money laundering double co to znaczy

Money Laundering, Bv, Double Tax Treaty (Dtt), Equity Financing, Headquarters Offices, Shipping.

Co oznaczy w prawie?

 • Co znaczy INTERNATIONAL TAX PLANNING Definicja które poszukują najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych dla indywidualnych osób fizycznych, spółek lub grup spółek. Działania te oparte są na wykorzystaniu luk prawnych
 • Co znaczy BASE COMPANY Definicja RESIDENT COMPANY
 • Co znaczy DUALLY CHARTERED COMPANY Definicja Spółka podwójnie uprzywilejowanaDOUBLE DIPPING
 • Co znaczy LOCAL TAX Definicja Podatek od posiadania gruntów lub budynków, płacony lokalnym władzom samorządowym
 • Co znaczy ECOFIN Definicja EU Council of Economic and Finance ministers - Rada UE w składzie ministrów do spraw finansów.EEA
 • Co znaczy INTRAGROUP SERVICE Definicja usługa świadczona w ramach grupy
 • Co znaczy COST PLUS METHOD Definicja niej warunki transakcji zawartej między powiązanymi podmiotami z warunkami transakcji zawartej pomiędzy podmiotami niezależnymi (porównanie kosztów mających bezpośredni związek z
 • Co znaczy ALIENT RESIDENT Definicja Cudzoziemiec uznawany za rezydenta obcego kraju dla celów podatkowych
 • Co znaczy CONDUIT COMPANIES Definicja spółki pośrednicząceSą stworzone do czerpania korzyści wynikających z przywilejów dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Co znaczy DEBT FINANCING Definicja Finansowanie wierzycielskie
 • Co znaczy EXCHANGE OF INFORMATION Definicja Wymiana informacji na mocy międzynarodowych umów państwa zobowiązują się do wzajemnego informowania o danych związanych z opodatkowaniem poszczególnych osób
 • Co znaczy SUBJECT TO TAX PRINCIPLE Definicja opodatkowaniu. Metoda stosowana przy unikaniu podwójnego opodatkowania; polega na ograniczeniu wyłączenia w państwie źródła jedynie do sytuacji, gdy dany dochód jest faktycznie
 • Co znaczy BRANCH Definicja oddział - część przedsiębiorstwa, nie posiadająca własnej osobowości prawnej
 • Co znaczy MOST FAVOURED NATION TREATMENT Definicja Zasada, wg której kraj gościnny jest zobowiązany do równego traktowania inwestorów i inwestycji pochodzących z różnychkrajów
 • Co znaczy PASSIVE INCOME Definicja Dochód osiągnięty z dywidend, odsetek, prowizji i należności licencyjnych
 • Co znaczy TAX HOLIDAY Definicja Okres zwolnienia podatkowego, najczęściej wynosi 5-10 lat
 • Co znaczy DAY TRADE TRANSACTION Definicja krótkoterminowe transakcje giełdowe ( w czasie krótszym niż jeden dzień
 • Co znaczy ANTY-TREATY SHOPPING Definicja międzynarodowych umowach podatkowych przewidujące rozwiązanie umowy podatkowej przez jedną z dwu stron sygnatariuszy, jeśli jedna ze stron dowiedzie, że druga nie jest w stanie
 • Co znaczy FATF Definicja Financial Action Task Force
 • Co znaczy HARMONISATION OF TAXES Definicja integracji europejskiej prowadzący do usuwania rozbieżności tylko w tych strefach, które mają istotne znaczenie dla ogólnych procesów integracyjnych i w takim zakresie, w jakim
 • Co znaczy SPINOFF Definicja założenie nowej spółki poprzez wydzielenie części majątku istniejącej spółki z jednoczesną emisją akcji ( udziałów ) nowej spółki
 • Co znaczy EXCHANGE CONTROL Definicja Kontrola dewizowa
 • Co znaczy VAT grouping Definicja konsolidacja podatników VAT
