rodzaje kontroli zarządczej co to znaczy

Co to jest Rodzaje kontroli zarządczej są dowolne. Co znaczy: zarządczej są dowolne W ramach.

Czy przydatne?

Rodzaje kontroli zarządczej są dowolne definicja

Co znaczy:

Prawo w dziedzinie nadzoru nad placówkąRodzaje kontroli zarządczej są dowolne

W ramach wdrożenia kontroli zarządczej prowadzący szpitalem może dowolnie wybierać konkretne rozwiązania. Jeśli uważa, iż receptą na efektywną kontrolę jest ograniczenie biurokracji, to może wprowadzić ją w tym obszarze. Ma również sposobność wprowadzenia dodatkowych procedur.
Joanna SzumilasAutor: Bird&BirdCelem kontroli zarządczej jest zapewnienie zwłaszcza: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, kierowania ryzykiem.


Standardy kontroli zarządczej obejmują pięć obszarów. Pierwszy stanowi środowisko wewnętrzne, które jest podstawą dla pozostałych przedmiotów kontroli, bo dotyczy mechanizmu kierowania jednostką i jej zorganizowania jako całości, a obejmuje takie przedmioty, jak: uczciwość i inne wartości etyczne, kompetencje zawodowe (poziom wiedzy, zdolności i doświadczenie) kierownictwa i pracowników, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych, identyfikację tak zwany zadań wrażliwych i sposób powierzania uprawnień na stanowiskach pracowniczych.


Za zadanie wrażliwe uznaje się przy tym zadania, przy których wydawana decyzja jest związana z sporym stopniem uznaniowości urzędnika, na przykład przy nakładaniu kar, udzielaniu ulg, zamówieniach „z wolej ręki”, przez wzgląd na czym załatwienie kwestie może się wiązać z niedozwolonym motywowaniem urzędnika poprzez stronę występującą z wnioskiem, a to natomiast może powodować korupcję urzędników albo nieuzasadniony protekcjonizm.


Drugim obszarem jest kierowanie ryzykiem, następnym systemy kontroli stanowiące odpowiedź na konkretne ryzyko. Jego ograniczenie może następować przez między innymi dokumentowanie, rejestrowanie i zatwierdzanie operacji gospodarczych, podział najważniejszych obowiązków, weryfikowanie operacji gospodarczych przed i po realizacji i przez inwentaryzację, nadzór w ramach hierarchii służbowej, rejestrowanie odstępstw od procedur.


następnym obszarem jest wiadomość i komunikacja, które to standardy dotyczą zapewnienia pracownikom jednostki dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania poprzez nich obowiązków. Piąty segment wdrożenia kontroli zarządczej stanowi monitorowanie i ocena mechanizmu kontroli przez bieżącą ocenę skuteczności mechanizmu kontroli i jego poszczególnych przedmiotów, bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów poprzez wszystkich pracowników wedle ich kompetencjami, w tym także przez samoocenę i audyt wewnętrzny.


Czym jest Rodzaje kontroli zarządczej znaczenie w Leczenie R .