futures kontrakt terminowy co to znaczy

Fundusze Stabilnego Wzrostu co znaczy Fundusze Prywatyzacji krzyżówka Fundusze Mieszane co to jest.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na F

 • Definicja Terminowy Kontrakt Futures Co oznacza umowy, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie, a kupujący zobowiązuje się kupić ten
 • Definicja Factor Faktor Co oznacza nabywający wierzytelności przysługujące faktorantowi oraz świadczący dodatkowe usługi w ramach zawartej umowy faktoringowej w zamian za otrzymywaną prowizję
 • Definicja Faktoring Co oznacza zagranicznego. Polega na wykupie wierzytelności od zleceniodawcy. Faktor nie wykupuje wierzytelności obciążających dłużników zalegających ze spłatą, lecz bieżące należności
 • Definicja Faktura Co oznacza szczegółowy dokument sprzedaży
 • Definicja Fiskus Co oznacza Potocznie urząd skarbowy, skarb państwa
 • Definicja Faktoring Mieszany (mixed Factoring) Co oznacza wierzytelności faktoranta i oboje dzielą się ryzykiem. W umowie określa się w jakich przypadkach i w jakim stopniu ponoszą ryzyko niewypłacalności dłużnika
 • Definicja Filar Co oznacza dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.- zreformowany ZUS, II. - prywatne fundusze, III. - indywidualne formy dodatkowego ubezpieczenia
 • Definicja Publiczne Finanse Co oznacza procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów pieniężnych; na finanse publiczne składają się: budżety państwa i samorządowe oraz fundusze celowe
 • Definicja Firma Co oznacza nazwa, pod którą osoba fizyczna lub prawna prowadzi przedsiębiorstwo; jest dobrem niematerialnym, ale mającym wartość majątkową
 • Definicja Fiskalizm Co oznacza nakładanie nowych obciążeń podatkowych; polityka skarbowa dążąca do osiągnięcia jak największych wpływów z podatków
 • Definicja Franczyza Co oznacza oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami
 • Definicja Franszyza Co oznacza Uzgodniona i zapisana w polisie kwota do wysokości której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie
 • Definicja Ubezpieczeniowy Fundusz Co oznacza Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto), która umożliwia zakładowi ubezpieczeń wywiązanie się ze zobowiązań (wypłatę odszkodowań) wobec ubezpieczonych
 • Definicja Akcji Fundusze Co oznacza Portfel inwestycyjny składa się w większości z akcji. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, w czasie bessy zazwyczaj generują duże straty
 • Definicja Filaru Iii Fundusze Co oznacza instrumenty finansowe rynku pieniężnego, charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa, w papiery wartościowe o niskim stopniu ryzyka, w tym papiery emitowane przez Skarb
 • Definicja Fundusze Inwestycyjne Otwarte (fio) Co oznacza Posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek uczestnictwa reprezentujących jednakowe prawa majątkowe; mogą zbywać jednostki udziałowe bez ograniczeń
 • Definicja Mieszane Fundusze Co oznacza Są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika
 • Definicja Prywatyzacji Fundusze Co oznacza papiery wartościowe związane z Programem Powszechnej Prywatyzacji (akcje NFI, akcje spółek uczestniczących w tym programie). Ponieważ w portfelu znajdują się przeważnie akcje
 • Definicja Wzrostu Stabilnego Fundusze Co oznacza zapewnienia regularności uzyskiwanych dochodów. Główne inwestycje to obligacje i bony skarbowe. Niektóre fundusze tego typu mają także pewną część swoich aktywów w akcjach, co

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Fundusze Stabilnego Wzrostu co znaczy Fundusze Prywatyzacji krzyżówka Fundusze Mieszane co to jest Fundusze Inwestycyjne Otwarte (fio) słownik Fundusze Iii. znaczenie.

Co to jest Futures (kontrakt Terminowy) co znaczy Faktor (factor) krzyżówka słownik.