gmbh krzyżówka harmonation co to znaczy

ADMINISTRATION COMPANY co znaczy MME krzyżówka ACCUMULATION AND MAINTENANCE TRUST co to jest OFF.

Co oznaczy w prawie?

 • Co znaczy Irc Definicja Inland Revenue CodeBrytyjskie skodyfikowane prawo traktowane jako całość
 • Co znaczy Gmbh Definicja Gesellschaft mit beschrankter HaftungRodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, występuje w Niemczech i Szwajcarii
 • Co znaczy Taxes Of Harmonisation Definicja integracji europejskiej prowadzący do usuwania rozbieżności tylko w tych strefach, które mają istotne znaczenie dla ogólnych procesów integracyjnych i w takim zakresie, w jakim
 • Co znaczy Trust Definicja Prawna instytucja polegająca na przeniesieniu majątku (trust fund) przez założyciela (settler) na powiernika (trustee), który sprawuje kontrolę nad majątkiem na rzecz beneficjenta
 • Co znaczy Tax Deferred Definicja Pieniądze ulokowane na koncie bankowym korporacji w celu opłacenia późniejszego zobowiązania podatkowego
 • Co znaczy Offices Headquarters Definicja centra dowodzeniowe Usytuowane są za granicą, zajmują się kierowaniem i koordynacją spółki lub grupy spółek
 • Co znaczy Capitalisation Thin Definicja przez spółki finansowania wierzycielskiego, a minimalizowania finansowania udziałowego. W polskim ustawodawstwie zasada ta jest zawarta w art.16 pkt.60 ustawy z 15.02.1992r. o
 • Co znaczy Oecd Definicja Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • Co znaczy Ecj Ets Definicja Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • Co znaczy DURABLE POWER OF ATTORNEY Definicja Pełnomocnictwo zezwalające na desygnowanie kolejnego pełnomocnika
 • Co znaczy Establishment Permanent Definicja podwójnego opodatkowania, czyli stała placówka, w której całkowicie lub częściowo jest prowadzona działalność przedsiębiorstwa. W szczególności może to być: miejsce zarządzania
 • Co znaczy Fiduciary Definicja Osoba lub instytucja prawnie odpowiedzialna za kierowanie, inwestowanie i dystrybucję funduszy
 • Co znaczy OPEN-ENDED INVESTMENT COMPANY Definicja podmiot działający w podobny sposób jak fundusz otwarty, ale mający formę spółki OVER-THE-COUNTER - OTC-LISTED
 • Co znaczy Shopping Treaty Anty Definicja międzynarodowych umowach podatkowych przewidujące rozwiązanie umowy podatkowej przez jedną z dwu stron sygnatariuszy, jeśli jedna ze stron dowiedzie, że druga nie jest w stanie
 • Co znaczy Grouping Vat Definicja konsolidacja podatników VAT
 • Co znaczy Company Offshore Definicja granicami własnego kraju; 2. tzw. spółki offshore, czyli spółki zarejestrowane w krajach o korzystniejszych przepisach podatkowych i bankowych, czego efektem jest zminimalizowanie
 • Co znaczy INTREST IN POSSETION TRUST Definicja Trust zezwalający beneficjentowi, a często również założycielowi, na posiadanie wyraźnego prawa do dochodów z części kapitału trustu
 • Co znaczy Imf Definicja International Monetary Fund
 • Co znaczy Companies Conduit Definicja spółki pośrednicząceSą stworzone do czerpania korzyści wynikających z przywilejów dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Co znaczy GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) Definicja Produkt krajowy brutto
 • Co znaczy Financing Equity Definicja Finansowanie udziałowe
 • Co znaczy Exemption Participation Definicja przeciwdziałające podwójnemu opodatkowaniu tego samego dochodu, np. stosownie do dyrektywy UE odnoszącej się do relacji pomiędzy spółkami - matkami a spółkami - córkami, jeśli
 • Co znaczy Standing Good Definicja Oświadczenie, że spółka spełnia wszystkie wymogi formalne
 • Co znaczy Ag Definicja AktiengesellschaftOdpowiednik spółki akcyjnej w Niemczech i Szwajcarii
 • Co znaczy Control Exchange Definicja Kontrola dewizowa
 • Co znaczy Reserves Periodization Definicja rezerwy rozłożone w czasie
 • Co znaczy Irs Definicja Internal Revenue ServiceAmerykańska Służba Dochodu Wewnętrznego
 • Co znaczy Debt Bed Definicja Nieściągalne długi
 • Co znaczy Efta Definicja European Free Trade Association - Eurpejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 • Co znaczy Companies Finance Definicja między różnymi firmami należącymi do tej samej, związanej ze sobą (np. kapitałowo) grupy podmiotów, mających siedziby w różnych systemach podatkowych
