assets managment abolicja co to znaczy

Auto-casco co znaczy Audyt krzyżówka Asekurator co to jest Aport słownik Amortyzacja czym jest.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na A

 • Definicja Managment Assets Co oznacza Inaczej zarządzanie aktywami
 • Definicja Abolicja Co oznacza dorażne uchylenie karalności czynu zabronionego pod grożbą kary
 • Definicja Ubezpieczeniowy Agent Co oznacza gospodarczy niemający osobowości prawnej, która przez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu lub do
 • Definicja Akcja Co oznacza posiadaczowi części kapitału spółki akcyjnej. Akcja inkorporuje uprawnienia akcjonariusza w stosunku do spółki: prawo do dywidendy, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
 • Definicja Imienna Akcja Co oznacza pisemnym oświadczeniem właściciela (oraz często za zgodą zarządu spółki). Zarząd spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, czyli księgę akcyjną, w której figuruje
 • Definicja Okaziciela Na Akcja Co oznacza akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy
 • Definicja Uprzywilejowana Akcja Co oznacza akcja dająca dodatkowe przywileje takiej jak
 • Definicja Akcjonariusz Co oznacza współwłaściciel spółki akcyjnej, posiadacz akcji spółki
 • Definicja Akcyza Co oznacza Podatek pośredni nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne
 • Definicja Akredytywa Co oznacza forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu
 • Definicja Assets Aktywa Co oznacza ogół środków gospodarczych, którymi dysponuje w danym momencie przedsiębiorstwo
 • Definicja Finansowe Aktywa Co oznacza weksle, akcje i obligacje. Aktywa finansowe to papiery uprawniające ich posiadacza do otrzymywania określonych płatności odsetek w ściśle określonym czasie
 • Definicja Funduszu Netto Aktywa Co oznacza wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki
 • Definicja Risks All Co oznacza Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU - ogólnych warunkach umowy
 • Definicja Alokacja Co oznacza zarobków dokonywanej do funduszu emerytalnego przez ZUS pobierana jest prowizja przez ZUS oraz PTE. Od składki odejmuje się także drobne opłaty na rzecz banku depozytariusza oraz
 • Definicja Amortyzacja Co oznacza czyli zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na skutek jego zużycia w wyniku normalnego używania
 • Definicja Aport Co oznacza świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego lub akcyjnego, wniesione do spółki kapitałowej w postaci niepieniężnej
 • Definicja Asekurator Co oznacza Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe
 • Definicja Audyt Co oznacza ocena organizacji, systemów, procesów czy produktów, która powinna być wykonywana przez kompetentne i obiektywne osoby, lub firmy
 • Definicja Casco Auto Co oznacza Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Auto-casco co znaczy Audyt krzyżówka Asekurator co to jest Aport słownik Amortyzacja czym jest Alokacja co oznacza All Risks tłumaczenie Aktywa Netto Funduszu. znaczenie.

Co to jest Assets Managment co znaczy Abolicja krzyżówka Agent Ubezpieczeniowy słownik.