saldo minimalne sales draft co to znaczy

Spółka z udziałem zagranicznym co znaczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.

Definicje inwestycyjne na S

 • Co to jest Minimalne Saldo Definicja Minimalna suma, jaka należy utrzymać na określonego rodzaju rachunku
 • Co to jest Draft Sales Definicja transakcji przy użyciu Imprintera, składa się z dwóch kart, na których odbijają się dane klienta z wypukłej karty płatniczej. Na koniec klient potwierdza dokonanie transakcji
 • Co to jest Pieniądza Nabywcza Siła Definicja określa ilość dóbr i usług jaką można zakupić za określoną jednostkę pieniężną. W ujęciu statycznym (w określonym momencie) jest ona wyznaczona przez ceny towarów, w ujęciu
 • Co to jest Składka Definicja odprowadzenia składki do ZUS spoczywa na pracodawcy (22 proc.) i pracowniku (23 proc.). Dla osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku emerytura będzie finansowana z 36 proc
 • Co to jest Depozytowa Skrytka Definicja którą można wynająć za określoną opłatą w celu przechowywania papierów wartościowych czy innych wartościowych przedmiotów. Otwarcie sejfu zawsze dokonywane jest wspólnie przez
 • Co to jest Slip (slip of paper) Definicja jest to potwierdzenie dokonania transakcji karta płatniczą. Terminal drukuje zawsze dwa egzempalże każdego potwierdzenia, jeden dla sklepu (tu klient składa podpis jeśli taki jest
 • Co to jest Weksel Sola Definicja Weksel własny wystawiony w jednym egzemplarzu
 • Co to jest Sorbnet Definicja płatnicze realizowane na rachunkach bieżących banków prowadzonych przez Departament Systemu Płatniczego Centrali NBP. SORBNET umożliwia wykonywanie wysokokwotowych przelewów w
 • Co to jest SPA (Secure Payment Application) Definicja technologii 3D-Secure Visy. Różni się zastosowaniem specjalnej aplikacji, która musi być uruchomiona na komputerze, z którego dokonywana jest transakcja internetowa. Wymaga także
 • Co to jest Finansowy Standing Definicja ocena, zwykle dokonywana przez bank przed udzieleniem kredytu czy przed emisją obligacji, akcji itp. Od niej zależy późniejszy koszt pozyskania kapitału na rynku lub marża
 • Co to jest Funduszu Statut Definicja Zbiór przepisów określających cel, wymogi formalne i zasady funkcjonowania funduszy oraz warunki umowy zawartej pomiędzy nabywcą jednostek uczestnictwa a towarzystwem
 • Co to jest Dyskontowa Stopa Definicja Stopa, po której banki komercyjne przyjmują do podmiotów gospodarczych weksle do dyskonta
 • Co to jest Stopa oprocentowania kredytu lombardowego Definicja bank centralny bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy (kilkudniowe) pod zastaw papierów wartościowych (bony skarbowe, obligacje rządowe, weksle). Kredyt lombardowy jest
 • Co to jest Procentowa Stopa Definicja użytkowanie wypożyczonego kapitału pieniężnego w określonym okresie czasu do wielkości tego kapitału. Rozróżniamy stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy
 • Co to jest Procentowa Stopa Definicja użytkowanie wypożyczonego kapitału pieniężnego w określonym okresie czasu do wielkości tego kapitału. Rozróżniamy stałą i zmienną stopę procentową. Przy ustalaniu stopy
 • Co to jest Giełdowa Spółka Definicja Spółka publiczna, której akcje chociaż jednej emisji są dopuszczone do obrotu giełdowego
 • Co to jest Publiczna Spółka Definicja Spółka, której akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone przez KPWiG do obrotu publicznego
 • Co to jest Standard & Poor's 500 Definicja kwotowania rozpoczęto w 1923 roku, a obecnie składa się z 500 spółek: 400 przemysłowych, 40 użyteczności publicznej, 40 instytucji finansowych i 20 transportowych. Stanowi on
 • Co to jest Weksli Redyskonta Stopa Definicja odkupuje od banków komercyjnych weksle, które zostały przez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku centralnym jeżeli chce
 • Co to jest Zwrotu Stopa Definicja wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 24
 • Co to jest Lista Stop Definicja Karty mogą się znaleźć na liście z wielu powodów np. kradzieży, wycofania się banku z kredytowania klienta itp. Znalezienie się karty na liście powoduje, że sprzedawca, który taką
 • Co to jest Kosztu Obniżenia Strategia Definicja funduszu inwestcyjnego tak, aby w momencie umorzenia udziałów kwota uzyskana za pojedyńczy udział była wyższa od średniego kosztu jego zakupu