 • Co znaczy Wto Definicja World Trade OrganisationŚwiatowa Organizacja Handlu
 • Co znaczy Tax Local Definicja Podatek od posiadania gruntów lub budynków, płacony lokalnym władzom samorządowym
 • Co znaczy Income Passive Definicja Dochód osiągnięty z dywidend, odsetek, prowizji i należności licencyjnych
 • Co znaczy Up Split Definicja tym, że spółka dzielona zakłada dwie ( lub więcej ) spółki obejmując w nich udziały w zamian za swoje własne udziały, po czym następuje likwidacja spółki dzielonej
 • Co znaczy ARM`S LENGTH PRINCIPLE Definicja międzynarodowych w oparciu o ceny rynkowe. Spółki należące do tej samej grupy ustalają własne ceny, często znacznie się różniące od istniejących na rynku pomiędzy niepowiązanymi
 • Co znaczy DOUBLE TAX TREATY (DTT) Definicja Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Co znaczy Holdings Pure Definicja Spółki holdingowe, których działalność ogranicza się do zarządzania posiadanymi w innych spółkach akcjami.REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITs
 • Co znaczy Company Shelf Definicja Spółka gotowa do kupna
 • Co znaczy BED AND BREAKFASTING ASSETS Definicja Sprzedaż aktywów i ich natychmiastowe kupno
 • Co znaczy SUBJECT TO TAX PRINCIPLE Definicja opodatkowaniu. Metoda stosowana przy unikaniu podwójnego opodatkowania; polega na ograniczeniu wyłączenia w państwie źródła jedynie do sytuacji, gdy dany dochód jest faktycznie
 • Co znaczy Drag Fiscal Definicja na tym, że charakteryzujący się nieproporcjonalną progresją podatkową system podatkowy powoduje, że na dochody powyżej pewnego poziomu (progu podatkowego) nałożony jest
 • Co znaczy Convenience Of Flag Definicja terminologii żeglugi handlowej i oznacza, że statek jest zarejestrowany w kraju z liberalną jurysdykcją rejestracyjną i podatkową.Często się zdarza, że prawo własności
 • Co znaczy Examination Tax Simultaneous Definicja Postanowienie wprowadzone do dwustronnej umowy podatkowej o przeprowadzeniu jednoczesnej kontroli skarbowej danego podatnika przez obie zainteresowane administracje podatkowe
 • Co znaczy Ltd Definicja Limited Skrót stosowany przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Co znaczy Pricing Transfer Definicja Mechanizm transferu zysków poprzez zaniżanie lub podwyższanie cen zakupu i sprzedaży towarów i usług polegający na sztucznej manipulacji tymi cenami
 • Co znaczy Gain Capital Definicja zysk kapitałowyDochód z tytułu zbycia lub wzrostu wartości udziałów
 • Co znaczy Assets Fixed Definicja Środki trwałe
 • Co znaczy Return Definicja Zeznanie podatkowe RISK FREE RATE
 • Co znaczy Iec Definicja International Employment CorporationKorporacja pośrednicząca w zatrudnieniu
 • Co znaczy Investments Portfolio Definicja lokaty kapitału za granicą, kupowanie obligacji obcych rządów lub władz komunalnych, przejmowanie istniejących przedsiębiorstw drogą zakupu akcji lub wykupu w całości, celem
 • Co znaczy Trust Testamentary Definicja Trust utworzony po śmierci założyciela na podstawie jego testamentu
 • Co znaczy Tax Capital Definicja Podatek od kapitału, w przeciwieństwie od income tax, który jest podatkiem dochodowym
 • Co znaczy Bv Definicja Besolten Vennootschap
 • Co znaczy Companies Licencing Definicja preferencyjnie traktujących wypłaty z tytułunależności licencyjnych, używania środków trwałych, udzielania patentów, praw autorskich, udostępniania informacji itp. pozwala uniknąć
 • Co znaczy Exempt Definicja Spółka wyłączona z systemu podatkowego
 • Co znaczy Method Plus Cost Definicja niej warunki transakcji zawartej między powiązanymi podmiotami z warunkami transakcji zawartej pomiędzy podmiotami niezależnymi (porównanie kosztów mających bezpośredni związek z
 • Co znaczy BACK TO BACK LOAN Definicja u źródła wielokrotnie. Pożyczkobiorca z kraju o wysokim obciążeniu podatkowym zakłada filię w raju podatkowym, która to filia zaciąga pożyczkę w kraju trzecim, a pożyczone
 • Co znaczy Ic Definicja International CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy Rate Tax Marginal Definicja krańcowa stopa podatków - ułamek dodatkowej jednostki dochodu rozporządzalnego, przeznaczony na opłacenie podatków
 • Co znaczy Tax Municipal Definicja LOCAL TAX
 • Co znaczy Laundering Money Definicja Pranie brudnych pieniędzy
