szpitale muszą liczyć koszty co to znaczy

Co to jest Szpitale muszą liczyć koszty swojego funkcjonowania według. Czym jest wprowadził nowe.

Czy przydatne?

Szpitale muszą liczyć koszty swojego funkcjonowania według jednolitych zasad definicja

Co to oznacza: Narodowy Funduszu Zdrowia (NFZ) od lipca tego roku wprowadził nowe zasady finansowania świadczeń szpitalnych w oparciu o mechanizm jednorodnych grup pacjentów (JGP). mechanizm rozliczania szpitali oparty na JGP funkcjonuje od wielu lat w różnych odmianach na całym świecie. Bazuje on na tym, iż płatnik rozlicza się ze szpitalem wg zryczałtowanych taryf przypisanych jednorodnym klinicznie, a w pierwszej kolejności kosztowo przypadkom chorobowym, które tworzą określone ekipy pacjentów.stosunki z doświadczeń na przykład australijskiego mechanizmu wyraźnie wskazują, iż umożliwił on szpitalom podejmowanie bardziej świadomych decyzji w dążeniu do jak najlepszego i najodpowiedniejszego zastosowania posiadanych poprzez nie środków.Sposób liczenia kosztówObawy i zastrzeżenia do rozwiązań proponowanych poprzez NFZ dotyczą danych, na podstawie których opracowano materiał, zwłaszcza w dziedzinie braku obiektywnych, reprezentatywnych analiz kosztowych świadczeń - ich uśrednienia, finansowania opieki wysokospecjalistycznej, zapewnienia jakości, metody wdrażania, a w pierwszej kolejności tempa zmian niedającego możliwości zapoznania się z mechanizmami finansowania, przygotowania narzędzi informatycznych i wydolności mechanizmów, wyszkolenia osób zajmujących się kodowaniem świadczeń. Amerykanie liczyli wydatki i tworzyli JGP prawie 20 lat, Brytyjczycy wdrażali je do swoich potrzeb poprzez osiem lat.NFZ założył stratyfikację grup pacjentów. Dedykowanie wybranych grup, obejmujących leczenie pacjentów o najwyższej kosztochłonności, prowadzone poprzez nieliczne wysokospecjalistyczne ośrodki, może zmienić wysokości i wartości zawieranych kontraktów. Zapewnienie, iż świadczenia te wykonywać będą szpitale mające doświadczoną kadrę i adekwatnie nowoczesny sprzęt, wynika z warunków wymaganych od świadczeniodawców, ustalonych w materiałach informacyjnych. Dotyczy to na przykład zabiegów endowaskularnych, świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii, leczenia udarów mózgu.Kompleksowe finansowanieObiecująca w jednorodnych ekipach pacjentów jest zmiana nastawienia z finansowania poszczególnych czynności, procedur, czyli podejścia przedmiotowego na finansowanie podmiotowe, skierowane na diagnozowanie i leczenie człowieka chorego, ze wszystkimi okolicznościami towarzyszącymi, powikłaniami i schorzeniami współistniejącymi. Finansowanie kompleksowego postępowania jest słuszne, lecz wymaga posiadania rozległej wiedzy statystycznej o schorzeniach i procedurach, którym przypisano określone wartości kosztowe. Poprawne zdefiniowanie takiego wszechstronnego postępowania będzie możliwe dopiero po kilku latach gromadzenia informacji. NFZ zastosował rozwiązania agregowania świadczeń generujących szczególne wydatki zastosowanych wyrobów medycznych czy produktów leczniczych, co jest działaniem zbyt pochopnym, mogącym nieść ze sobą ściśle określone zagrożenia. Dotyczy to na przykład kompleksowego postępowania w chorobach nowotworowych, kiedy podejmuje się decyzje terapeutyczne o różnorodności przekraczającej sposobność uśrednienia. Uznano także odrębność wydatków intensywnej terapii.Zapewnienie jakości opieki medycznej wymaga spełnienia kilku warunków. w pierwszej kolejności wskazania w materiałach informacyjnych na wymóg stosowania się do wytycznych, rekomendacji i zaleceń opracowanych poprzez towarzystwa naukowe. W polskich warunkach płatnik nigdy nie będzie miał możliwości weryfikacji wszystkich świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Wymaga to rozbudowy aparatu kontrolnego, który, jak pokazuje praktyka, nie przynosi spodziewanych efektów. Jedynym rozwiązaniem jest powstanie możliwości monitorowania realizacji świadczeń w systemie informatycznym w oparciu o niektóre wskaźniki, na przykład powrotów do leczenia z tego samego powodu, przyjęć powikłań z innych ośrodków.Sztuka kodowania choróbKoszty wdrożenia JGP w szpitalach to w pierwszej kolejności konieczność wyposażenia ich w narzędzia informatyczne wykorzystywane ewidencjonowaniu wydatków i analizie zarządczej całej działalności szpitala, w tym możliwości porównania swoich wyznaczników działalności ze parametrami regionalnymi, krajowymi. sposobność analizy danych w oparciu o jednakową i zaktualizowaną klasyfikację schorzeń i procedur jest fundamentem racjonalizacji kierowania. Inicjatywa Centrum mechanizmów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia związana z rejestracją mechanizmów klasyfikacji tu jest nadzwyczajnie cenna. Sztuka kodowania chorób, lecz także procedur, jest trudna i rzeczywiście, obawy wielu komentatorów wskazujące na szkolenie koderów jako jedną z głownych barier wdrożenia mechanizmu JGP, są uzasadnione.Słuszne są obawy, iż wdrożenie mechanizmu JGP bez przygotowania i szkolenia kadry, braku możliwości sprawdzenia sprawności mechanizmu informatycznego, zweryfikowanych rezultatów pilotażu może wywołać zachwianie mechanizmu. Niezbędne jest więc wykorzystanie systemów buforowania zmiany. poprzez pierwszy moment należy finansować szpitale należną stawką zobowiązania za moment sprawozdawczy.Niepokojące są także zmiany w wysokości finansowania poszczególnych specjalności medycznych, szczególnie kapitałochłonnych na przykład okulistyki. Zastanawiam się, czy takie przesunięcia nie zaburzą szczególnie niepublicznego sektora lecznictwa szpitalnego, na bazie których to specjalności, jak to się także dzieje w innych państwach na świecie, mechanizm ten jest zbudowany

Czym jest Szpitale muszą liczyć koszty znaczenie w Słownik na S .