auto casco audyt asekurator co to znaczy

SŁOWNIK Auto-Casco, Audyt, Asekurator, Aport, Amortyzacja, Alokacja, All Risks, Aktywa Netto.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na A

 • Definicja Managment Assets Co oznacza Inaczej zarządzanie aktywami
 • Definicja Abolicja Co oznacza dorażne uchylenie karalności czynu zabronionego pod grożbą kary
 • Definicja Ubezpieczeniowy Agent Co oznacza gospodarczy niemający osobowości prawnej, która przez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia imieniu i na rzecz tego zakładu lub do
 • Definicja Akcja Co oznacza posiadaczowi części kapitału spółki akcyjnej. Akcja inkorporuje uprawnienia akcjonariusza w stosunku do spółki: prawo do dywidendy, prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
 • Definicja Imienna Akcja Co oznacza pisemnym oświadczeniem właściciela (oraz często za zgodą zarządu spółki). Zarząd spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, czyli księgę akcyjną, w której figuruje
 • Definicja Okaziciela Na Akcja Co oznacza akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której zbywalność nie może zostać ograniczona, a sprzedaż nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy
 • Definicja Uprzywilejowana Akcja Co oznacza akcja dająca dodatkowe przywileje takiej jak
 • Definicja Akcjonariusz Co oznacza współwłaściciel spółki akcyjnej, posiadacz akcji spółki
 • Definicja Akcyza Co oznacza Podatek pośredni nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne
 • Definicja Akredytywa Co oznacza forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu
 • Definicja Assets Aktywa Co oznacza ogół środków gospodarczych, którymi dysponuje w danym momencie przedsiębiorstwo
 • Definicja Finansowe Aktywa Co oznacza weksle, akcje i obligacje. Aktywa finansowe to papiery uprawniające ich posiadacza do otrzymywania określonych płatności odsetek w ściśle określonym czasie
 • Definicja Funduszu Netto Aktywa Co oznacza wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki
 • Definicja Risks All Co oznacza Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU - ogólnych warunkach umowy
 • Definicja Alokacja Co oznacza zarobków dokonywanej do funduszu emerytalnego przez ZUS pobierana jest prowizja przez ZUS oraz PTE. Od składki odejmuje się także drobne opłaty na rzecz banku depozytariusza oraz
 • Definicja Amortyzacja Co oznacza czyli zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na skutek jego zużycia w wyniku normalnego używania
 • Definicja Aport Co oznacza świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego lub akcyjnego, wniesione do spółki kapitałowej w postaci niepieniężnej
 • Definicja Asekurator Co oznacza Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe
 • Definicja Audyt Co oznacza ocena organizacji, systemów, procesów czy produktów, która powinna być wykonywana przez kompetentne i obiektywne osoby, lub firmy
 • Definicja Casco Auto Co oznacza Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja SŁOWNIK Auto-Casco, Audyt, Asekurator, Aport, Amortyzacja, Alokacja, All Risks, Aktywa Netto Funduszu, Aktywa Finansowe, Aktywa (Assets), Akredytywa, Akcyza znaczenie.

Co to jest Słownik Auto-Casco, Audyt, Asekurator, Aport, Amortyzacja, Alokacja słownik.