 • Co znaczy Evasion Definicja Termin odnoszący się do nielegalnego unikania opodatkowania; uchylanie się od opodatkowania
 • Co znaczy Bank Captive Definicja podatkowym, stworzona głównie dla zysków członków międzynarodowych grup, ich klientów i dostawców. Może również funkcjonować jako bank handlowy i dostarczać komercyjnych usług
 • Co znaczy Principle Basis Remittance Definicja transferzeZasada stosowana przy eliminacji podwójnego opodatkowania; polega na ograniczeniu wyłączenia w państwie źródła tylko do kwoty rzeczywiście przekazanej do państwa
 • Co znaczy Allowance Capital Definicja Określona suma zysku wolna od podatku przeznaczona na wymianę zużytych środków trwałych
 • Co znaczy Exemption Tax Definicja Wyłączenie podatkowe
 • Co znaczy Company Insurance Captive Definicja jest w pełnym władaniu (bezpośrednim lub pośrednim) spółki (nie ubezpieczeniowej!) i wyłącznie ubezpiecza lub reasekuruje ryzyko spółki-matki i/albo spółki powiązanej
 • Co znaczy CORPORATE INCOME TAX (CIT) Definicja Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Co znaczy Trust Living Definicja Odwołalny trust powstały za życia założyciela
 • Co znaczy Nv Definicja Naamloze VennootschapSpółka publiczna w Holandii
 • Co znaczy Income Active Definicja Termin używany w stosunku do dochodów osiągniętych z zatrudnienia, ze sprzedaży towarów i usług, dochodów osób wykonujących wolne zawody
 • Co znaczy BPO - Business Process Outsourcing Definicja zlecenie bieżącej obsługi administracyjnej firmy podmiotowi zewnętrznemu
 • Co znaczy Lc Llc Definicja Limited Liability CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy Subsidiary Definicja Przedsiębiorstwo zależne, filia
 • Co znaczy MOST FAVOURED NATION TREATMENT Definicja Zasada, wg której kraj gościnny jest zobowiązany do równego traktowania inwestorów i inwestycji pochodzących z różnychkrajów
 • Co znaczy Clause Grandfather Definicja przepis przejściowy; na jego mocy podmiot działa na dotychczasowych zasadach, mimo zmiany przepisów
 • Co znaczy Ecofin Definicja EU Council of Economic and Finance ministers - Rada UE w składzie ministrów do spraw finansów.EEA
 • Co znaczy Holdings Mixed Definicja Spółki holdingowe, które oprócz posiadania i zarządzania akcjami prowadzą również działalność handlową
 • Co znaczy Planning Tax International Definicja które poszukują najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych dla indywidualnych osób fizycznych, spółek lub grup spółek. Działania te oparte są na wykorzystaniu luk prawnych
 • Co znaczy Shares Bearer Definicja Udziały na okaziciela
 • Co znaczy Derywaty Definicja Pochodne instrumenty finansowe m.in. kontrakty terminowe i opcje
 • Co znaczy Directive Savings Definicja 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments) dyrektywa UE w sprawie wymiany informacji między instytucjami finansowymi państw członkowskich o zyskach z
 • Co znaczy Domicyle Definicja domicylStałe miejsce zamieszkania
 • Co znaczy Company Chartered Dually Definicja Spółka podwójnie uprzywilejowanaDOUBLE DIPPING
 • Co znaczy APA - ADVANCE PRICE AGREEMENT Definicja porozumienie zawarte pomiędzy podatnikiem, a administracją podatkową dotyczące przyjętej przez podatnika metodologii wyceny transferu w obrębie organizacji
 • Co znaczy Resident Alient Definicja Cudzoziemiec uznawany za rezydenta obcego kraju dla celów podatkowych
 • Co znaczy Metod Value Diminishing Definicja metoda stosowana do obliczania spadku wartości środków trwałych
 • Co znaczy Beneficiary Definicja beneficjent - osoba czerpiąca korzyści z testamentu lub innej umowy, np. polisy ubezpieczeniowej, trustu
 • Co znaczy Royalties Definicja Opłaty licencyjne
 • Co znaczy Trust Discretionary Definicja Trust zezwalający powiernikowi na swobodę działania w podejmowaniu decyzji dotyczących dystrybucji dochodu i kapitału
 • Co znaczy Treatment National Definicja Zasada, wg której zagraniczni inwestorzy i inwestycje nie mogą być gorzej traktowani od krajowych
 • Co znaczy Fatf Definicja Financial Action Task Force
 • Co znaczy Attorney Of Power Definicja Pełnomocnictwo
 • Co znaczy Owner Beneficial Definicja rzeczywisty odbiorca - podmiot, który pobiera korzyści z papierów wartościowych lub majątku, niezależnie od tego, kto ma do tych papierów wartościowych lub majątku tytuł prawny
