyszłości. W
 • Co to jest Terminowe Operacje Definicja których realizacja następuje w przyszłości. Operacje terminowe mogą mieć zarówno charakter rzeczywisty jak i nierzeczywisty. Pierwsze z nich dotyczą transakcji, w których w
 • Co to jest Odsetki Definicja rezygnację z dysponowania pożyczonym kapitałem; cena, jaką musi zapłacić pożyczkobiorca za możliwość uzyskania kapitału i swobodnego nim dysponowania
 • Co to jest Fizyczna Osoba Definicja osobie fizycznej przysługuje tzw. zdolność prawna - zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków może ono mieć prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa cywilnego (np. być
 • Co to jest Prawna Osoba Definicja gruncie polskiego kodeksu cywilnego z 1964 osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną; osobowość prawną
 • Co to jest Outsourcing Definicja Postępowanie nakazowe- to rodzaj sądowego postępowania odrębnego, prowadzonego przez sąd na pisemny wniosek strony, zgłoszony w pozwie; jest to postępowanie procesowe znacznie

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Outsourcing co znaczy Osoba prawna krzyżówka Osoba fizyczna co to jest Odsetki słownik Operacje terminowe czym jest Opcja walutowa co oznacza Opcja tłumaczenie. definicja.

Co to jest OC co znaczy Odkupienie krzyżówka Odpowiedzialność deliktowa co to znaczenie.