uchronić przed zarzutem co to znaczy

Co to jest Jak się uchronić przed zarzutem o nierzetelność księgi. Czym jest cywilne osób.

Czy przydatne?

Jak się uchronić przed zarzutem o nierzetelność księgi definicja

Co to oznacza: Wedle przepisami ustawy o PIT, osoby fizyczne, firmy cywilne osób fizycznych, firmy jawne osób fizycznych i firmy partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w sposób zapewniający określenie dochodu (utraty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za moment sprawozdawczy. Jeśli określenie dochodu ((utraty) w powyższy sposób nie jest możliwe, dochód (stratę) określa się w drodze oszacowania.Prawo do drobnych błędówRozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w kwestii prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) nakazuje, aby podatnik prowadził księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważane jest księgę prowadzoną wedle przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.Za rzetelną księgę przychodów i rozchodów uważane jest wówczas, gdy dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Jednak księgę uznaje się za rzetelną także, gdy podatnik popełni drobne błędy.Drobne błędy to zwłaszcza zdarzenia, gdy zostaną niewpisane albo błędnie wpisane stawki przychodu nie przekraczają łącznie 0,5 procent przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy albo przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, gdzie naczelnik urzędu skarbowego albo organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy.To samo dotyczy przypadków, gdzie brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem albo zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie księgi. także gdy błędy wywołały podwyższenie stawki podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów opierających na niewykazaniu albo zaniżeniu wydatków zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych i wydatków robocizny.Kontrola skarbowa uzna księgę przychodów i rozchodów za rzetelną również wówczas, gdy podatnik uzupełnił zapisy albo dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli poprzez naczelnika urzędu skarbowego albo poprzez organ kontroli skarbowej, albo błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada właściwe dowody księgowe, na podstawie których można je łatwo skorygować nawet w trakcie kontroli.Zasady powyższe mają wykorzystanie w razie stwierdzenia braku zapisów albo błędnych zapisów dotyczących wydatków uzyskania przychodu.Zasady ewidencjonowaniaPrzypomnijmy, że fundamentem zapisów w księdze są dowody księgowe. Dowód księgowy powinien być sporządzony w j. polskim. Treść dowodu musi być pełna i zrozumiała; dopuszczalne jest wykorzystywanie skrótów ogólnie przyjętych. jeśli w dowodzie podane jest wartościowe ustalenie operacji gospodarczej tylko w walucie obcej, podatnik posiadający ten dowód jest obowiązany przeliczyć walutę obcą na złote, po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie, wedle zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym. Rezultat przeliczenia należy zamieścić w wolnych polach dowodu albo w załączniku do dowodu sporządzonego w walucie obcej.Zapisy w księdze dokonywane są w j. polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie poprawnych i rzetelnych dowodów.Zasady poprawiania błędówPodatnik ma prawo poprawienia błędów zarówno w samej księdze przychodów, jak i w dowodach księgowych wystawionych poprzez siebie, lecz z pewnymi wyjątkami. Błędy w dowodach księgowych można poprawiać wyłącznie poprzez skreślenie niewłaściwie napisanego tekstu albo liczby, w sposób pozwalający odczytać tekst albo liczbę pierwotną, i wpisanie tekstu albo liczby właściwej. Poprawka dokonana w dowodzie księgowym musi być potwierdzona datą i podpisem osoby dokonującej poprawki.Reguły tej nie stosuje się do dowodów księgowych, dla których ustalono odrębnymi przepisami zakaz dokonywania poprawek, i do dowodów obcych. Dowody obce mogą być poprawione poprzez wystawienie i przesłanie kontrahentowi dowodu korygującego. Dowody swoje zewnętrzne przesłane uprzednio mogą być poprawione tylko poprzez wystawienie dowodu korygującego (noty).Stwierdzone błędy poprawić można na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy bazuje na skreśleniu dotychczasowej treści i wpisaniu nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu. Należy podpisać poprawkę i umieścić datę jej dokonania. Drugi sposób bazuje na wprowadzeniu do księgi niewpisanych dowodów albo dowodów zawierających korekty błędnych zapisów.Na dwa metody mogą być także dokonywane zapisy zmniejszające przychody albo wydatki: ze znakiem minus (-) albo kolorem czerwonym.JAK TO ZROBIĆ...Poprawiamy dowód wewnętrznyPROBLEM: Podatnik wystawił dowód wewnętrzny dokumentujący opłaty poniesione na zakup energii elektrycznej do części domu, gdzie prowadzi działalność. Ustalając wysokość kosztu uzyskania przychodu, omyłkowo przemnożył poprzez ustaloną przedtem stopę procentową kwotę netto zamiast brutto.ROZWIĄZANIE: Gdyż jako osoba świadcząca wyłącznie usługi medyczne, przedmiotowo zwolnione z podatku od towarów i usług, podatnik nie jest płatnikiem VAT, a z powodu nie odlicza podatku naliczonego od należnego, we własnym interesie powinien skorygować wysokość kosztu, biorąc za podstawę kwotę brutto. Przez wzgląd na tym może wystawiony już dokument poprawić poprzez skreślenie złej stawki i wpisanie w okolicy stawki właściwej (w cyfrach i słownie). Dodatkowo składa przy poprawce podpis i wpisuje datę dokonania poprawki

Czym jest Jak się uchronić przed znaczenie w Słownik na J .