cost plus method debt co to znaczy

Cost Plus Method, Ic, Debt Financing, Participation Exemption, Equity Financing, Beneficial Owner.

Co oznaczy w prawie?

 • Co znaczy VAT grouping Definicja konsolidacja podatników VAT
 • Co znaczy FISCAL DRAG Definicja na tym, że charakteryzujący się nieproporcjonalną progresją podatkową system podatkowy powoduje, że na dochody powyżej pewnego poziomu (progu podatkowego) nałożony jest
 • Co znaczy CONSIDERATION Definicja a fee charged in advance to retain the services of someone - prowizja pobierana z góry za świadczone usługi
 • Co znaczy PERMANENT ESTABLISHMENT Definicja podwójnego opodatkowania, czyli stała placówka, w której całkowicie lub częściowo jest prowadzona działalność przedsiębiorstwa. W szczególności może to być: miejsce zarządzania
 • Co znaczy MME Definicja Multinational EnterpriseMiędzynarodowe przedsiębiorstwo
 • Co znaczy LOCAL TAX Definicja Podatek od posiadania gruntów lub budynków, płacony lokalnym władzom samorządowym
 • Co znaczy GmbH Definicja Gesellschaft mit beschrankter HaftungRodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, występuje w Niemczech i Szwajcarii
 • Co znaczy TRANSFER PRICING Definicja Mechanizm transferu zysków poprzez zaniżanie lub podwyższanie cen zakupu i sprzedaży towarów i usług polegający na sztucznej manipulacji tymi cenami
 • Co znaczy HEDGING Definicja inaczej zagadnienia strategii osłony. Na osłonę pozwalają np. instrumenty pochodne, które mogą stanowić zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami cen na rynku
 • Co znaczy IBC Definicja International Business CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy ECOFIN Definicja EU Council of Economic and Finance ministers - Rada UE w składzie ministrów do spraw finansów.EEA
 • Co znaczy GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) Definicja Produkt krajowy brutto
 • Co znaczy BRANCH Definicja oddział - część przedsiębiorstwa, nie posiadająca własnej osobowości prawnej
 • Co znaczy TRUST Definicja Prawna instytucja polegająca na przeniesieniu majątku (trust fund) przez założyciela (settler) na powiernika (trustee), który sprawuje kontrolę nad majątkiem na rzecz beneficjenta
 • Co znaczy ACTIVE INCOME Definicja Termin używany w stosunku do dochodów osiągniętych z zatrudnienia, ze sprzedaży towarów i usług, dochodów osób wykonujących wolne zawody
 • Co znaczy CONDUIT COMPANIES Definicja spółki pośrednicząceSą stworzone do czerpania korzyści wynikających z przywilejów dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Co znaczy IRC Definicja Inland Revenue CodeBrytyjskie skodyfikowane prawo traktowane jako całość
 • Co znaczy PURE HOLDINGS Definicja Spółki holdingowe, których działalność ogranicza się do zarządzania posiadanymi w innych spółkach akcjami.REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITs
 • Co znaczy ITC Definicja International Trading CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji. KONTRAKTY TERMINOWE
 • Co znaczy RESIDENT COMPANY Definicja funkcji, założona w uprzywilejowanym podatkowo kraju w celu konsolidacji transferowanych zysków. Jej głównym celem jest ochrona dochodu i redukcja podatków w kraju rezydencji
 • Co znaczy DOUBLE TAX TREATY (DTT) Definicja Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Co znaczy TREATY SHOPPING Definicja jest to z umowami w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Inwestorzy z innych krajów, których zawarta umowa nie dotyczy, kierują inwestycje za pośrednictwem spółek