 • Co to jest Strategia stałego przyrostu wartości Definicja Strategia inwestowania, która polega na tym, że łączna wartośc lokaty rośnie o stałą kwotę w regularnych odstępach czasu
 • Co to jest Strategia stałej proporcji portfela Definicja Metoda inwestowania, zgodnie z któą akcje i obligacje łączy się z sobą w stałej proporcji
 • Co to jest Strategia stałej wartości inwestycji Definicja Metoda inwestowania, zgodnie z którą co pewien okres wartość portfela jst wyrównywana do załozonej kwoty
 • Co to jest Wskaźnika Wartości Strategia Definicja się do zakupu udziałów w agresywnych funduszach akcji, gdy walory te są niedowartościowane, oraz udziałów w funduszach o konserwatywnej polityce lokowania, gdy akcjie sa
 • Co to jest Ubezpieczenia Suma Definicja Kwota, do wysokości której towarzystwo odpowiada za szkody poniesione przez klienta
 • Co to jest Industrial Times Straits Definicja Indeks zawierajacy 30 spółek - blue chips z giełdy singapurskiej
 • Co to jest Umowy Strony Definicja W umowie leasingu są to leasingobiorca i leasingodawca
 • Co to jest System Bankowych Izb Rozliczeniowych (SYBIR) Definicja Rozliczeniowych) jest oryginalnym polskim systemem opracowanym dla zapewnienia sprawnej obsługi rozliczeń międzybankowych netto dokonywanych z udziałem dokumentów papierowych
 • Co to jest System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu) Definicja na umowie pokoleniowej, w którym pokolenie pracujące finansowało emerytów, z ich bieżących składek pochodziły wypłaty emerytur. Pozostałością starego systemu jest obecny I filar
 • Co to jest Uczestnictwa Świadectwo Definicja Dokument przesyłany uczestnikowi przez Agenta Transferowego, który jest potwierdzeniem realizacji zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa funduszu
 • Co to jest Upadłościowej Masy Syndyk Definicja przez sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadłości; zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ściągnięcia
 • Co to jest Sfio Definicja patrz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 • Co to jest Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Definicja Podstawę prawną dla SFIO podobnie jak dla dwóch pozostałych typów funduszy ( czyli FIO i FIZ) stanowi ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

  Same
 • Co to jest Subfundusz Definicja Patrz umbrella fund
 • Co to jest Sfhe Definicja Shanghai Futures Exchange - największa giełda surowcowa w Chinach. Notowane są na niej kontrakty na miedź, aluminium, cynk, kauczuk, olej napędowy oraz złoto
 • Co to jest Srebro Definicja silnym połysku stosowany do wyrobu biżuterii, sztućców oraz w elektronice. Od czasów starożytnych do II poł. XIX było wspólnie ze złotem metalem monetarnym
 • Co to jest Surowiec Definicja obróbki. Zazwyczaj pod tym terminem rozumie się produkty przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub produkty powstałe w efekcie przerobu odpadków
 • Co to jest Giełdowa Sesja Definicja mogą być zawierane transakcje na giełdzie. Na giełdzie warszawskiej sesje odbywają się regularnie w miejscu zwanym parkietem, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 16:10
 • Co to jest Jednolitego Kursu System Definicja System zawierania transakcji, w którym wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego zawierane są na danej sesji po tej samej cenie
 • Co to jest Ciągłych Notowań System Definicja System umożliwiający zawieranie transakcji na dany papier wartościowy na jednej sesji po różnych cenach
 • Co to jest Portfolio Dywersyfikacji Strategia Definicja portfolio diversification strategies) – Produkty które pozwalają ograniczyć ryzyko, jakie rośnie przy skupianiu się na jednym sektorze
 • Co to jest Akcyjna Spółka Definicja zakładowy (kapitał akcyjny) podzielony jest na akcje o równej wartości nominalnej. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową wyposażoną w osobowość prawną, a więc działa pod własną
 • Co to jest Pieniężne Środki Definicja jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeżeli są one płatne w
 • Co to jest Trwałe Środki Definicja jednostki nieruchomości (grunty, budynki, w tym także będące odrębną własnością lokale, budowle i inwestycje w obcych obiektach), maszyny, urządzenia, środki transportu, oraz inne
