dywidenda doubezpieczenie co to znaczy

Dywidenda, Doubezpieczenie, Dewizy, Derywaty, Depozytariusz, Deponent, Denominacja, Dekapitalizacja.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na D

  • Definicja Deflacja Co oznacza objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a także produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki
  • Definicja Dekapitalizacja Co oznacza zjawisko zmniejszania się wartości środków trwałych w wyniku niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości przez inwestycje
  • Definicja Denominacja Co oznacza obniżenie (w ustalonej proporcji) nominalnej wartości wszystkich znaków pieniężnych. Konieczność jej zastosowania wynikać może z długotrwałej inflacji
  • Definicja Deponent Co oznacza Deponent jest to osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują depozyty pieniężne i depozyty rzeczowe
  • Definicja Depozytariusz Co oznacza Depozytariuszem nazywamy osobę fizyczną lub prawną przyjmującą depozyt rzeczowy lub pieniężny. W przypadku lokat terminowych depozytariuszem jest bank
  • Definicja Derywaty Co oznacza do papierów wartościowych, których cena jest uzależniona od ceny wartości aktywów pierwotnych. Potwierdzają one uzyskanie przez nabywcę derywatu prawa do otrzymania w przyszłości
  • Definicja Dewizy Co oznacza należności zagraniczne, które mogą być użyte jako środek płatniczy; tzw. pieniądz kredytowy pozwalający na dokonywanie rozliczeń międzynarodowych
  • Definicja Doubezpieczenie Co oznacza Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową
  • Definicja Dywidenda Co oznacza dochód akcjonariusza lub udziałowca spółki z posiadanych przez niego akcji lub udziałów wyliczany na podstawie rocznego zysku spółki

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Dywidenda, Doubezpieczenie, Dewizy, Derywaty, Depozytariusz, Deponent, Denominacja, Dekapitalizacja, Deflacja znaczenie.

Co to jest Dywidenda, Doubezpieczenie, Dewizy, Derywaty, Depozytariusz słownik.