cena maksymalna cena co to znaczy

Czynniki Produkcji co znaczy Czeki (cheque) krzyżówka Czek Rozrachunkowy co to jest Czek Bankierski.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na C

 • Definicja Maksymalna Cena Co oznacza ustalony przez państwo pułap ceny, powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje
 • Definicja Cena Co oznacza dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany produkt lub usługę. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje oraz inne opłaty
 • Definicja Brutto Cena Co oznacza wartość towaru (usługi) wraz z naliczonym podatkiem VAT
 • Definicja Detaliczna Cena Co oznacza cena oferowana nabywcy za towar w punkcie sprzedaży
 • Definicja Dumpingowa Cena Co oznacza stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca kosztów produkcji
 • Definicja Hurtowa Cena Co oznacza cena sprzedaży oferowana przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego; obejmuje cenę zbytu powiększoną o marżę hurtową
 • Definicja Monopolowa Cena Co oznacza zawiera zwykle zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana przez monopol
 • Definicja Netto Cena Co oznacza wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT
 • Definicja Umowna Cena Co oznacza występuje w gospodarce socjalistycznej; poziom ceny umownej ustalało się poprzez negocjacje między producentem a odbiorcą
 • Definicja Assignment Cesja Co oznacza a także praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą
 • Definicja Ubezpieczenia Cesja Co oznacza stanowiące, że wypłata odszkodowania lub jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), np
 • Definicja Cit Co oznacza Inaczej podatek dochodowy od osób prawnych
 • Definicja Controlling Co oznacza proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych
 • Definicja Koniunkturalny Cykl Co oznacza zjawisko cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej
 • Definicja Produkcyjny Cykl Co oznacza produkcyjnego do jego zakończenia; czas cyklu zależy m.in. od specyfiki produkcji, organizacji pracy, poziomu techniki czy poziomu koncentracji produkcji
 • Definicja Gospodarka Czarna Co oznacza szara strefa, podziemna nie deklarowana do opodatkowania działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej statystyce i niemożliwa do dokładnego zmierzenia
 • Definicja Bankierski Czek Co oznacza trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi możliwość uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta
 • Definicja Rozrachunkowy Czek Co oznacza służy do dokonania przelewu pomiędzy rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku
 • Definicja Cheque Czeki Co oznacza bankowi przez właściciela rachunku , aby wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych przez
 • Definicja Produkcji Czynniki Co oznacza zasoby konieczne do przeprowadzenia procesu produkcji

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Czynniki Produkcji co znaczy Czeki (cheque) krzyżówka Czek Rozrachunkowy co to jest Czek Bankierski słownik Czarna Gospodarka czym jest Cykl Produkcyjny co. znaczenie.

Co to jest Cena Maksymalna co znaczy Cena krzyżówka Cena Brutto co to jest Cena słownik.