waloryzacja świadczeń warrant co to znaczy

Wyrok co znaczy Windykacja outsourcingowa krzyżówka Wierzytelność co to jest Weksel słownik.

Definicje inwestycyjne na W

 • Co to jest Świadczeń Waloryzacja Definicja wskaźnik inflacji wartość pieniędzy wpłacanych na prywatne konta ubezpieczonych. Waloryzacja nie uwzględni ich udziału we wzroście gospodarczym (nie będą inwestowane), ich
 • Co to jest Opcyjny Warrant Definicja otrzymania różnicy pomiędzy ceną akcji a wykonania ceną (warrant call) lub odwrotnie różnicą pomiędzy ceną wykonania a ceną akcji (warrant put). Jest to więc instrument podobny do
 • Co to jest Końcowa Wartość Definicja Wartość przyszła nierównomiernego strumienia przepływów środków pieniężnych
 • Co to jest Wartość netto aktywów funduszu (NAV) Definicja Wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu (m.in. opłaty transakcyjne) wyliczone w dniu wyceny
 • Co to jest Swapu Nominalna Wartość Definicja Notional principal value). Wartość na podstawie, której kształtują się wzajemne przepływy gotówkowe w transakcji swapowej
 • Co to jest Obecna Wartość Definicja dzisiejszym przyszłego przepływu środków pieniężnych lub wielu przepływów środków pieniężnych zdyskontowanych według odpowiedniej stopy procentowej
 • Co to jest Przyszła Wartość Definicja FV) - wielkość do jakiej będzie rosnąć przepływ środków pieniężnych lub wiele przepływów środków pieniężnych w danym okresie, kapitalizowanych określoną stopą procentową
 • Co to jest Weksel Definicja własny) lub wskazaną przez niego osobę (weksel ciągniony zwany trasowanym) do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie
 • Co to jest Blanco In Weksel Definicja Inaczej weksel czysty, bez wpisanej daty realizacji zobowiązania i wysokości sumy wekslowej. Najczęściej załączona jest do niego deklaracja wekslowa
 • Co to jest Terminowy Weksel Definicja Weksel płatny w podanym na wekslu terminie przyszłym
 • Co to jest Własny Weksel Definicja Dokument, w którym wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie osobie wymienionej na wekslu
 • Co to jest Emerytalny Wiek Definicja Nowy system ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
 • Co to jest Wierzyciel Definicja Osoba fizyczna lub prawna, uprawniona z mocy zobowiązania (podatkowego, cywilnoprawnego, kredytowego, ubezpieczeniowego) do otrzymania świadczenia pieniężnego od dłużnika
 • Co to jest Windykacja Definicja czynności podejmowane przez bank w związku ze zwrotem nie spłacanych kredytów. Jeśli kredyt lub jego część nie zostały spłacone w terminie, a upomnienie nie daje rezultatu, bank
 • Co to jest Vista A Wkłady Definicja tzw. kontach żyrowych, mogą być w dowolnej chwili i wysokości uzyskane z powrotem, poza obrotem gotówkowym mogą być wykorzystywane do obrotu instrumentami bezgotówkowymi
 • Co to jest Kredytowa Marża Wolna Definicja otwartych w rachunku bieżącym. Jest to różnica między wysokością kredytu przyznaną przez bank a faktycznym zadłużeniem (saldem debetowym na tym rachunku). Kwota ta stanowi górną
 • Co to jest Nocny Skarbiec Wrzutnia Definicja umożliwiające wrzucenie woreczków (pakietów) zawierających wpłaty pieniężne, do specjalnie zabezpieczonego pomieszczenia. Otwory do wrzutu znajdują się na zewnątrz budynku
 • Co to jest Sharpe Wskaźnik Definicja portfelowej. Oblicza się go jako różnicę pomiędzy średnią stopą zwrotu osiągniętą przez fundusz oraz stopą zwrotu wolną od ryzyka, podzielona przez odchylenie standardowe stóp
 • Co to jest Wig Definicja Warszawski Indeks Giełdowy, indeks typu dochodowego, obejmujący akcje spółek noto-wanych na rynku podstawowym, liczony od 16.04.1991
 • Co to jest Treynora Wskaźnik Definicja portfelowej. Oblicza się go jakko różnice pomiędzy średnią stopą zwrotu wolną od ryzyka podzielona przez współczynnik beta funduszu. Ujemny wskaźnik oznacza, że dany fundusz
 • Co to jest Rachunek Wspólny Definicja Rachunek na nazwisko dwóch lub większej liczby osób; saldem tego rachunku mogą dysponować jedynie wszyscy razem
 • Co to jest Współczynnik determinacji - R^2. Definicja jak silnie stopy zwrotu funduszu są skorelowane ze stopami zwrotu indeksurynkowego. Wartość tego współczynnika zawiera się w przedziale od zera do jednego. Najwyższa wartość
 • Co to jest Wyciąg z rachunku bankowego Definicja operacyjny dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku operacjach i wynikającym z nich saldzie na koniec określonego dnia
