fundusze stabilnego wzrostu co to znaczy

Fundusze Stabilnego Wzrostu, Fundusze Prywatyzacji, Fundusze Mieszane, Fundusze Inwestycyjne.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na F

 • Definicja Terminowy Kontrakt Futures Co oznacza umowy, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie, a kupujący zobowiązuje się kupić ten
 • Definicja Factor Faktor Co oznacza nabywający wierzytelności przysługujące faktorantowi oraz świadczący dodatkowe usługi w ramach zawartej umowy faktoringowej w zamian za otrzymywaną prowizję
 • Definicja Faktoring Co oznacza zagranicznego. Polega na wykupie wierzytelności od zleceniodawcy. Faktor nie wykupuje wierzytelności obciążających dłużników zalegających ze spłatą, lecz bieżące należności
 • Definicja Faktura Co oznacza szczegółowy dokument sprzedaży
 • Definicja Fiskus Co oznacza Potocznie urząd skarbowy, skarb państwa
 • Definicja Faktoring Mieszany (mixed Factoring) Co oznacza wierzytelności faktoranta i oboje dzielą się ryzykiem. W umowie określa się w jakich przypadkach i w jakim stopniu ponoszą ryzyko niewypłacalności dłużnika
 • Definicja Filar Co oznacza dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.- zreformowany ZUS, II. - prywatne fundusze, III. - indywidualne formy dodatkowego ubezpieczenia
 • Definicja Publiczne Finanse Co oznacza procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów pieniężnych; na finanse publiczne składają się: budżety państwa i samorządowe oraz fundusze celowe
 • Definicja Firma Co oznacza nazwa, pod którą osoba fizyczna lub prawna prowadzi przedsiębiorstwo; jest dobrem niematerialnym, ale mającym wartość majątkową
 • Definicja Fiskalizm Co oznacza nakładanie nowych obciążeń podatkowych; polityka skarbowa dążąca do osiągnięcia jak największych wpływów z podatków
 • Definicja Franczyza Co oznacza oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami
 • Definicja Franszyza Co oznacza Uzgodniona i zapisana w polisie kwota do wysokości której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie
 • Definicja Ubezpieczeniowy Fundusz Co oznacza Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto), która umożliwia zakładowi ubezpieczeń wywiązanie się ze zobowiązań (wypłatę odszkodowań) wobec ubezpieczonych
 • Definicja Akcji Fundusze Co oznacza Portfel inwestycyjny składa się w większości z akcji. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, w czasie bessy zazwyczaj generują duże straty
 • Definicja Filaru Iii Fundusze Co oznacza instrumenty finansowe rynku pieniężnego, charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa, w papiery wartościowe o niskim stopniu ryzyka, w tym papiery emitowane przez Skarb
 • Definicja Fundusze Inwestycyjne Otwarte (fio) Co oznacza Posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek uczestnictwa reprezentujących jednakowe prawa majątkowe; mogą zbywać jednostki udziałowe bez ograniczeń
 • Definicja Mieszane Fundusze Co oznacza Są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika
 • Definicja Prywatyzacji Fundusze Co oznacza papiery wartościowe związane z Programem Powszechnej Prywatyzacji (akcje NFI, akcje spółek uczestniczących w tym programie). Ponieważ w portfelu znajdują się przeważnie akcje
 • Definicja Wzrostu Stabilnego Fundusze Co oznacza zapewnienia regularności uzyskiwanych dochodów. Główne inwestycje to obligacje i bony skarbowe. Niektóre fundusze tego typu mają także pewną część swoich aktywów w akcjach, co

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Fundusze Stabilnego Wzrostu, Fundusze Prywatyzacji, Fundusze Mieszane, Fundusze Inwestycyjne Otwarte (Fio), Fundusze Iii Filaru, Fundusze Akcji, Fundusz znaczenie.

Co to jest Fundusze Stabilnego Wzrostu, Fundusze Prywatyzacji słownik.