opodatkowany abonament co to znaczy

Co to jest Jak opodatkowany jest abonament medyczny otrzymany od firmy. Czym jest praktyką w wielu.

Czy przydatne?

Jak opodatkowany jest abonament medyczny otrzymany od firmy definicja

Co to oznacza: Zapewnienie opieki medycznej pracownikom jest powszechną praktyką w wielu firmach. Pracodawca oferuje abonamenty medyczne swoim pracownikom, za które sam ponosi opłaty. W takiej sytuacji – zgodnie z interpretacjami organów podatkowych – pracownik otrzymuje przychód, który trzeba wykazać w rocznym zeznaniu i zapłacić od niego PIT.Organy podatkowe podkreślają, że usługa objęcia opieką medyczną, finansowana pracownikom przez pracodawcę, jest powszechna na polskim rynku i odpłatność z tego tytułu wynika z faktu objęcia opieką medyczną, a nie z faktu korzystania z konkretnych świadczeń. Przychód powstaje dlatego, że gdyby pracownik nie otrzymał świadczenia medycznego od szefa, mógłby sam zawrzeć taką umowę, ponosząc z tego tytułu wydatek.Przykład 1Korzystanie z opieki medycznejFirma wykupiła dla swoich pracowników pakiet usług medycznych. Zapłaciła za niego jedną, zryczałtowaną opłatę. Nie wszyscy jednak z niego korzystają, bo nie mają takiej potrzeby. Czy przychód u pracownika powstanie dopiero w momencie skorzystania z usług lekarza?Nie. O powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnej usługi medycznej, lecz samo otrzymanie przez pracownika i np. jego rodzinę abonamentu (o określonej wartości pieniężnej). Objęcie pracownika nieobowiązkową opieką medyczną stanowi nieodpłatne świadczenie, którego wartość ustala się według cen jego zakupu. Ryczałtowy sposób opłacania przez pracodawcę kosztów związanych z otoczeniem pracowników nieobowiązkową opieką medyczną nie stanowi przeszkody w ustaleniu wartości świadczenia przypadającego na każdego uprawnionego pracownika. Przychód powstaje w momencie dokonania opłaty, na podstawie której pracownik otrzymuje prawo do korzystania z usług medycznych. Wartość świadczenia medycznego opłaconego za pracownika i członka rodziny pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.Będąc osobą uprawnioną do świadczeń medycznych objętych pakietem, pracownik w danym miesiącu może nie skorzystać z żadnych usług lub też skorzystać z usług o faktycznej wartości daleko wykraczających poza odpłatność ryczałtową. Liczba faktycznie wykorzystanych usług przez pracownika nie wpływa na wysokość odpłatności ustalonej w sposób ryczałtowy. Wartość ta jest stała i jest ponoszona za gotowość świadczenia usług objętych pakietem na rzecz konkretnego pracownika w okresie, za który została zapłacona.Nieodpłatnym świadczeniem firmy na rzecz jej pracowników nie jest korzystanie przez tych pracowników z konkretnych usług medycznych, lecz fakt objęcia pracowników i ich rodzin opieką medyczną.To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak opodatkowany jest abonament medyczny otrzymany od firmy.

Czym jest Jak opodatkowany jest znaczenie w Słownik na J .