 • Co to jest Federalnych Rezerw System Definicja Zjednoczonych. Stworzony w roku 1913 ma wspierać naród w osiąganiu ekonomicznych i finansowych celów. FRS składa się z Board of Governors (Ławy Zarządczej), Federal Open Market
 • Co to jest Arbitrażowy Sąd Definicja między podmiotami gospodarczymi w oparciu o uproszczoną procedurę. Jego wyroki są wiążące dla stron, które zgodziły się na rozstrzygnięcie sprawy w tej formie. Sądy arbitrażowe
 • Co to jest Sekurytyzacja Definicja Emitowanie papierów wartościowych ABS w oparciu o portfel wierzytelności z tytułu umów leasingowych. Rozpowszechniona w USA forma refinansowania leasingu i kredytów
 • Co to jest SPV (ang. Special Purpose Vehicle) Definicja Spólka celowa, najczęściej z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje emisji ABS w oparciu o aktywa sprzedane jej przez aranżera emisji
 • Co to jest Leasingu Przedmiotu Specyfikacja Definicja umowę leasingu, w którym dokładnie zostaje określony przedmiot leasingu z wyszczególnieniem rodzaju, typu, wartości początkowej, ilości, numerów serii i innych charakterystycznych
 • Co to jest Wydatków Suma Definicja Rata leasingowa liczona najczęściej jako procent wartości netto na miesiąc razy ilość miesięcy plus opłata początkowa plus wartość wykupu plus prowizja plus wartość końcowa
 • Co to jest Brutto Składka Definicja ubezpieczenia zawartych przez dane towarzystwo. Wykazuje się je łącznie ze wszystkimi dodatkami i uzupełnieniami za okresy zaległe, po potraceniu storn, zwrotów, upustów, zniżek i
 • Co to jest Netto Składka Definicja Ta część składki ubezpieczeniowej, która zostaje przeznaczona na wypłatę odszkodowań i świadczeń
 • Co to jest Ubezpieczeniowa Składka Definicja Suma pieniężna należna ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową
 • Co to jest Szkoda Definicja ubezpieczonego mienia z powodu jego zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia lub zaboru wskutek zdarzeń losowych objętych zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W ubezpieczeniu OC jest to
 • Co to jest Całkowita Szkoda Definicja Szkoda, w wyniku której niezbędne koszty naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia przewyższają 90% wartości odtworzeniowej
 • Co to jest Częściowa Szkoda Definicja Szkoda w wyniku której niezbędne koszty naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia są niższe niż 90% wartości sumy ubezpieczenia
 • Co to jest Świadczenie Definicja W ubezpieczeniach osobowych - suma, którą zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić w razie nastąpienia wypadku ubezpieczeniowego
 • Co to jest Ubezpieczenia Suma Definicja mienie, zdrowie, życie. W ubezpieczeniach majątkowych suma ubezpieczenia stanowi zazwyczaj górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i z założenia powinna odpowiadać
 • Co to jest Ubezpieczeniowe Świadczenie Definicja Wypłacana kwota pieniężna lub renta, ewentualnie usługa świadczona w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia losowego, objętego umową ubezpieczenia
 • Co to jest Podatkowa Skala Definicja Określa przedziały dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz kwoty, o które zmniejsza się podatek lub zaliczkę
 • Co to jest Sdr Definicja walutowa (tzw. specjalne prawa ciągnienia) o charakterze pieniądza bezgotówkowego, emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy od 1970. SDR są praktyczną realizacją i
 • Co to jest Walutowe Spekulacje Definicja transakcji walutowych przy świadomym podejmowaniu zwiększonego ryzyka w celu osiągnięcia zysku wynikającego z właściwie przewidzianego wzrostu lub spadku kursu waluty wymienialnej
 • Co to jest Week Spot Definicja Jest to określenie środków pożyczonych na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych. W skrócie S/W
 • Co to jest Walutowy Fundusz Stabilizacyjny Definicja banku centralnego bądź skarbu państwa, których wykorzystanie jest związane z ewentualną interwencją walutową. Celem interwencji jest utrzymanie stabilnego kursu waluty krajowej w
 • Co to jest Walutowe Strefy Definicja formalnych porozumień oraz uzgodnienień stosują jednolite zasady polityki walutowej. Zasady te obejmuja między innymi sposób określania kursu walutowego, wybór aktywu, w którym
 • Co to jest Pieniądza Surogaty Definicja systemem bankowym i skarbowym mające postać papierów wartościowych. W niektórych przypadkach surogatą pieniądza może być określony towar przyjmowany jako zamiennik oficjalnego
