pomost emerytura pomostowa co to znaczy

Prowizje Bankowe co znaczy Produkt Narodowy Brutto krzyżówka Produkt Krajowy Brutto co to jest.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na P

 • Definicja Pomostowa Emerytura Pomost Co oznacza fundusz założony przez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w szkodliwych warunkach. Zgromadzone środki posłużą póżniej do sfinansowania emerytur pomostowych
 • Definicja Walutowy Parytet Co oznacza wyraża ilość czystego złota zawartą w jednostce monetarnej danego kraju
 • Definicja Pasywa Co oznacza to termin księgowy oznaczający żródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa
 • Definicja Podatek Co oznacza lub innej osoby publiczno-prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie przepisów prawnych, określających warunki, wysokość
 • Definicja Dochodowy Podatek Co oznacza obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu
 • Definicja Basis Podstawa Co oznacza Różnica pomiędzy ceną gotówkową i terminową towaru
 • Definicja Przelewu Polecenie Co oznacza uniwersalną formą rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na wydaniu bankowi przez właściciela rachunku polecenia przelania określonej kwoty z jego rachunku na wskazany przez niego
 • Definicja Ubezpieczeniowa Polisa Co oznacza ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera m.in. dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia oraz
 • Definicja Powszechne Towarzystwo Emerytalne (pte) Co oznacza spółka akcyjna, powołana specjalnie do tego, aby zarządzać i administrować Otwartym Funduszem Emerytalnym. Zatrudnia specjalistów, którzy inwestują pieniądze zgromadzone przez
 • Definicja Prawo Do Akcji (pda) Co oznacza inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej spółki akcyjnej, którego wartość (cena) jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych przez nich w ofercie
 • Definicja Pp Poboru Prawo Co oznacza dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej spółki akcyjnej po nowej emisji jej akcji. Według tej reguły objęcie przez akcjonariuszy
 • Definicja Brutto Krajowy Produkt Co oznacza wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych przez krajową gospodarkę w trakcie konkretnego okresu, najczęściej roku
 • Definicja Brutto Narodowy Produkt Co oznacza Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, pomniejszone o wartość dochodów na rynku krajowym zgromadzonych przez inwestorów zagranicznych
 • Definicja Bankowe Prowizje Co oznacza w granicach określonych bankowymi taryfami prowizji i opłat, które banki obowiązkowo ogłaszają w miejscu ogólnie dostępnym. W indywidualnych przypadkach bank może doliczyć

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Prowizje Bankowe co znaczy Produkt Narodowy Brutto krzyżówka Produkt Krajowy Brutto co to jest Prawo Poboru (pp) słownik Prawo Do Akcji (pda) czym jest. znaczenie.

Co to jest Pomost (emerytura Pomostowa) co znaczy Parytet Walutowy krzyżówka słownik.