 • Co to jest Transferowa Wypłata Definicja Przeniesienie pieniędzy zgromadzonych na rachunku członka z jednego funduszu do drugiego w wyniku rezygnacji ubezpieczonego, fuzji lub upadku towarzystw
 • Co to jest Weksla Wystawca Definicja W przypadku weksla własnego jest jednocześnie trasatem - dłużnikiem wekslowym
 • Co to jest Windykacja Definicja pozasądowe i sądowe dochodzenie zwrotu czegoś, rzeczy lub pieniędzy
 • Co to jest Wti Definicja podstawowy gatunek ropy naftowej będący przedmiotem obrotu na giełdzie w Nowym Jorku (NYMEX). Ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne uważany jest za gatunek lepszy
 • Co to jest Warrant Definicja którego cena zależy od ceny lub wartości tzw. instrumentu bazowego. W ujęciu formalnoprawnym warrant to bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do
 • Co to jest Indeksu Bazowa Wartość Definicja Początkowa (pierwsza), arbitralnie ustalona wartość indeksu giełdowego. Dla indeksów WIG, WIG20 oraz WIRR wartość bazowa wynosi 1000, dla indeksu NIF 160
 • Co to jest Czasowa Wartość Definicja Wartość opcj przekraczająca jej wartość wewnętrzną
 • Co to jest Obrotów Wartość Definicja zawartych dla danego papieru wartościowego lub na danym rynku. Na GPW wartość obrotów liczona jest jako suma wartości transakcji kupna i transakcji sprzedaży
 • Co to jest Spółki Rynkowa Wartość Definicja Wartość akcji wyemitowanych przez spółkę liczona po aktualnym kursie giełdowym
 • Co to jest Wewnętrzna Wartość Definicja Wartość opcji, która wynika z odjęcia od ceny bieżącej instrumentu ceny wykonania opcji
 • Co to jest Wibor Definicja międzybankowym w Warszawie, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom; Stanowi ona często bazowe oprocentowanie dla kredytów udzielanych dla podmiotów gospodarczych
 • Co to jest Sektorowe Wig Definicja Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić efektywność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r
 • Co to jest Wig20 Definicja Indeks typu cenowego obejmujący akcje 20 spółek rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych, liczony od 16.04.1994
 • Co to jest Wirr Definicja Warszawski Indeks Rynku Równoległego, indeks typu dochodowego obejmujący akcje spółek notowanych na rynku równoległym, liczony od 31.12.1994
 • Co to jest Obrotów Wolumen Definicja Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego lub rynku
 • Co to jest D A Wskaźnik Definicja jeden z najczęściej stosowanych wskaźników rynkowych. Swoją popularność zawdzięcza trafnym sygnałom końca rynku byka, które przekazał w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
 • Co to jest Wskaźnik D/Y-stopa dywidendy Definicja procentowy udział dywidendy w cenie akcji. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższej możemy spodziewać się dywidendy na akcję; iloraz wypłaconej dywidendy w ostatnim roku i
 • Co to jest Wskaźnik giełdowy P/E (pl. C/Z) Definicja wad spowodowanych możliwościami zniekształceń księgowych jest wciąż najbardziej popularny na świecie. Oblicza się go dzieląc bieżącą cenę przez wypracowany w ciągu ostatnich 12
 • Co to jest Konwersji Wskaźnik Definicja Oznacza liczbę akcji otrzymywanych przy zamianie papierów wartościowych; kurs wymiany jest faktyczną ceną, jaką akcjonariusze płacą przy zamianie akcji zwykłych
 • Co to jest Cf P Wskaźnik Definicja bieżącą cenę akcji przez cash flow firmy przypadający na jedną akcję. Wskaźnik ten powinniśmy analizować w porównaniu do wskaźnik P/E. Informuje on nas o tym, jaki jest stosunek
 • Co to jest Wskaźnik, P/BV (pl. C/WK) Definicja bieżącą cenę akcji przez wartość księgową firmy przypadającą na jedną akcję. Wskaźnik ten informuje nas jak wyceniany jest kapitał własny firmy w porównaniu do wartości bilansowej
 • Co to jest Beta Współczynnik Definicja 039;a, mierzący ryzyko systematyczne akcji. Wartości beta informują nas o związkach pomiędzy zachowaniem się cen akcji w porównaniu do zachowań się wartości indeksów giełdowych
 • Co to jest Wartości niematerialne i prawne Definicja nadające się do gospodarczego wykorzystania, a w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do projektów
 • Co to jest Wspólnik Definicja Osoba fizyczna lub prawna, która wspólnie z jedną lub większą liczbą innych osób uczestniczą w działalności gospodarczej w ramach spółki
