szpitale ograniczą dostępu co to znaczy

Co to jest Szpitale nie ograniczą dostępu do świadczeń. Czym jest zdrowia. Główna zmiana dotyczy.

Czy przydatne?

Szpitale nie ograniczą dostępu do świadczeń definicja

Co to oznacza: Sejm uchwalił pakiet ustaw reformujących mechanizm ochrony zdrowia. Główna zmiana dotyczy obligatoryjnego przekształcenia wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w firmy prawa handlowego. Wzbudza także ona najwięcej wątpliwości, jeśli chodzi o dostęp do świadczeń zdrowotnych. Rząd i posłowie koalicji przekonują, iż zmiana formy prawnej szpitali poprawi ich sytuację finansową, a tym samym dostęp do świadczeń zdrowotnych. Pacjent nie straci prawa do leczenia opłacanego poprzez NFZ. Wręcz przeciwnie - zyska dodatkowe prawa. Z kolei opozycja podkreśla, iż szpitale będą nastawione wyłącznie na zysk i tym samym mogą ograniczać wykonywanie zabiegów specjalistycznych, drogich i źle wycenianych poprzez Fundusz.Na to, czy nowe regulaminy wejdą w życie, wpłynie decyzja prezydenta, który zamierza je zawetować, i przypadek w Sejmie, to to jest, czy stworzenie koalicja zdolna do jego odrzucenia. Przedtem, ponieważ już w przyszłym tygodniu, ustawami zajmie się Senat.DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH NFZPrzekształcenie szpitala w spółkę prawa handlowego nie ogranicza pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych opłacanych poprzez NFZ. W dalszym ciągu będzie istniał wymóg opłacania obowiązkowej składki zdrowotnej, a co się z tym wiąże, NFZ będzie podpisywał kontrakty na wykonywanie usług zdrowotnych ze świadczeniodawcami niezależnie od ich formy prawnej. W Polsce funkcjonuje już powyżej 60 szpitali, które przedtem działały jako SP ZOZ. Aktualnie są niepublicznymi szpitalami samorządowymi. Każdy z nich ma podpisaną umowę z Funduszem, a kapitał z niego stanowią kluczowe źródło ich dochodu. Nie ma więc powodu przypuszczać, iż przekształcone szpitale nie będą chciały takich kontraktów zawierać. A jeżeli to zrobią, to podobnie jak aktualnie NFZ będzie podpisywał z nimi umowy, określając górny limit liczby badań, zabiegów i operacji, które mogą być wykonane za kapitał ze składki. Te świadczenia, które są aktualnie gwarantowane poprzez NFZ, będą więc w dalszym ciągu poprzez niego opłacane (tak zwany gwarantowany koszyk świadczeń zdrowotnych).co więcej, wedle uchwaloną ustawą szpital czy gabinet działająca jako firma nie będzie mogła odmówić udzielenia natychmiastowej pomocy pacjentowi, którego życie albo zdrowie jest zagrożone. Nie ma więc mowy o tym, by pacjenci, których stan zdrowia ulegnie nagłemu pogorszeniu, ponieważ na przykład zachorowali, zatruli się albo ulegli wypadkowi, nie zostali przyjęci albo udzielenie niezbędnych im świadczeń było uzależniane od ich opłacenia.ZAGROŻENIA• zamykanie w najwyższym stopniu niezyskownych oddziałów• ograniczanie liczby zakontraktowanych świadczeń z NFZ na rzecz świadczeń kompletnie odpłatnychSZANSE• powiększenie wartości umów z Funduszem• polepszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych• konkurowanie o pacjenta i lepsza jakość usługZA CO ZAPŁACI PACJENTPacjenci szpitali i przychodni działających w formie firm prawa handlowego zyskają prawo legalnego dostępu do świadczeń pełnopłatnych. Do chwili obecnej zabiegi, za które płacili, można było wykonać w kompletnie prywatnych placówkach medycznych lub tych, które już się przekształciły. SP ZOZ nie mają możliwości pobierania opłat, a jeśli to robią, tj. to niezgodne z prawem. Jednak żaden świadczeniodawca działający w formie firmy nie będzie mógł zmusić pacjenta do zapłacenia za zabieg czy operację.Od nowego roku pacjent, który nie będzie chciał czekać w szpitalnej kolejce na uzyskanie konkretnego świadczenia opłacanego w ramach składki zdrowotnej, będzie mógł ją ominąć. jeśli zdecyduje się za nie zapłacić, zostanie mu ono udzielone w okresie, kiedy świadczeniodawca ma wolną na przykład salę operacyjną czy odpowiedni sprzęt medyczny, ponieważ w tym czasie i tak już nie wykonuje usług zakontraktowanych z NFZ. Szpital nie może przekroczyć limitu i wykonać większej liczby świadczeń, ponieważ Fundusz mu za to nie zapłaci.Szpital- firma będzie także mogła pobierać dodatkowe koszty, jeśli chory zdecyduje się na pobyt w warunkach o podwyższonym