samorząd może płacić co to znaczy

Co to jest Samorząd nie może płacić za świadczenia. Czym jest zdrowotnym i regulaminów.

Czy przydatne?

Samorząd nie może płacić za świadczenia definicja

Co to oznacza: Wejście w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i regulaminów wprowadzających reformy ustrojowe w 1999 roku oznaczało zasadnicze zmiany w statusie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na organy założycielskie nałożony został wymóg przekształcenia zakładów publicznych w SP ZOZ. Odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie ZOZ została z kolei przeniesiona na SP ZOZ i organy założycielskie tych zakładów - samorządy terytorialne.Uprawnienia i wymagania jednostki samorządu terytorialnego, pełniącego rolę organu założycielskiego SP ZOZ, wynikają w głównej mierze z ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Dotyczą one spraw organizacyjno-personalnych, kontrolno-nadzorczych i majątkowo-finansowych.Zatwierdzenie statutuW zakresie spraw organizacyjno-personalnych pośród zadań organu założycielskiego, art. 39 ust. o ZOZ zmienia zatwierdzanie statutu SP ZOZ uchwalonego poprzez radę socjalną, która jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego i doradczym kierownika SP ZOZ. Na mocy art. 39 ust. wspomnianej ustawy organ założycielski zatwierdza także zmiany w statucie uchwalone poprzez radę socjalną. Najistotniejsze postanowienia dotyczące działalności SP ZOZ, nieuregulowane w ustawie, ustala jego statut. Organ założycielski posiada również uprawnienie do obsadzania stanowisk kierowniczych w SP ZOZ. Tak stanowi art. 44 ust. o ZOZ. Wedle nim organ założycielski nawiązuje relacja pracy z kierownikiem SP ZOZ na podstawie powołania albo umowy o pracę ( albo umowy cywilnoprawnej).Do zakresu spraw organizacyjno-personalnych zalicza się również uprawnienie organu założycielskiego do powoływania, odwoływania i zwoływania pierwszego posiedzenia porady socjalnej, jak także zatwierdzenia jej przepisu działania.Ocena działalnościOrganem mającym uprawnienia nadzorcze i kontrolne nad SP ZOZ jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (porada gminy, (porada powiatu ( albo sejmik województwa). Podstawę prawną do sprawowania nadzoru i kontroli stanowi art. 67 ust. o ZOZ. Podmiot sprawujący nadzór dokonuje kontroli i oceny działalności zakładu i pracy jego kierownika. Obejmują one zwłaszcza kontrolę i ocenę realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielania świadczeń zdrowotnych, a również sprawy dotyczące prawidłowości gospodarowania mieniem zakładu i gospodarkę finansową.ważnym uprawnieniem wynikającym z mocy art. 67 ust. o ZOZ jest wstrzymanie poprzez podmiot sprawujący nadzór wykonania decyzji wydanej poprzez kierownika SP ZOZ, w przypadku stwierdzenia, iż jest ona sprzeczna z prawem. W tym przypadku kierownik zostaje zobowiązany do jej zmiany ( albo cofnięcia.Kontrola finansowaW kwestiach majątkowo-finansowych art. 53 ustawy o ZOZ zawiera stwierdzenie, iż SP ZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i dorobkiem Skarbu Państwa ( albo dorobkiem komunalnym, a również dorobkiem własnym, który zakupił ( albo dostał. Samodzielność ta jest podlega jednak ograniczeniom. Zbycie, wydzierżawienie ( albo wynajęcie majątku trwałego SP ZOZ może być dokonane poprzez zakład wyłącznie na zasadach ustalonych poprzez organ założycielski. Wniesienie majątku do firmy ( albo fundacji wymaga także jego zgody. Organ założycielski jest również uprawniony do pozbawienia SP ZOZ składników przydzielonego ( albo nabytego mienia w razie połączenia, podziału ( albo przekształcenia zakładu. z kolei art. 53a ustawy o ZOZ stanowi, iż w razie likwidacji SP ZOZ, jego dorobek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa ( albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego.Organ jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 55 ust. o ZOZ może ponadto przyznać dotacje dla SP ZOZ, lecz wyłącznie na realizację zadań w dziedzinie zapobiegania chorobom i urazom ( albo innych programów zdrowotnych i promocji zdrowia i w celu przeprowadzenia remontu ( albo inwestycji

Czym jest Samorząd nie może płacić za znaczenie w Słownik na S .