polityczna partia co to znaczy

Co znaczy Partia polityczna? Czym jest Dobrowolna organizacja, występująca pod określoną nazwą.

Czy przydatne?

Co to jest Partia polityczna

Definicja po angielsku: Political party.

Definicja: Dobrowolna organizacja, występująca pod określoną nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu publicznym przez wywieranie sposobami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa albo sprawowanie władzy politycznej.1. Członkami partii politycznych mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat. Partie polityczne opierają własną działalność na pracy socjalnej członków; do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników. Partie polityczne nie mogą posiadać jednostek organizacyjnych w zakładach pracy.
2. Partie polityczne kształtują własne struktury i zasady działania wedle zasadami demokracji, zwłaszcza przez zapewnienie jawności struktur, powoływanie organów partii w drodze wyborów i podejmowanie uchwał większością głosów.
3. Statut partii ustala jej cele, strukturę i zasady działania. Jest uchwalany poprzez zebranie ogólne członków partii albo zebranie ich przedstawicieli wybranych demokratycznie.
4. Wymagane jest zgłoszenie partii politycznej do ewidencji partii politycznych prowadzonej poprzez Sąd Okręgowy w Warszawie. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę, skrót nazwy i ustalenie adresu siedziby partii politycznej i imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz i do zaciągania zobowiązań majątkowych. Może być także dołączony wzorzec symbolu graficznego partii. Partia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji partii politycznych.
5. Dorobek partii politycznej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z majątku i z ustalonych ustawami dotacji i subwencji budżetu Państwa i może być przeznaczony tylko na cele statutowe albo charytatywne.
6. Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej.
7. Partia polityczna nie może prowadzić zbiórek publicznych.
8. Partia polityczna podlega likwidacji w wyniku: rozwiązania mocą uchwały uprawnionego statutowego organu partii albo postanowienia Sądu o wykreśleniu z ewidencji partii politycznych. Sąd wydaje takie postanowienie po zakończeniu procesu likwidacji partii politycznej

Czym jest Polityczna Partia znaczenie w Słownik na P .