standardzie. Do chwili obecnej nie ma jednoznacznych regulacji w tym zakresie. Pacjent zapłaci więc na przykład za dodatkową opiekę pielęgniarską czy za pokój jednoosobowy z telewizorem i łazienką. O tym, ile będzie to kosztować, zdecyduje kierownik placówki.Chory zapłaci także za te świadczenia, które już aktualnie są odpłatne (((tak zwany niekorzystny koszyk świadczeń zdrowotnych). Z własnej kieszeni pokryje więc wydatek większości usług stomatologicznych, leków, niektórych usług rehabilitacyjnych czy pobyt w uzdrowisku.ZAGROŻENIA• niekontrolowane powiększenie poprzez świadczeniodawców liczby świadczeń odpłatnych kosztem pokrywanych poprzez NFZ• ograniczanie poprzez resort zdrowia liczby świadczeń gwarantowanychSZANSE• skrócenie szpitalnych kolejek• ograniczenie korupcji wynikającej z nielegalnego opłacania przyśpieszenia terminów zabiegówNOWE PRAWA PACJENTÓWOd 2009 roku pacjenci zyskają nowe prawa. Prócz tego, iż będą mieć dostęp do niezbędnych świadczeń w stanie nagłego zagrożenia zdrowia albo życia, zyskają także gwarancję dostępu do usług medycznych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w wypadku ograniczonego do nich dostępu, do innych, lecz rzetelnych i opartych na kryteriach medycznych. Znaczy to, iż pacjenci zyskają dostęp do świadczeń opartych na najnowszych technologiach i badaniach.ponadto chory będzie także mógł żądać od lekarza zajmującego się jego leczeniem zwołania konsylium lekarskiego albo zasięgnięcia opinii innych ekspertów. Będzie to możliwe, gdy chory nie zgadza się z sposobem jego leczenia. Doktor będzie mógł odmówić pacjentowi, jeśli uzna jego prośbę za bezzasadną. Będzie musiał to jednak uzasadnić i odnotować w dokumentacji medycznej. wedle nowymi przepisami pacjent będzie także miał prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej poprzez osobę bliską albo inną poprzez siebie wskazaną (dotyczy to również obecności w czasie porodu). Doktor albo pielęgniarka ( albo inna osoba wykonująca zawód medyczny) będą mogli nie zgodzić się na obecność osoby bliskiej w razie istnienia podejrzenia wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego ( albo z racji na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowa taka musi być odnotowana w dokumentacji medycznej.Chorzy w stanach termalnych (między innymi przewlekle chorzy czy umierający) zyskują dodatkowe prawo do tych świadczeń zdrowotnych, które zapewnią im łagodzenie bólu i cierpienia. ....ponadto personel placówki medycznej musi utworzyć takie warunki w czasie pobytu w placówce zdrowia, które zapewnią poszanowanie intymności i godności osobistej, a także gwarantują prawo do umierania w spokoju.ZAGROŻENIA• częstsze łamanie praw pacjenta• brak odpowiednich warunków do zapewniania pacjentom na przykład dodatkowej opieki pielęgniarskiejSZANSE• złagodzenie uciążliwości związanych z pobytem chorego w szpitalu• pomniejszenie cierpienia fizycznego wynikającego z dolegliwości i szybszy powrót do zdrowiaSKARGA DO RZECZNIKA PRAW PACJENTARzecznik praw pacjenta ma być kompletnie nową organizacją, która będzie dbała o przestrzeganie interesów chorych. Do jego obowiązków będzie należeć reprezentowanie poszkodowanych wskutek leczenia nie tylko przed sądami, lecz także przed dyrektorami zakładów opieki zdrowotnej, gdzie doszło do popełniania błędu medycznego, czy instytucjami ubezpieczeniowymi. Będzie mógł w imieniu pacjentów zawierać porozumienia i ugody.Poszkodowany pacjent będzie mógł zwrócić się do rzecznika o pomoc również w czasie już rozpoczętego postępowania sądowego. Rzecznik, w imieniu pacjenta, będzie jego pełnomocnikiem, a co się z tym wiąże, zyska prawo powoływania świadków i biegłych.Funkcję rzecznika będzie sprawowała poprzez pięć lat osoba wybrana w czasie postępowania konkursowego poprzez premiera. W tym czasie ani on, ani jego zastępcy nie mogą prowadzić działalności niedającej się pogodzić ze sprawowanym urzędem.ZAGROŻENIA• zbyt mała niezależność urzędu rzecznika praw pacjenta od rządu• ograniczone środki finansowe umożliwiające sprawne działanie w wypadku rosnącej liczby skargSZANSE• powiększenie możliwości dochodzenia praw poprzez pacjentów• wzmocnienie roli poszkodowanych pacjentów w czasie postępowania sądowego

Czym jest Szpitale nie ograniczą znaczenie w Słownik na S .