 • Co znaczy LLC / LC Definicja Limited Liability CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy PURE HOLDINGS Definicja Spółki holdingowe, których działalność ogranicza się do zarządzania posiadanymi w innych spółkach akcjami.REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITs
 • Co znaczy DIMINISHING VALUE METOD Definicja metoda stosowana do obliczania spadku wartości środków trwałych
 • Co znaczy BENEFICIAL OWNER Definicja rzeczywisty odbiorca - podmiot, który pobiera korzyści z papierów wartościowych lub majątku, niezależnie od tego, kto ma do tych papierów wartościowych lub majątku tytuł prawny
 • Co znaczy DISCRETIONARY TRUST Definicja Trust zezwalający powiernikowi na swobodę działania w podejmowaniu decyzji dotyczących dystrybucji dochodu i kapitału
 • Co znaczy MME Definicja Multinational EnterpriseMiędzynarodowe przedsiębiorstwo
 • Co znaczy EVASION Definicja Termin odnoszący się do nielegalnego unikania opodatkowania; uchylanie się od opodatkowania
 • Co znaczy OECD Definicja Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • Co znaczy DERYWATY Definicja Pochodne instrumenty finansowe m.in. kontrakty terminowe i opcje
 • Co znaczy CAPITAL GAIN Definicja zysk kapitałowyDochód z tytułu zbycia lub wzrostu wartości udziałów
 • Co znaczy POWER OF ATTORNEY Definicja Pełnomocnictwo
 • Co znaczy THIN CAPITALISATION Definicja przez spółki finansowania wierzycielskiego, a minimalizowania finansowania udziałowego. W polskim ustawodawstwie zasada ta jest zawarta w art.16 pkt.60 ustawy z 15.02.1992r. o
 • Co znaczy OFF-SHORE FUND Definicja fundusz off- shore ONSHORE COMPANY
 • Co znaczy GmbH Definicja Gesellschaft mit beschrankter HaftungRodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, występuje w Niemczech i Szwajcarii
 • Co znaczy CORPORATE INCOME TAX (CIT) Definicja Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Co znaczy CAPITAL ALLOWANCE Definicja Określona suma zysku wolna od podatku przeznaczona na wymianę zużytych środków trwałych
 • Co znaczy PORTFOLIO INVESTMENTS Definicja lokaty kapitału za granicą, kupowanie obligacji obcych rządów lub władz komunalnych, przejmowanie istniejących przedsiębiorstw drogą zakupu akcji lub wykupu w całości, celem
 • Co znaczy PERIODIZATION RESERVES Definicja rezerwy rozłożone w czasie
 • Co znaczy IBC Definicja International Business CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy IMF Definicja International Monetary Fund
 • Co znaczy RESIDENT COMPANY Definicja funkcji, założona w uprzywilejowanym podatkowo kraju w celu konsolidacji transferowanych zysków. Jej głównym celem jest ochrona dochodu i redukcja podatków w kraju rezydencji
 • Co znaczy CONTROLLED FOREIGN CORPORATION (CFC) Definicja zagraniczna spółka kontrolowana Spółka, w której rezydent danego kraju posiada ponad 50% pakiet akcji spółki położonej poza granicami kraju
 • Co znaczy IRS Definicja Internal Revenue ServiceAmerykańska Służba Dochodu Wewnętrznego
 • Co znaczy LIVING TRUST Definicja Odwołalny trust powstały za życia założyciela
 • Co znaczy EXEMPT Definicja Spółka wyłączona z systemu podatkowego
 • Co znaczy TREATY SHOPPING Definicja jest to z umowami w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Inwestorzy z innych krajów, których zawarta umowa nie dotyczy, kierują inwestycje za pośrednictwem spółek
 • Co znaczy FIXED ASSETS Definicja Środki trwałe
 • Co znaczy SUBSIDIARY Definicja Przedsiębiorstwo zależne, filia