 • Co znaczy MARGINAL TAX RATE Definicja krańcowa stopa podatków - ułamek dodatkowej jednostki dochodu rozporządzalnego, przeznaczony na opłacenie podatków
 • Co znaczy FATF Definicja Financial Action Task Force
 • Co znaczy FINANCE COMPANIES Definicja między różnymi firmami należącymi do tej samej, związanej ze sobą (np. kapitałowo) grupy podmiotów, mających siedziby w różnych systemach podatkowych
 • Co znaczy INTRAGROUP SERVICE Definicja usługa świadczona w ramach grupy
 • Co znaczy BED DEBT Definicja Nieściągalne długi
 • Co znaczy SAVINGS DIRECTIVE Definicja 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments) dyrektywa UE w sprawie wymiany informacji między instytucjami finansowymi państw członkowskich o zyskach z
 • Co znaczy HEADQUARTERS OFFICES Definicja centra dowodzeniowe Usytuowane są za granicą, zajmują się kierowaniem i koordynacją spółki lub grupy spółek
 • Co znaczy MIXED HOLDINGS Definicja Spółki holdingowe, które oprócz posiadania i zarządzania akcjami prowadzą również działalność handlową
 • Co znaczy BED AND BREAKFASTING ASSETS Definicja Sprzedaż aktywów i ich natychmiastowe kupno
 • Co znaczy DAY TRADE TRANSACTION Definicja krótkoterminowe transakcje giełdowe ( w czasie krótszym niż jeden dzień
 • Co znaczy DEFERRED TAX Definicja Pieniądze ulokowane na koncie bankowym korporacji w celu opłacenia późniejszego zobowiązania podatkowego
 • Co znaczy BV Definicja Besolten Vennootschap
 • Co znaczy ETS, ECJ Definicja Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • Co znaczy SPLIT UP Definicja tym, że spółka dzielona zakłada dwie ( lub więcej ) spółki obejmując w nich udziały w zamian za swoje własne udziały, po czym następuje likwidacja spółki dzielonej
 • Co znaczy DEBT TO EQUITY RATIO Definicja Stosunek zadłużenia spółki do kapitału
 • Co znaczy EVASION Definicja Termin odnoszący się do nielegalnego unikania opodatkowania; uchylanie się od opodatkowania
 • Co znaczy BPO - Business Process Outsourcing Definicja zlecenie bieżącej obsługi administracyjnej firmy podmiotowi zewnętrznemu
 • Co znaczy Ltd Definicja Limited Skrót stosowany przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Co znaczy ADMINISTRATION COMPANY Definicja podatkowym, na którą przerzucane są dochody z podmiotów nadzorowanych w postaci różnego rodzaju opłat za usługi na rzecz spółki administracyjnej
 • Co znaczy ROYALTIES Definicja Opłaty licencyjne
 • Co znaczy THIN CAPITALISATION Definicja przez spółki finansowania wierzycielskiego, a minimalizowania finansowania udziałowego. W polskim ustawodawstwie zasada ta jest zawarta w art.16 pkt.60 ustawy z 15.02.1992r. o
 • Co znaczy GRANDFATHER CLAUSE Definicja przepis przejściowy; na jego mocy podmiot działa na dotychczasowych zasadach, mimo zmiany przepisów
 • Co znaczy INTREST IN POSSETION TRUST Definicja Trust zezwalający beneficjentowi, a często również założycielowi, na posiadanie wyraźnego prawa do dochodów z części kapitału trustu
 • Co znaczy LICENCING COMPANIES Definicja preferencyjnie traktujących wypłaty z tytułunależności licencyjnych, używania środków trwałych, udzielania patentów, praw autorskich, udostępniania informacji itp. pozwala uniknąć
