przychodów kwartale co to znaczy

Co to jest EMC: 35,5 mln zł przychodów po I kwartale. Co znaczy: przychodów po I kwartale EMC.

Czy przydatne?

EMC: 35,5 mln zł przychodów po I kwartale definicja

Co znaczy:

Wyniki finansowe ekipy medycznejEMC: 35,5 mln zł przychodów po I kwartale

EMC Instytut Medyczny zanotował 35,3 mln zł skonsolidowanych przychodów po pierwszym kwartale 2011 roku. W analogicznym okresie roku 2010 było to 31,9 mln zł. EMC zanotował powyżej 2 mln zł utraty w porównaniu do 686 tys zł zysku po pierwszym kwartale 2010 roku.


- Rezultat ten należy uznać za zjawisko jednostkowe wynikające z realizacji obranej strategii, będące

efektem zakończenia kluczowej dla ekipy inwestycji w Piasecznie – napisał zarząd EMC w komentarzu do wyników.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były dodatnie i miały wartość 2,7 mln zł po pierwszym kwartale 2011 roku. Po pierwszym kwartale 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,3 mln zł.

W ramach przychodów, najwyższy kwotowo przyrost w relacji do I kwartału 2010 roku, miał

miejsce w dziedzinie przychodów z NFZ. EMC zanotował również wysoką dynamikę wzrostu przychodów z usług świadczonych w ramach umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi w wysokości ok. 11 procent w relacji do okresu porównawczego.

Potwierdza to obserwowany przedtem mechanizm powiększania udziału w rynku medycznym instytucji oferujących dodatkowe ubezpieczenia medyczne. Uporządkowanie regulacji prawnych i dalszy przyrost świadomości społeczeństwa w tym zakresie będzie skutkował szybkim wzrostem tego sektora w przyszłości – napisał zarząd EMC.

W strukturze przychodów EMC w pierwszym kwartale 2011 roku wysokość wpływów z NFZ była na poziomie powyżej 28 mln zł, udział wpływów od klientów komercyjnych wynosi 5,57 mln zł. Wartość przychodów z tytułu współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wynosi 664 tys. zł.

W ramach wydatków, nominalnie najwyższy przyrost, w relacji do I kwartału 2010 roku, dotyczy

wydatków usług obcych – o 2,6 mln zł, w tym usług personelu medycznego o blisko 2 mln zł.

W ramach EMC Instytut Medyczny SA funkcjonują aktualnie: Szpital Specjalistyczny z Przychodnią EuroMediCare we Wrocławiu, Szpital Św. Rocha w Ozimku k. Opola, Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Św. Anny w Piasecznie, Gabinet przy Łowieckiej” we Wrocławiu.

Czym jest EMC: 35,5 mln zł przychodów znaczenie w Leczenie E .