 • Co znaczy FINANCE COMPANIES Definicja między różnymi firmami należącymi do tej samej, związanej ze sobą (np. kapitałowo) grupy podmiotów, mających siedziby w różnych systemach podatkowych
 • Co znaczy BPO - Business Process Outsourcing Definicja zlecenie bieżącej obsługi administracyjnej firmy podmiotowi zewnętrznemu
 • Co znaczy MARGINAL TAX RATE Definicja krańcowa stopa podatków - ułamek dodatkowej jednostki dochodu rozporządzalnego, przeznaczony na opłacenie podatków
 • Co znaczy APA - ADVANCE PRICE AGREEMENT Definicja porozumienie zawarte pomiędzy podatnikiem, a administracją podatkową dotyczące przyjętej przez podatnika metodologii wyceny transferu w obrębie organizacji
 • Co znaczy CONTINENTAL SHELF Definicja podziemie, leżące poza wodami terytorialnymi, na którym państwo nadbrzeżne ma wyłączne prawo do poszukiwania i eksploatacji bogactw szelfu; prawo państwa nadbrzeżnego nie wpływa
 • Co znaczy ARM`S LENGTH PRINCIPLE Definicja międzynarodowych w oparciu o ceny rynkowe. Spółki należące do tej samej grupy ustalają własne ceny, często znacznie się różniące od istniejących na rynku pomiędzy niepowiązanymi
 • Co znaczy TRANSFER PRICING Definicja Mechanizm transferu zysków poprzez zaniżanie lub podwyższanie cen zakupu i sprzedaży towarów i usług polegający na sztucznej manipulacji tymi cenami
 • Co znaczy IEC Definicja International Employment CorporationKorporacja pośrednicząca w zatrudnieniu
 • Co znaczy CONSIDERATION Definicja a fee charged in advance to retain the services of someone - prowizja pobierana z góry za świadczone usługi
 • Co znaczy WTO Definicja World Trade OrganisationŚwiatowa Organizacja Handlu
 • Co znaczy NV Definicja Naamloze VennootschapSpółka publiczna w Holandii
 • Co znaczy SHELF COMPANY Definicja Spółka gotowa do kupna
 • Co znaczy CAPTIVE BANK Definicja podatkowym, stworzona głównie dla zysków członków międzynarodowych grup, ich klientów i dostawców. Może również funkcjonować jako bank handlowy i dostarczać komercyjnych usług
 • Co znaczy SPLIT UP Definicja tym, że spółka dzielona zakłada dwie ( lub więcej ) spółki obejmując w nich udziały w zamian za swoje własne udziały, po czym następuje likwidacja spółki dzielonej
 • Co znaczy PERMANENT ESTABLISHMENT Definicja podwójnego opodatkowania, czyli stała placówka, w której całkowicie lub częściowo jest prowadzona działalność przedsiębiorstwa. W szczególności może to być: miejsce zarządzania
 • Co znaczy BED AND BREAKFASTING ASSETS Definicja Sprzedaż aktywów i ich natychmiastowe kupno
 • Co znaczy Ltd Definicja Limited Skrót stosowany przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Co znaczy EFTA Definicja European Free Trade Association - Eurpejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 • Co znaczy DURABLE POWER OF ATTORNEY Definicja Pełnomocnictwo zezwalające na desygnowanie kolejnego pełnomocnika
 • Co znaczy LICENCING COMPANIES Definicja preferencyjnie traktujących wypłaty z tytułunależności licencyjnych, używania środków trwałych, udzielania patentów, praw autorskich, udostępniania informacji itp. pozwala uniknąć
 • Co znaczy BEARER SHARES Definicja Udziały na okaziciela
 • Co znaczy REMITTANCE BASIS PRINCIPLE Definicja transferzeZasada stosowana przy eliminacji podwójnego opodatkowania; polega na ograniczeniu wyłączenia w państwie źródła tylko do kwoty rzeczywiście przekazanej do państwa
