trafi dzięki nowelizacji co to znaczy

Co to jest Do ZOZ-ów trafi ok. 246 mln zł dzięki nowelizacji ustawy. Czym jest publicznej ma na.

Czy przydatne?

Do ZOZ-ów trafi ok. 246 mln zł dzięki nowelizacji ustawy? definicja

Co to oznacza: Według resortu zdrowia, kolejna nowela ustawy o pomocy publicznej ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonych procesów restrukturyzacji finansowej ZOZ-ów. Ma to wpłynąć na wydawanie pozytywnych decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, umorzenie części pożyczki oraz poprawę kondycji finansowej.Na pomoc dla ZOZ-ów państwo przeznaczyło ponad 1,9 mld złZ informacji BGK wynika, iż po wejściu w życie ustawy o pomocy publicznej podpisano 553 umowy o pożyczkę. Na pomoc dla ZOZ-ów państwo przeznaczyło ponad 1,9 mld zł, do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 246 mln zł.Zgodnie z nowelą, pierwszą grupę podmiotów, mogących ubiegać o pożyczkę z BGK, stanowią ZOZ-y, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji. W tej grupie znajdują się również zakłady, które zakończyły ten proces i mogłyby przeznaczyć środki z pożyczki na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zobowiązań objętych restrukturyzacją.Drugą grupę podmiotów, do których skierowana jest nowelizacja ustawy, stanowią zakłady, które nie posiadają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej.Środki uzyskane w wyniku udzielania pożyczki ZOZ może przeznaczyć na: spłatę należności z tytułu zobowiązań wobec pracowników, spłatę należności i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, które przed dniem wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji zostały rozłożone na raty, albo terminy ich zapłaty zostały odroczone; spłatę pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład.ZOZ-om, które nie zakończyły procesu restrukturyzacji, zaciągnięta pożyczka ma umożliwić spłatę zaległych zobowiązań, których uregulowanie jest jedną z przesłanek wydania pozytywnej decyzji o jej zakończeniu.Projekt przewiduje możliwość umorzenia ZOZ-owi zaciągniętej pożyczki w wysokości 70 proc. ogólnej kwotyProjekt przewiduje możliwość umorzenia ZOZ-owi zaciągniętej pożyczki w wysokości 70 proc. ogólnej kwoty, jeżeli zakład w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy o pożyczkę spłaci 30 proc. należności wraz z odsetkami za ten okres.W uzasadnieniu noweli przewiduje się, że z pożyczki skorzystają wszystkie zakłady biorące udział w restrukturyzacji oraz te, które uzyskały dotację ministra zdrowia (ogółem 868 ZOZ-ów).

Czym jest Do ZOZ-ów trafi ok. 246 mln znaczenie w Słownik na D .