 • Co znaczy APA - ADVANCE PRICE AGREEMENT Definicja porozumienie zawarte pomiędzy podatnikiem, a administracją podatkową dotyczące przyjętej przez podatnika metodologii wyceny transferu w obrębie organizacji
 • Co znaczy NON DISCRIMINATION Definicja Zasada równego traktowania wszystkich podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji
 • Co znaczy EXEMPT Definicja Spółka wyłączona z systemu podatkowego
 • Co znaczy SUBSIDIARY Definicja Przedsiębiorstwo zależne, filia
 • Co znaczy CAPITAL TAX Definicja Podatek od kapitału, w przeciwieństwie od income tax, który jest podatkiem dochodowym
 • Co znaczy SHELF COMPANY Definicja Spółka gotowa do kupna
 • Co znaczy OPEN-ENDED INVESTMENT COMPANY Definicja podmiot działający w podobny sposób jak fundusz otwarty, ale mający formę spółki OVER-THE-COUNTER - OTC-LISTED
 • Co znaczy DIMINISHING VALUE METOD Definicja metoda stosowana do obliczania spadku wartości środków trwałych
 • Co znaczy BASE COMPANY Definicja RESIDENT COMPANY
 • Co znaczy PA Definicja Paying Agent agant wypłacający
 • Co znaczy AG Definicja AktiengesellschaftOdpowiednik spółki akcyjnej w Niemczech i Szwajcarii
 • Co znaczy HARMONISATION OF TAXES Definicja integracji europejskiej prowadzący do usuwania rozbieżności tylko w tych strefach, które mają istotne znaczenie dla ogólnych procesów integracyjnych i w takim zakresie, w jakim
 • Co znaczy RETURN Definicja Zeznanie podatkowe RISK FREE RATE
 • Co znaczy CONTINENTAL SHELF Definicja podziemie, leżące poza wodami terytorialnymi, na którym państwo nadbrzeżne ma wyłączne prawo do poszukiwania i eksploatacji bogactw szelfu; prawo państwa nadbrzeżnego nie wpływa
 • Co znaczy WTO Definicja World Trade OrganisationŚwiatowa Organizacja Handlu
 • Co znaczy ATR Definicja advance tax ruling - wiążąca interpretacja podatkowa
 • Co znaczy PASSIVE INCOME Definicja Dochód osiągnięty z dywidend, odsetek, prowizji i należności licencyjnych
 • Co znaczy SPINOFF Definicja założenie nowej spółki poprzez wydzielenie części majątku istniejącej spółki z jednoczesną emisją akcji ( udziałów ) nowej spółki
 • Co znaczy CONTROLLED FOREIGN CORPORATION (CFC) Definicja zagraniczna spółka kontrolowana Spółka, w której rezydent danego kraju posiada ponad 50% pakiet akcji spółki położonej poza granicami kraju
 • Co znaczy NATIONAL TREATMENT Definicja Zasada, wg której zagraniczni inwestorzy i inwestycje nie mogą być gorzej traktowani od krajowych
 • Co znaczy BENEFICIARY Definicja beneficjent - osoba czerpiąca korzyści z testamentu lub innej umowy, np. polisy ubezpieczeniowej, trustu
 • Co znaczy OECD Definicja Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • Co znaczy TAX SHELTER lub TAX SHELTER INVESTMENT Definicja przez podatnika sztucznych strat; charakteryzuje się opóźnieniem płatności podatków, zamianą zwykłych potrąceń na przyszłe zyski kapitałowe, ogólnym wzrostem
 • Co znaczy MONEY LAUNDERING Definicja Pranie brudnych pieniędzy
 • Co znaczy EXCHANGE OF INFORMATION Definicja Wymiana informacji na mocy międzynarodowych umów państwa zobowiązują się do wzajemnego informowania o danych związanych z opodatkowaniem poszczególnych osób
 • Co znaczy FLAG OF CONVENIENCE Definicja terminologii żeglugi handlowej i oznacza, że statek jest zarejestrowany w kraju z liberalną jurysdykcją rejestracyjną i podatkową.Często się zdarza, że prawo własności
 • Co znaczy MMC Definicja Multinational Corporation Międzynarodowa korporacja
 • Co znaczy TAX EXEMPTION Definicja Wyłączenie podatkowe