 • Co znaczy FISCAL DRAG Definicja na tym, że charakteryzujący się nieproporcjonalną progresją podatkową system podatkowy powoduje, że na dochody powyżej pewnego poziomu (progu podatkowego) nałożony jest
 • Co znaczy SAVINGS DIRECTIVE Definicja 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments) dyrektywa UE w sprawie wymiany informacji między instytucjami finansowymi państw członkowskich o zyskach z
 • Co znaczy OPEN-ENDED INVESTMENT COMPANY Definicja podmiot działający w podobny sposób jak fundusz otwarty, ale mający formę spółki OVER-THE-COUNTER - OTC-LISTED
 • Co znaczy INTREST IN POSSETION TRUST Definicja Trust zezwalający beneficjentowi, a często również założycielowi, na posiadanie wyraźnego prawa do dochodów z części kapitału trustu
 • Co znaczy TESTAMENTARY TRUST Definicja Trust utworzony po śmierci założyciela na podstawie jego testamentu
 • Co znaczy OFFSHORE COMPANY Definicja granicami własnego kraju; 2. tzw. spółki offshore, czyli spółki zarejestrowane w krajach o korzystniejszych przepisach podatkowych i bankowych, czego efektem jest zminimalizowanie
 • Co znaczy DOMICYLE Definicja domicylStałe miejsce zamieszkania
 • Co znaczy DEFERRED TAX Definicja Pieniądze ulokowane na koncie bankowym korporacji w celu opłacenia późniejszego zobowiązania podatkowego
 • Co znaczy MMC Definicja Multinational Corporation Międzynarodowa korporacja
 • Co znaczy MUNICIPAL TAX Definicja LOCAL TAX
 • Co znaczy MIXED HOLDINGS Definicja Spółki holdingowe, które oprócz posiadania i zarządzania akcjami prowadzą również działalność handlową
 • Co znaczy WITHHOLDING TAX Definicja podatek u źródłapłacony jest od dywidend, odsetek, opłat licencyjnych
 • Co znaczy AG Definicja AktiengesellschaftOdpowiednik spółki akcyjnej w Niemczech i Szwajcarii
 • Co znaczy TRUST Definicja Prawna instytucja polegająca na przeniesieniu majątku (trust fund) przez założyciela (settler) na powiernika (trustee), który sprawuje kontrolę nad majątkiem na rzecz beneficjenta
 • Co znaczy CAPITAL TAX Definicja Podatek od kapitału, w przeciwieństwie od income tax, który jest podatkiem dochodowym
 • Co znaczy GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) Definicja Produkt krajowy brutto
 • Co znaczy NATIONAL TREATMENT Definicja Zasada, wg której zagraniczni inwestorzy i inwestycje nie mogą być gorzej traktowani od krajowych
 • Co znaczy BED DEBT Definicja Nieściągalne długi
 • Co znaczy ITC Definicja International Trading CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji. KONTRAKTY TERMINOWE
 • Co znaczy RETURN Definicja Zeznanie podatkowe RISK FREE RATE
 • Co znaczy HEDGING Definicja inaczej zagadnienia strategii osłony. Na osłonę pozwalają np. instrumenty pochodne, które mogą stanowić zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami cen na rynku
 • Co znaczy ETS, ECJ Definicja Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • Co znaczy TAX SHELTER lub TAX SHELTER INVESTMENT Definicja przez podatnika sztucznych strat; charakteryzuje się opóźnieniem płatności podatków, zamianą zwykłych potrąceń na przyszłe zyski kapitałowe, ogólnym wzrostem
 • Co znaczy GRANDFATHER CLAUSE Definicja przepis przejściowy; na jego mocy podmiot działa na dotychczasowych zasadach, mimo zmiany przepisów
 • Co znaczy BENEFICIARY Definicja beneficjent - osoba czerpiąca korzyści z testamentu lub innej umowy, np. polisy ubezpieczeniowej, trustu
