terminy podatkowe grudzień co to znaczy

Definicja Terminy podatkowe grudzień 2008. Interpretacja podatkowa: Szczegóły dotyczące terminów.

Czy przydatne?

Definicja Terminy podatkowe grudzień 2008

Co znaczy: Szczegóły dotyczące terminów podatkowych dla podatników i płatników podatków. Zapłać podatek w terminie!wszelakie czynności powiązane z podatkami (ich naliczanie, informację na ich temat, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i in.) są opisywane i regulowane poprzez różne akty prawne, lecz w pierwszej kolejności opierają się na ordynacji podatkowej.wedle art. 47 ordynacji podatkowej termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. W wypadku, kiedy podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, to wówczas za termin płatności uważane jest ostatni dzień, gdzie, ..wedle przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.Terminem płatności dla płatników i inkasentów jest ostatni dzień, gdzie, ...wedle przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku. Szczegółowe terminy poniżej. 5.12. Rozliczenia z ZUS - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. 10.12. Rozliczenia z ZUS - przedsiębiorcy opłacający składki za siebie, składka na ubezpieczenia socjalne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. 15.12. Rozliczenia z ZUS - przedsiębiorcy zatrudniający pracowników.Podatek od nieruchomości - termin płatności podatku od nieruchomości poprzez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.Podatek leśny - termin płatności podatku leśnego poprzez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  20.12. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - termin płatności podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. PIT - osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą dzialalność gospodarczą albo osiągające przychody z tytulu umowy najmu bądź dzierzawy zobowiązane są za miesiąc grudzień do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy w wysokości należnej za listopad w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji. PIT - osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną 19% kwotą, zobowiązane są za miesiąc grudzień do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy w wysokości należnej za listopad w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji.PIT - termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy poprzez osoby rozliczające się na zasadach uproszczonych (podatek ryczałtowy).CIT - zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych. 25.12. Akcyza - rozliczenie podatku akcyzowego.VAT - rozliczenie podatku od towarów i usług za wcześniejszy miesiąc. 28.12. Karta podatkowa. Ryczałt - termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych za czwarty kwartał.  Jeśli dany termin przypada na sobotę, niedzielę albo dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy upływa on w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych