żądanie zapłaty zobowiązania co to znaczy

Żądanie Zapłaty, Zobowiązania, Zarządzanie Wierzytelnościami, Zakupy Pakietów Wierzytelności.

Definicje inwestycyjne na Z

 • Co to jest Zabezpieczenia osobiste Definicja Charakteryzują się odpowiedzialnością osobistą osoby ustanawiającej zabezpieczenie, a więc całym jej majątkiem
 • Co to jest Zabezpieczenia rzeczowe Definicja Ograniczają odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie do poszczególnych składników jej majątku
 • Co to jest Zabezpieczenie kredytu Definicja materialne i prawne zabezpieczenie kredytu. Materialne stanowią posiadane przez kredytobiorcę składniki majątkowe, których upłynnienie zapewnia możliwość zwrotu kredytu. Prawne
 • Co to jest Zadłużenie przeterminowane Definicja Zadłużenie powstałe w wyniku niepłacenia przez kredytobiorcę bankowi w umówionym terminie kredytu; jest wyżej oprocentowane niż zadłużenie w sytuacji normalnej
 • Co to jest Zajęcie egzekucyjne Definicja Zajęcie z tytułem egzekucyjnym wierzyciela mające na celu zablokowanie i odzyskanie dóbr, na które wydano decyzję o zajęciu
 • Co to jest Zakład ubezpieczeń emerytalnych Definicja Skarbu Państwa, uprawniona do wypłaty dożywotnich emerytur członkom funduszy. Pierwsze Zakłady powstaną rok przed odejściem na emeryturę najstarszych członków funduszy
 • Co to jest Zastaw Definicja wierzycielowi (bankowi) jako dodatkowa gwarancja lub zabezpieczenie zwrotu długu. Wierzyciel może odstąpić od fizycznego przejęcia w posiadanie zastawionej rzeczy i pozostawić ją
 • Co to jest Zdolność kredytowa Definicja Zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu w terminach ustalonych w umowie; pozytywna ocena kredytodawcy na temat chęci i możliwości spłaty przez kredytobiorcę udzielonego kredytu
 • Co to jest Zlecenie ciągłe Definicja Zlecenie na realizację transakcji papierami wartościowymi, które zachowuje ważność do chwili zrealizowania lub anulowania zlecenia
 • Co to jest Zlecenie dnia Definicja Zlecenie, które zachowuje ważność wyłącznie w dniu, w którym zostało wydane
 • Co to jest Zlecenie stałe Definicja bankowi przez klienta w sprawie dokonywania pewnej określonej czynności wielokrotnie lub rutynowo, np. zlecenie dokonywania regularnych płatności: rachunki za czynsz, telefon, RTV
 • Co to jest Zmienna spłata Definicja Rodzaj spłaty, w której zgodnie z umową pożyczka nie jest spłacana w jednakowych odstępach czasowych przez cały okres spłaty, lecz według określonego z góry zmiennego schematu
 • Co to jest Zmienna stopa procentowa Definicja Stopa procentowa, która ulega fluktuacjom wraz ze zmieniającymi się warunkami na rynku pieniężnym; stanowi wygodny mechanizm cenowy w przypadku kredytu krótkoterminowego
 • Co to jest Zobowiązania Definicja być uiszczony przez dłużnika na rzecz konkretnego wierzyciela. Występuje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie między sprzedażą (dostawą towaru, wykonaniem usługi itp.) a zapłatą
 • Co to jest Żyrant, poręczyciel Definicja spłaty zobowiązania finansowego innej osoby. Gdy osoba ta nie spłaci zobowiązania, żyrant ma obowiązek jego spłaty oraz prawo do dochodzenia zwrotu tej sumy od głównego dłużnika
 • Co to jest Złoto Definicja posiadający szerokie zastosowanie w jubilerstwie oraz nowoczesnym przemyśle elektronicznym. Od tysiącleci był symbolem bogactwa oraz środkiem gromadzenia majątku, do lat 70-tych
 • Co to jest Zawieszenie notowania Definicja Tymczasowe zaprzestanie ustalania ceny na dany papier wartościowy danego emitenta na określony czas, na jego wniosek lub ze względu na interes lub bezpieczeństwo uczestników obrotu
 • Co to jest Zlecenie maklerskie Definicja Zlecenie wystawiane przez członka giełdy na podstawie zlecenia klienta
 • Co to jest Zlecenie rynkowe Definicja Zlecenie, które będzie zrealizowane pod najlepszej cenie w momencie pojawienia się na parkiecie giełdy
 • Co to jest Zlecenie stop Definicja Zlecenie, zawierające restrykcje dotyczące wykonania transakcji. Kiedy rynek osiągnie cenę wyznaczoną przez klienta, zlecenie zostanie wykonane
 • Co to jest Zmienność Definicja instrumentów, które podlegają dużym wahaniom w określonym czasie. Najczęściej zmienność mierzymy odchyleniem standardowym od stóp zwrotu z danego instrumentu
 • Co to jest Zmienność implikowana Definicja Poziom zmienności zawarty w formule wyceny opcji Blacka-Scholesa. Zmienność ta mierzy aktualną niepewność rynku odnośnie ruchów cen
 • Co to jest Zysk na akcję Definicja Iloraz zysku netto za 4 ostatnie kwartały i aktualnej liczby wyemitowanych akcji
 • Co to jest Zajęcie egzekucyjne Definicja Zajęcie z tytułem egzekucyjnym wierzyciela mające na celu zablokowanie i odzyskanie dóbr, na które wydano decyzję o zajęciu
 • Co to jest Związek Banków Polskich (ZBP) Definicja i samorządową organizacją banków. Podstawowym zadaniem Związku jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków Związku. Do zadań Związku należy w szczególności
 • Co to jest Zielona Karta Definicja cywilnej posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
 • Co to jest Zasoby pieniądza Definicja zidentyfikowanych form pieniądza posiadanych przez ludność w danym momencie. W zależności od stopnia ich płynności, wyróżnia się trzy rodzaje zasobów pieniądza: 1) zasób M1
 • Co to jest Zakupy pakietów wierzytelności Definicja pakietów wierzytelności przez firmy windykacyjne od podmiotów zewnętrznych (banków, instytucji finansowych, operatorów telefonicznych i innych płatników masowych lub firm
 • Co to jest Zarządzanie wierzytelnościami Definicja zapobieganie powstawaniu wierzytelności przeterminowanych oraz minimalizacja strat wynikających z kredytowania kontrahentów; podnosi znaczenie i prestiż firmy potrafiącej zadbać o
 • Co to jest Zobowiązania Definicja podmiotów, w którym jedna strona jest zobowiązana do spełnienia pewnego świadczenia (zachowania się - działania, zaniechania, rzeczy - oznaczonych co do gatunku np.: pieniędzy
 • Co to jest Żądanie zapłaty Definicja wykorzystywany do prowadzenia przez banki rozliczeń inkasowych (inkaso); żądanie zapłaty wypełnia wierzyciel, dołączając do niego dokumenty potwierdzające zasadność jego roszczeń

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Żądanie Zapłaty, Zobowiązania, Zarządzanie Wierzytelnościami, Zakupy Pakietów Wierzytelności, Zasoby Pieniądza, Zielona Karta, Związek Banków Polskich (Zbp definicja.

Co to jest Żądanie Zapłaty, Zobowiązania, Zarządzanie znaczenie.