business interruption brutto co to znaczy

Business Interruption, Brutto, Broker Ubezpieczeniowy, Boom, Bon Skarbowy, Blokada Ekonomiczna.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na B

 • Definicja Barter Co oznacza wymiana bezgotówkowa, czyli towar za towar
 • Definicja Bank Co oznacza przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku
 • Definicja Centralny Bank Co oznacza państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia
 • Definicja Emisyjny Bank Co oznacza pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje
 • Definicja Bankomat Co oznacza automatem umieszczonym wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń bankowych. Za jego pośrednictwem można natychmiast podjąć pieniądze z rachunku. W tym celu klient zawiera z bankiem
 • Definicja Monetarna Baza Co oznacza suma gotówki i depozytów bankowych na rachunkach w banku centralnym
 • Definicja Odsetkowa Baza Co oznacza Za bazę odsetkową przyjmuje się 365 lub 360 dni w roku. Jeżeli korzysta się z kapitału np. przez 45 dni, to do obliczania odsetek przyjmuje się wielkość 45/365 lub 45/360
 • Definicja Bessa Co oznacza inaczej rynek niedżwiedzia) termin oznaczający długotrwały spadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie
 • Definicja Naturalna Stopa Bezrobocia Co oznacza stopa bezrobocia występująca, gdy rynek pracy jest w równowadze; daje wiedzę, jaka część siły roboczej nie chce podjąć pracy za płacę równowagi
 • Definicja Bezrobocie Co oznacza tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej
 • Definicja Klasyczne Bezrobocie Co oznacza bezrobocie występujące, gdy płaca jest utrzymywana powyżej poziomu równowagi
 • Definicja Sezonowe Bezrobocie Co oznacza bezrobocie spowodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych i cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej, np. w rolnictwie
 • Definicja Strukturalne Bezrobocie Co oznacza bezrobocie wywołane niedostosowaniem struktury podaży rynku pracy do struktury popytu na pracę - na przykład ze względu na kwalifikacje
 • Definicja Utajone Bezrobocie Co oznacza statystyką; w gospodarce socjalistycznej występuje w postaci nadzatrudnienia; w krajach rozwiniętych jest wynikiem zachowań tych ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy z
 • Definicja Bilans Co oznacza zestawienie nakładów, wydatków lub kosztów z jednej strony i korzyści, przychodów, zysków itp. z drugiej strony
 • Definicja Biznes Co oznacza przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne; firma realizująca to przedsięwzięcie
 • Definicja Biznesplan Co oznacza element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych
 • Definicja Ekonomiczna Blokada Co oznacza sankcje gospodarcze, embargo; środki podjęte przez państwo lub grupę państw w celu zachwiania gospodarki państwa blokowanego
 • Definicja Skarbowy Bon Co oznacza krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, w którym zobowiązuje się on do jego wykupu w określonym terminie
 • Definicja Boom Co oznacza określenie dotyczące nagłego wzrost koniunktury
 • Definicja Ubezpieczeniowy Broker Co oznacza zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym. Działa w imieniu i w interesie swojego klienta. Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów
 • Definicja Brutto Co oznacza czyli bez potrąceń; np. masa brutto to masa towaru wraz z opakowaniem; w makroekonomii - wraz z amortyzacją, np. Produkt Krajowy Brutto
 • Definicja Interruption Business Co oznacza utraconych na skutek ognia i innych zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczeń zysków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W każdym towarzystwie

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Business Interruption, Brutto, Broker Ubezpieczeniowy, Boom, Bon Skarbowy, Blokada Ekonomiczna, Biznesplan, Biznes, Bilans, Bezrobocie Utajone, Bezrobocie znaczenie.

Co to jest Business Interruption, Brutto, Broker Ubezpieczeniowy, Boom słownik.