deflacja dekapitalizacja co to znaczy

Dywidenda co znaczy Doubezpieczenie krzyżówka Dewizy co to jest Derywaty słownik Depozytariusz czym.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na D

  • Definicja Deflacja Co oznacza objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a także produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki
  • Definicja Dekapitalizacja Co oznacza zjawisko zmniejszania się wartości środków trwałych w wyniku niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości przez inwestycje
  • Definicja Denominacja Co oznacza obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej zastosowania wynikać może z długotrwałej inflacji
  • Definicja Deponent Co oznacza Deponent jest to osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują depozyty pieniężne i depozyty rzeczowe
  • Definicja Depozytariusz Co oznacza Depozytariuszem nazywamy osobę fizyczną lub prawną przyjmującą depozyt rzeczowy lub pieniężny. W przypadku lokat terminowych depozytariuszem jest bank
  • Definicja Derywaty Co oznacza do papierów wartościowych, których cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych. Potwierdzają one uzyskanie przez nabywcę derywatu prawa do otrzymania w przyszłości
  • Definicja Dewizy Co oznacza należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy; tzw. pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie rozliczeń międzynarodowych
  • Definicja Doubezpieczenie Co oznacza Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową
  • Definicja Dywidenda Co oznacza dochód akcjonariusza lub udziałowca spółki z posiadanych przez niego akcji lub udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku spółki

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Dywidenda co znaczy Doubezpieczenie krzyżówka Dewizy co to jest Derywaty słownik Depozytariusz czym jest Deponent co oznacza Denominacja tłumaczenie. znaczenie.

Co to jest Deflacja co znaczy Dekapitalizacja krzyżówka Denominacja co to jest słownik.