barter bank krzyżówka bank co to znaczy

Business Interruption co znaczy Brutto krzyżówka Broker Ubezpieczeniowy co to jest Boom słownik Bon.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na B

 • Definicja Barter Co oznacza wymiana bezgotówkowa, czyli towar za towar
 • Definicja Bank Co oznacza przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku
 • Definicja Centralny Bank Co oznacza państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia
 • Definicja Emisyjny Bank Co oznacza pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje
 • Definicja Bankomat Co oznacza automatem umieszczonym wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń bankowych. Za jego pośrednictwem można natychmiast podjąć pieniądze z rachunku. W tym celu klient zawiera z bankiem
 • Definicja Monetarna Baza Co oznacza suma gotówki i depozytów bankowych na rachunkach w banku centralnym
 • Definicja Odsetkowa Baza Co oznacza Za bazę odsetkową przyjmuje się 365 lub 360 dni w roku. Jeżeli korzysta się z kapitału np. przez 45 dni, to do obliczania odsetek przyjmuje się wielkość 45/365 lub 45/360
 • Definicja Bessa Co oznacza inaczej rynek niedżwiedzia) termin oznaczający długotrwały spadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie
 • Definicja Naturalna Stopa Bezrobocia Co oznacza stopa bezrobocia występująca, gdy rynek pracy jest w równowadze; daje wiedzę, jaka część siły roboczej nie chce podjąć pracy za płacę równowagi
 • Definicja Bezrobocie Co oznacza tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej
 • Definicja Klasyczne Bezrobocie Co oznacza bezrobocie występujące, gdy płaca jest utrzymywana powyżej poziomu równowagi
 • Definicja Sezonowe Bezrobocie Co oznacza bezrobocie spowodowane okresową zmiennością warunków klimatycznych i cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach działalności gospodarczej, np. w rolnictwie
 • Definicja Strukturalne Bezrobocie Co oznacza bezrobocie wywołane niedostosowaniem struktury podaży rynku pracy do struktury popytu na pracę - na przykład ze względu na kwalifikacje
 • Definicja Utajone Bezrobocie Co oznacza statystyką; w gospodarce socjalistycznej występuje w postaci nadzatrudnienia; w krajach rozwiniętych jest wynikiem zachowań tych ludzi, którzy zrezygnowali z poszukiwania pracy z
 • Definicja Bilans Co oznacza zestawienie nakładów, wydatków lub kosztów z jednej strony i korzyści, przychodów, zysków itp. z drugiej strony
 • Definicja Biznes Co oznacza przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne; firma realizująca to przedsięwzięcie
 • Definicja Biznesplan Co oznacza element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych
 • Definicja Ekonomiczna Blokada Co oznacza sankcje gospodarcze, embargo; środki podjęte przez państwo lub grupę państw w celu zachwiania gospodarki państwa blokowanego
 • Definicja Skarbowy Bon Co oznacza krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, w którym zobowiązuje się on do jego wykupu w określonym terminie
 • Definicja Boom Co oznacza określenie dotyczące nagłego wzrost koniunktury
 • Definicja Ubezpieczeniowy Broker Co oznacza zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym. Działa w imieniu i w interesie swojego klienta. Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów
 • Definicja Brutto Co oznacza czyli bez potrąceń; np. masa brutto to masa towaru wraz z opakowaniem; w makroekonomii - wraz z amortyzacją, np. Produkt Krajowy Brutto
 • Definicja Interruption Business Co oznacza utraconych na skutek ognia i innych zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczeń zysków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W każdym towarzystwie

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Business Interruption co znaczy Brutto krzyżówka Broker Ubezpieczeniowy co to jest Boom słownik Bon Skarbowy czym jest Blokada Ekonomiczna co oznacza. znaczenie.

Co to jest Barter co znaczy Bank krzyżówka Bank Centralny co to jest Bank słownik.