 • Co znaczy WITHHOLDING TAX Definicja podatek u źródłapłacony jest od dywidend, odsetek, opłat licencyjnych
 • Co znaczy OFF-SHORE FUND Definicja fundusz off- shore ONSHORE COMPANY
 • Co znaczy MOST FAVOURED NATION TREATMENT Definicja Zasada, wg której kraj gościnny jest zobowiązany do równego traktowania inwestorów i inwestycji pochodzących z różnychkrajów
 • Co znaczy CAPITAL ALLOWANCE Definicja Określona suma zysku wolna od podatku przeznaczona na wymianę zużytych środków trwałych
 • Co znaczy INTERNATIONAL TAX PLANNING Definicja które poszukują najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych dla indywidualnych osób fizycznych, spółek lub grup spółek. Działania te oparte są na wykorzystaniu luk prawnych
 • Co znaczy BEARER SHARES Definicja Udziały na okaziciela
 • Co znaczy CAPITAL GAIN Definicja zysk kapitałowyDochód z tytułu zbycia lub wzrostu wartości udziałów
 • Co znaczy DISCRETIONARY TRUST Definicja Trust zezwalający powiernikowi na swobodę działania w podejmowaniu decyzji dotyczących dystrybucji dochodu i kapitału
 • Co znaczy REMITTANCE BASIS PRINCIPLE Definicja transferzeZasada stosowana przy eliminacji podwójnego opodatkowania; polega na ograniczeniu wyłączenia w państwie źródła tylko do kwoty rzeczywiście przekazanej do państwa
 • Co znaczy DUALLY CHARTERED COMPANY Definicja Spółka podwójnie uprzywilejowanaDOUBLE DIPPING
 • Co znaczy CAPTIVE BANK Definicja podatkowym, stworzona głównie dla zysków członków międzynarodowych grup, ich klientów i dostawców. Może również funkcjonować jako bank handlowy i dostarczać komercyjnych usług
 • Co znaczy IMF Definicja International Monetary Fund
 • Co znaczy IEC Definicja International Employment CorporationKorporacja pośrednicząca w zatrudnieniu
 • Co znaczy SUBJECT TO TAX PRINCIPLE Definicja opodatkowaniu. Metoda stosowana przy unikaniu podwójnego opodatkowania; polega na ograniczeniu wyłączenia w państwie źródła jedynie do sytuacji, gdy dany dochód jest faktycznie
 • Co znaczy IRS Definicja Internal Revenue ServiceAmerykańska Służba Dochodu Wewnętrznego
 • Co znaczy DURABLE POWER OF ATTORNEY Definicja Pełnomocnictwo zezwalające na desygnowanie kolejnego pełnomocnika
 • Co znaczy ACCUMULATION AND MAINTENANCE TRUST Definicja Trust, w którym zysk zostaje zamrożony do osiągnięcia przez beneficjenta określonego wieku
 • Co znaczy TAX HOLIDAY Definicja Okres zwolnienia podatkowego, najczęściej wynosi 5-10 lat
 • Co znaczy PERIODIZATION RESERVES Definicja rezerwy rozłożone w czasie
 • Co znaczy ASSETS PROTECTION TRUSTS (APT) Definicja Rodzaj trustu, który w najwyższym stopniu chroni aktywa
 • Co znaczy ALIENT RESIDENT Definicja Cudzoziemiec uznawany za rezydenta obcego kraju dla celów podatkowych
 • Co znaczy EFTA Definicja European Free Trade Association - Eurpejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 • Co znaczy NV Definicja Naamloze VennootschapSpółka publiczna w Holandii
 • Co znaczy TESTAMENTARY TRUST Definicja Trust utworzony po śmierci założyciela na podstawie jego testamentu
 • Co znaczy BACK TO BACK LOAN Definicja u źródła wielokrotnie. Pożyczkobiorca z kraju o wysokim obciążeniu podatkowym zakłada filię w raju podatkowym, która to filia zaciąga pożyczkę w kraju trzecim, a pożyczone
 • Co znaczy LIVING TRUST Definicja Odwołalny trust powstały za życia założyciela