 • Co znaczy ASSETS PROTECTION TRUSTS (APT) Definicja Rodzaj trustu, który w najwyższym stopniu chroni aktywa
 • Co znaczy Shopping Treaty Definicja jest to z umowami w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Inwestorzy z innych krajów, których zawarta umowa nie dotyczy, kierują inwestycje za pośrednictwem spółek
 • Co znaczy Mmc Definicja Multinational Corporation Międzynarodowa korporacja
 • Co znaczy Hedging Definicja inaczej zagadnienia strategii osłony. Na osłonę pozwalają np. instrumenty pochodne, które mogą stanowić zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami cen na rynku
 • Co znaczy Discrimination Non Definicja Zasada równego traktowania wszystkich podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji
 • Co znaczy Ibc Definicja International Business CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy Information Of Exchange Definicja Wymiana informacji na mocy międzynarodowych umów państwa zobowiązują się do wzajemnego informowania o danych związanych z opodatkowaniem poszczególnych osób
 • Co znaczy Service Intragroup Definicja usługa świadczona w ramach grupy
 • Co znaczy Consideration Definicja a fee charged in advance to retain the services of someone - prowizja pobierana z góry za świadczone usługi
 • Co znaczy Financing Debt Definicja Finansowanie wierzycielskie
 • Co znaczy DEBT TO EQUITY RATIO Definicja Stosunek zadłużenia spółki do kapitału
 • Co znaczy Itc Definicja International Trading CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji. KONTRAKTY TERMINOWE
 • Co znaczy Shipping Definicja patrz: flag of convenience
 • Co znaczy Branch Definicja oddział - część przedsiębiorstwa, nie posiadająca własnej osobowości prawnej
 • Co znaczy Holiday Tax Definicja Okres zwolnienia podatkowego, najczęściej wynosi 5-10 lat
 • Co znaczy Atr Definicja advance tax ruling - wiążąca interpretacja podatkowa
 • Co znaczy Tax Withholding Definicja podatek u źródłapłacony jest od dywidend, odsetek, opłat licencyjnych
 • Co znaczy Pa Definicja Paying Agent agant wypłacający
 • Co znaczy CONTROLLED FOREIGN CORPORATION (CFC) Definicja zagraniczna spółka kontrolowana Spółka, w której rezydent danego kraju posiada ponad 50% pakiet akcji spółki położonej poza granicami kraju
 • Co znaczy Shelf Continental Definicja podziemie, leżące poza wodami terytorialnymi, na którym państwo nadbrzeżne ma wyłączne prawo do poszukiwania i eksploatacji bogactw szelfu; prawo państwa nadbrzeżnego nie wpływa
 • Co znaczy Company Resident Definicja funkcji, założona w uprzywilejowanym podatkowo kraju w celu konsolidacji transferowanych zysków. Jej głównym celem jest ochrona dochodu i redukcja podatków w kraju rezydencji
 • Co znaczy Company Base Definicja RESIDENT COMPANY
 • Co znaczy Spinoff Definicja założenie nowej spółki poprzez wydzielenie części majątku istniejącej spółki z jednoczesną emisją akcji ( udziałów ) nowej spółki
 • Co znaczy Transaction Trade Day Definicja krótkoterminowe transakcje giełdowe ( w czasie krótszym niż jeden dzień
 • Co znaczy TAX SHELTER lub TAX SHELTER INVESTMENT Definicja przez podatnika sztucznych strat; charakteryzuje się opóźnieniem płatności podatków, zamianą zwykłych potrąceń na przyszłe zyski kapitałowe, ogólnym wzrostem
 • Co znaczy Fund Shore Off Definicja fundusz off- shore ONSHORE COMPANY
 • Co znaczy ACCUMULATION AND MAINTENANCE TRUST Definicja Trust, w którym zysk zostaje zamrożony do osiągnięcia przez beneficjenta określonego wieku
 • Co znaczy Mme Definicja Multinational EnterpriseMiędzynarodowe przedsiębiorstwo
 • Co znaczy Company Administration Definicja podatkowym, na którą przerzucane są dochody z podmiotów nadzorowanych w postaci różnego rodzaju opłat za usługi na rzecz spółki administracyjnej

Co to jest w prawie? Definicja prawna w medycynie

Co to znaczy, co to oznacza?

Definicje w prawie, pojęcia z prawa.

Definicja ADMINISTRATION COMPANY co znaczy MME krzyżówka ACCUMULATION AND MAINTENANCE TRUST co to jest OFF-SHORE FUND słownik TAX SHELTER lub TAX SHELTER INVESTMENT czym. znaczenie.

Co to jest IRC co znaczy GmbH krzyżówka HARMONISATION OF TAXES co to jest TRUST wyjaśnienie.