obowiązek wszczęcia co to znaczy

Definicja Obowiązek wszczęcia postępowania podatkowego w terminie 6 miesięcy od zakończenia.

Czy przydatne?

Definicja Obowiązek wszczęcia postępowania podatkowego w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej

Co znaczy: Jeżeli wskutek przeprowadzonej kontroli podatkowej zostaną ujawnione nieprawidłowości w dziedzinie wywiązywania się poprzez kontrolowany podmiot z obowiązków wynikających z regulaminów prawa podatkowego, a kontrolowany nie złoży deklaracji albo nie dokona korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy będzie musiał wszcząć postępowanie podatkowe w kwestii, która była obiektem kontroli podatkowej, nie potem niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Ustawodawca przewidział pewne odstępstwa od tej zasady a mianowicie, organ podatkowy będzie mógł wszcząć postępowanie podatkowe także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej w razie, gdy podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, nieuwzględniającej nieprawidłowości ujawnionych w czasie kontroli podatkowej, jak także wtedy, gdy organ podatkowy otrzyma wiadomości uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego./Ordynacja 2009/