 • Co to jest Swap Definicja podmioty (również nie bankowe) pożyczają siebie wzajemnie walutę. Celu takich umów jest zamiana (stąd nazwa) zobowiązań np. o zmiennym oprocentowaniu na zobowiązanie o stałym
 • Co to jest Kapitałowy Swap Definicja które na początku transakcji przeprowadzają wymianę wartości nominalnych w dwóch różnych walutach, po określonym kursie a następnie przekazują sobie okresowo płatności odsetkowe
 • Co to jest Kuponowy Swap Definicja Coupon swap - jest rodzajem swapu procentowego, w którym następuje wymiana płatności stałych na zmienne
 • Co to jest Procentowy Swap Definicja rodzaj swapu. Jest on umową dwóch stron do dokonywania okresowych wzajemnych płatności odsetkowych opartych o kwotę podstawową przez pewien określony z góry okres. Z reguły jedna
 • Co to jest Rozszerzający Swap Definicja Swap, w którym jedna ze stron ma możliwość przedłużenia czasu trwania umowy. Wykorzystanie tego prawa obciążone jest tzw. opłatą terminową
 • Co to jest Walutowy Swap Definicja FX swap). Polega na wymianie jednej waluty na drugą po kursie spot z jednoczesnym ustaleniem dokonania w przyszłości transakcji odwrotnej po kursie terminowym
 • Co to jest Zerokuponowy Swap Definicja wymianie wzajemnych płatności odsetkowych opartych o wartość podstawową. Jedna ze stron dokonuje okresowych płatności na rzecz partnera, który z kolei swojej płatności dokonuje
 • Co to jest Swapcja Definicja instrumenty finansowe: opcje oraz swap. Opcja kupna (call) daje podmiotowi zajmującemu długą pozycję w opcji prawo, ale nie obowiązek kupna swapu, z kolei posiadaczowi opcji
 • Co to jest Walutowy System Definicja zwyczajów określających warunki i regulujących sposoby funkcjonowania pieniądza w transakcjach międzynarodowych. Wyróżnia się krajowe (narodowe) systemy walutowe oraz
 • Co to jest Skarga na czynności komornika Definicja egzekucyjnym wnoszony do sądu rejonowego we wszystkich przypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem wyraźnie w ustawie przewidzianych (np. artykuł
 • Co to jest Akcyjna Spółka Definicja kapitałowa utworzona w rezultacie zgromadzenia przez wspólników kapitału akcyjnego w wysokości co najmniej 500 tys. zł, pokrytego gotówką bądź aportami, dzielącego się na akcje o
 • Co to jest Cywilna Spółka Definicja cywilnego; wspólnicy (minimum dwóch) spółki cywilnej zobowiązują się do dążenia do określonego, wspólnego celu gospodarczego; wspólnicy tworzą kapitał spółki cywilnej z
 • Co to jest Jawna Spółka Definicja spółek handlowych; nie różni się w zasadzie od spółki cywilnej, konieczne jest natomiast jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ścisłe przestrzeganie reguł
 • Co to jest Jednoosobowa Spółka Definicja prawa dopuszczają bowiem utworzenie takiej spółki tylko odnośnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej; niedozwolone jest ponadto tworzenie spółki
 • Co to jest Jednoosobowa Spółka Definicja gospodarcze tworzone przy udziale wkładu kapitałowego dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, niezależnych od siebie pod względem ekonomicznym i prawnym; wyróżnia się wspólne
 • Co to jest Kapitałowa Spółka Definicja elementem jest majątek spółki (kapitał); należy do nich spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; od spółek osobowych wyróżnia je: zmienny kapitał i skład osobowy
 • Co to jest Komandytowa Spółka Definicja handlowym, powstała w wyniku umowy zawartej w formie aktu notarialnego; spółka komandytowa stanowi w zasadzie formę pośrednią pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi
 • Co to jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Definicja spółek handlowych; w spółce z z o.o. wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do wysokości swoich wkładów, tzn. nie odpowiadają majątkiem osobistym, z jednym
 • Co to jest Spółka z udziałem zagranicznym Definicja udziałowców nie jest obywatelem polskim; obecnie polskie prawo dopuszcza prowadzenie działalności z udziałem kapitału zagranicznego jedynie w spółkach z ograniczoną

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Spółka z udziałem zagranicznym co znaczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) krzyżówka Spółka komandytowa co to jest Spółka kapitałowa słownik. definicja.

Co to jest Saldo minimalne co znaczy Sales draft krzyżówka Siła nabywcza znaczenie.