zatrudnienia struktura co to znaczy

Zysk Ekonomiczny co znaczy Zysk krzyżówka Zwolnienia Grupowe co to jest Zielona Karta słownik.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na Z

 • Definicja Struktura Zatrudnienia Co oznacza układ grup osób (uwzględniający cechy demograficzne, zawody, kwalifikacje, rodzaje wykonywanej pracy, formy wynagrodzenia) tworzących zbiorowość wszystkich zatrudnionych
 • Definicja Gospodarcze Zacofanie Co oznacza wykazywane przez część krajów w stosunku do najwyżej rozwiniętych krajów świata; objawia się m.in.: niskim poziomem PNB, wysokim udziałem rolnictwa w tworzeniu produktu narodowego
 • Definicja Ekonomiczne Zasoby Co oznacza podstawowe składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to m.in.: ziemia, zasoby ludzkie, kapitał, technologia i przedsiębiorczość
 • Definicja Naturalne Zasoby Co oznacza wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji twory takie jak rośliny, zwierzęta, ekosystemy, atmosfera, woda, minerały
 • Definicja Zastaw Co oznacza ograniczone prawo rzeczowe, którego głównym celem jest zabezpieczenie wierzytelności
 • Definicja Prawach Na Zastaw Co oznacza wierzytelności banku na wszelkich prawach (np. wierzytelnościach pieniężnych, papierach wartościowych), jeżeli są zbywalne. Ustanowienie zastawu na prawach wymaga zawarcia
 • Definicja Rejestrowy Zastaw Co oznacza ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz. 703), może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności państwowych osób prawnych
 • Definicja Zatrudnienie Co oznacza pracujący z reguły na podstawie umowy o pracę
 • Definicja Bierni Zawodowo Co oznacza osoby powyżej 15. roku życia, które nie wchodzą na rynek pracy i są na utrzymaniu osób zatrudnionych
 • Definicja Czynni Zawodowo Co oznacza pracę przynoszącą dochód lub poszukujących pracy; zawodowo czynni to pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, nieodpłatnie pomagający członkowie rodzin
 • Definicja Karta Zielona Co oznacza ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego mający zastosowanie w ruchu poza granicami naszego kraju. Obowiązuje w krajach, które podpisały konwencję Zielonej Karty
 • Definicja Grupowe Zwolnienia Co oznacza rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub leżących po stronie zakładu pracy najczęściej dotyczących większych grup pracowników
 • Definicja Zysk Co oznacza nadwyżki dochodów nad wydatkami ponoszonymi na ich uzyskanie w określonym czasie
 • Definicja Ekonomiczny Zysk Co oznacza kwota pozostała po odjęciu od przychodów firmy wszystkich kosztów

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Zysk Ekonomiczny co znaczy Zysk krzyżówka Zwolnienia Grupowe co to jest Zielona Karta słownik Zawodowo Czynni czym jest Zawodowo Bierni co oznacza Zatrudnienie. znaczenie.

Co to jest Zatrudnienia Struktura co znaczy Zacofanie Gospodarcze krzyżówka słownik.