 • Co to jest Management Wealth Definicja zarządzanie majątkiem), podstawowym założeniem jest ochrona zgromadzonego majątku oraz jego bezpieczne pomnażanie
 • Co to jest Wartości niematerialne i prawne Definicja nadające się do gospodarczego wykorzystania, a w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do projektów
 • Co to jest Wykupu Wartość Definicja Ustalona przy zawieraniu umowy cena przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Ze względów proceduralnych tzw. opcja wykupu jest zawierana w formie osobnej umowy
 • Co to jest Blanco In Weksel Definicja Inaczej weksel czysty, bez wpisanej daty realizacji zobowiązania i wysokości sumy wekslowej. Najczęściej załączona jest do niego deklaracja wekslowa
 • Co to jest Odtworzeniowa Wartość Definicja Wartośc odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy lub remontu przedmiotu ubezpieczenia tego samego rodzaju oraz parametrów technicznych, powiększona o koszty transportu i montażu
 • Co to jest Rzeczywista Wartość Definicja Wartość odtworzeniowa uwzględniająca faktyczne zużycie przedmiotu ubezpieczenia
 • Co to jest Ubezpieczeniowy Wypadek Definicja ubezpieczeniową, za które zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie. Wszystkie szkody wynikłe z tej samej przyczyny są traktowane jako jeden wypadek ubezpieczeniowy
 • Co to jest Wniosek Definicja Dokument wnoszący o zawarcie umowy ubezpieczenia. Składa go zwykle ubezpieczający, załączając przy tym komplet wymaganych dokumentów
 • Co to jest Ubezpieczeniowej Ochrony Wyłączenia Definicja zakład ubezpieczeń wg umowy ubezpieczenia nie odpowiada. Katalog wyłączeń jest zróżnicowany w zależności od wariantu ubezpieczenia, jakie wybieramy
 • Co to jest Waloryzacja Definicja przywróceniu wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym oraz różnorodnym płatnościom. Celem tego zabiegu jest urealnienia ich wartości. Waloryzacja jet wynikiem spadku
 • Co to jest Waluta Definicja występujący jako środek rozliczeniowy oraz jako środek regulowania należności i zobowiązań w transakcjach międzynarodowych. W światowym systemie walutowym za walutę międzynarodową
 • Co to jest Strefa Walutowa Definicja zawartych formalnych porozumień stosują jednolite zasady polityki walutowej, które polegają między innymi na: stosowaniu jednolitego sposobu określania kursu walut, wyborze
 • Co to jest Blok Walutowy Definicja jednolite zasady polityki walutowej. Dotyczy to zakresu oraz sposobu określania kursów walutowych i utrzymywania aktywów, bez zawierania formalnych umów i porozumień
 • Co to jest Warsaw Interbank Offer Bid Rate (WIBID) Definicja banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków; rednia oferowana stopa oprocentowania na krajowym międzybankowym rynku pieniężnym, po jakiej banki są gotowe
 • Co to jest Warsaw Interbank Offer Rate (WIBOR) Definicja Jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom; średnia stopa oprocentowania, kredytów oferowana na krajowym międzybankowym rynku pieniężnym
 • Co to jest Waluty Wymienialność Definicja swobodnej wymiany waluty krajowej na dowolną walutę obcą lub odwrotnie. Jest ona podstawowym warunkiem swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej pomiędzy
 • Co to jest Wierzyciel Definicja na podstawie powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika; w obrocie gospodarczym, wierzyciel jest podmiotem oczekującym na spłatę
 • Co to jest Weksel Definicja bądź wskazana przez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz
 • Co to jest Wierzytelność Definicja do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, w obrocie gospodarczym - wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów, np
 • Co to jest Outsourcingowa Windykacja Definicja praktyce oznacza powierzenie określonych spraw do windykacji firmie zewnętrznej; usługa windykacji outsourcingowej nie ma jasno zdefiniowanej grupy docelowej, bowiem można ją
 • Co to jest Wyrok Definicja sprawę, co do istoty i kończy postępowanie; wyrok wydawany jest zwykle po przeprowadzeniu rozprawy; w procesie cywilnym, sąd wyrokiem oddala lub uznaje powództwo i rozstrzyga o

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Wyrok co znaczy Windykacja outsourcingowa krzyżówka Wierzytelność co to jest Weksel słownik Wierzyciel czym jest Wymienialność waluty co oznacza Warsaw. definicja.

Co to jest Waloryzacja świadczeń co znaczy Warrant opcyjny krzyżówka Wartość znaczenie.