 • Co znaczy FIDUCIARY Definicja Osoba lub instytucja prawnie odpowiedzialna za kierowanie, inwestowanie i dystrybucję funduszy
 • Co znaczy LLC / LC Definicja Limited Liability CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy CORPORATE INCOME TAX (CIT) Definicja Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Co znaczy CAPTIVE INSURANCE COMPANY Definicja jest w pełnym władaniu (bezpośrednim lub pośrednim) spółki (nie ubezpieczeniowej!) i wyłącznie ubezpiecza lub reasekuruje ryzyko spółki-matki i/albo spółki powiązanej
 • Co znaczy FIXED ASSETS Definicja Środki trwałe
 • Co znaczy DERYWATY Definicja Pochodne instrumenty finansowe m.in. kontrakty terminowe i opcje
 • Co znaczy SIMULTANEOUS TAX EXAMINATION Definicja Postanowienie wprowadzone do dwustronnej umowy podatkowej o przeprowadzeniu jednoczesnej kontroli skarbowej danego podatnika przez obie zainteresowane administracje podatkowe
 • Co znaczy EXCHANGE CONTROL Definicja Kontrola dewizowa
 • Co znaczy OFFSHORE COMPANY Definicja granicami własnego kraju; 2. tzw. spółki offshore, czyli spółki zarejestrowane w krajach o korzystniejszych przepisach podatkowych i bankowych, czego efektem jest zminimalizowanie
 • Co znaczy GOOD STANDING Definicja Oświadczenie, że spółka spełnia wszystkie wymogi formalne
 • Co znaczy ANTY-TREATY SHOPPING Definicja międzynarodowych umowach podatkowych przewidujące rozwiązanie umowy podatkowej przez jedną z dwu stron sygnatariuszy, jeśli jedna ze stron dowiedzie, że druga nie jest w stanie
 • Co znaczy SHIPPING Definicja patrz: flag of convenience
 • Co znaczy ARM`S LENGTH PRINCIPLE Definicja międzynarodowych w oparciu o ceny rynkowe. Spółki należące do tej samej grupy ustalają własne ceny, często znacznie się różniące od istniejących na rynku pomiędzy niepowiązanymi
 • Co znaczy DOMICYLE Definicja domicylStałe miejsce zamieszkania
 • Co znaczy MUNICIPAL TAX Definicja LOCAL TAX
 • Co znaczy POWER OF ATTORNEY Definicja Pełnomocnictwo
 • Co znaczy PORTFOLIO INVESTMENTS Definicja lokaty kapitału za granicą, kupowanie obligacji obcych rządów lub władz komunalnych, przejmowanie istniejących przedsiębiorstw drogą zakupu akcji lub wykupu w całości, celem
 • Co znaczy BENEFICIAL OWNER Definicja rzeczywisty odbiorca - podmiot, który pobiera korzyści z papierów wartościowych lub majątku, niezależnie od tego, kto ma do tych papierów wartościowych lub majątku tytuł prawny
 • Co znaczy EQUITY FINANCING Definicja Finansowanie udziałowe
 • Co znaczy PARTICIPATION EXEMPTION Definicja przeciwdziałające podwójnemu opodatkowaniu tego samego dochodu, np. stosownie do dyrektywy UE odnoszącej się do relacji pomiędzy spółkami - matkami a spółkami - córkami, jeśli
 • Co znaczy DEBT FINANCING Definicja Finansowanie wierzycielskie
 • Co znaczy IC Definicja International CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy COST PLUS METHOD Definicja niej warunki transakcji zawartej między powiązanymi podmiotami z warunkami transakcji zawartej pomiędzy podmiotami niezależnymi (porównanie kosztów mających bezpośredni związek z

Co to jest w prawie? Definicja prawna w medycynie

Co to znaczy, co to oznacza?

Definicje w prawie, pojęcia z prawa.

Definicja Cost Plus Method, Ic, Debt Financing, Participation Exemption, Equity Financing, Beneficial Owner, Portfolio Investments, Power Of Attorney, Municipal Tax znaczenie.

Co to jest Cost Plus Method, Ic, Debt Financing, Participation wyjaśnienie.