 • Co znaczy IC Definicja International CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy NON DISCRIMINATION Definicja Zasada równego traktowania wszystkich podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji
 • Co znaczy ADMINISTRATION COMPANY Definicja podatkowym, na którą przerzucane są dochody z podmiotów nadzorowanych w postaci różnego rodzaju opłat za usługi na rzecz spółki administracyjnej
 • Co znaczy ATR Definicja advance tax ruling - wiążąca interpretacja podatkowa
 • Co znaczy IRC Definicja Inland Revenue CodeBrytyjskie skodyfikowane prawo traktowane jako całość
 • Co znaczy FIDUCIARY Definicja Osoba lub instytucja prawnie odpowiedzialna za kierowanie, inwestowanie i dystrybucję funduszy
 • Co znaczy PARTICIPATION EXEMPTION Definicja przeciwdziałające podwójnemu opodatkowaniu tego samego dochodu, np. stosownie do dyrektywy UE odnoszącej się do relacji pomiędzy spółkami - matkami a spółkami - córkami, jeśli
 • Co znaczy SIMULTANEOUS TAX EXAMINATION Definicja Postanowienie wprowadzone do dwustronnej umowy podatkowej o przeprowadzeniu jednoczesnej kontroli skarbowej danego podatnika przez obie zainteresowane administracje podatkowe
 • Co znaczy FLAG OF CONVENIENCE Definicja terminologii żeglugi handlowej i oznacza, że statek jest zarejestrowany w kraju z liberalną jurysdykcją rejestracyjną i podatkową.Często się zdarza, że prawo własności
 • Co znaczy ASSETS PROTECTION TRUSTS (APT) Definicja Rodzaj trustu, który w najwyższym stopniu chroni aktywa
 • Co znaczy CAPTIVE INSURANCE COMPANY Definicja jest w pełnym władaniu (bezpośrednim lub pośrednim) spółki (nie ubezpieczeniowej!) i wyłącznie ubezpiecza lub reasekuruje ryzyko spółki-matki i/albo spółki powiązanej
 • Co znaczy DEBT TO EQUITY RATIO Definicja Stosunek zadłużenia spółki do kapitału
 • Co znaczy PA Definicja Paying Agent agant wypłacający
 • Co znaczy ACTIVE INCOME Definicja Termin używany w stosunku do dochodów osiągniętych z zatrudnienia, ze sprzedaży towarów i usług, dochodów osób wykonujących wolne zawody
 • Co znaczy ACCUMULATION AND MAINTENANCE TRUST Definicja Trust, w którym zysk zostaje zamrożony do osiągnięcia przez beneficjenta określonego wieku
 • Co znaczy GOOD STANDING Definicja Oświadczenie, że spółka spełnia wszystkie wymogi formalne
 • Co znaczy TAX EXEMPTION Definicja Wyłączenie podatkowe
 • Co znaczy BACK TO BACK LOAN Definicja u źródła wielokrotnie. Pożyczkobiorca z kraju o wysokim obciążeniu podatkowym zakłada filię w raju podatkowym, która to filia zaciąga pożyczkę w kraju trzecim, a pożyczone
 • Co znaczy ROYALTIES Definicja Opłaty licencyjne
 • Co znaczy SHIPPING Definicja patrz: flag of convenience
 • Co znaczy HEADQUARTERS OFFICES Definicja centra dowodzeniowe Usytuowane są za granicą, zajmują się kierowaniem i koordynacją spółki lub grupy spółek
 • Co znaczy EQUITY FINANCING Definicja Finansowanie udziałowe
 • Co znaczy DOUBLE TAX TREATY (DTT) Definicja Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Co znaczy BV Definicja Besolten Vennootschap
 • Co znaczy MONEY LAUNDERING Definicja Pranie brudnych pieniędzy

Co to jest w prawie? Definicja prawna w medycynie

Co to znaczy, co to oznacza?

Definicje w prawie, pojęcia z prawa.

Definicja Money Laundering, Bv, Double Tax Treaty (Dtt), Equity Financing, Headquarters Offices, Shipping, Royalties, Back To Back Loan, Tax Exemption, Good Standing znaczenie.

Co to jest Money Laundering, Bv, Double Tax Treaty (Dtt), Equity wyjaśnienie.