krzyżówka urządzenia wodne co to znaczy

NAJLEPSZY Urządzenia Wodne, Ubój Gospodarczy Trzody Chlewnej, Usługi Obce, Ubój Gospodarczy Jałówek.

Słownik finansowy na U

 • Definicja Odpylające Urządzenia Co znaczy wydzielenie pyłu z zapylonego gazu.złożona jest z odpylacza, gdzie następuje wydzielanie ziaren pyłu z gazu i urządzeń pomocniczych, jak przewodów ssących i tłoczących
 • Definicja Drobiu Ubój Co znaczy Waga żywa ubitego w gospodarstwie drobiu (łącznie: kur, kaczek, gęsi, indyków i drobiu pozostałych gatunków) w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Energii Uzysk Co znaczy Liczba energii uzyskanej w procesach przemian energetycznych
 • Definicja Jagniąt Urodzenia Co znaczy Liczba jagniąt, które urodziły się żywe w gospodarstwie rolnym w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Ubój gospodarczy bydła pozostałego Co znaczy gospodarstwie bydła dorosłego w wieku 1 roku i starszego (jest to łącznie jałówek, krów, buhajów, byczków, wolców, opasów) w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie
 • Definicja Wodnych Melioracji Urządzenia Co znaczy stosunków wodnych w glebie. Do urządzeń tych zalicza się mechanizm rowów odwadniających albo nawadniających glebę albo sączków (drenów) umieszczonych w gruncie. Na sporych
 • Definicja Gęsi Ubój Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie gęsi w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową, wymianę międzysąsiedzką, darowizny
 • Definicja Prosiąt Urodzenia Co znaczy Liczba prosiąt z ekipy Sus scrofa (świnie), które urodziły się żywe w gospodarstwie rolnym w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Bydła Gospodarczy Ubój Co znaczy gospodarstwie bydła domowego (jest to łącznie cieląt, jałówek, krów, buhajów, byczków, wolców, opasów) w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż
 • Definicja Użytki rolne wydzierżawione osobom trzecim Co znaczy Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa wydzierżawiona osobom trzecim na podstawie umowy pisemnej albo ustnej
 • Definicja Urządzenia zaopatrzenia wsi w wodę Co znaczy To są urządzenia zaopatrujące w wodę indywidualne gospodarstwa na wsi, takie jak: studnie kopalne, studnie nortenowskie tak zwany abisynki , studnie wiercone
 • Definicja Kurzego Drobiu Ubój Co znaczy Liczba i waga żywa ubitego w gospodarstwie drobiu kurzego w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową, wymianę międzysąsiedzką, darowizny
 • Definicja Kaczek Ubój Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, kaczek z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową, wymianę międzysąsiedzką, darowizny
 • Definicja Glebę Nawadniające Urządzenia Co znaczy Do urządzeń nawadniających glebę należą urządzenia ciśnieniowe (stacjonarne i przenośne - deszczownie), grawitacyjne i inne (na przykład rowy) wykorzystywane do nawadniania gleby
 • Definicja Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników Co znaczy Wydatki ponoszone poprzez pracodawcę powiązane z obowiązkowym ubezpieczeniem pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników
 • Definicja Ugory Co znaczy 20 maja nie były pod zasiewami, jak także te grunty, które są przygotowywane do uprawy, lecz będą obsiane dopiero jesienią i dadzą plon w roku kolejnym
 • Definicja Ubój drobiu pozostałego (poza drobiem kurzym, indykami, gęsiami i kaczkami) Co znaczy gospodarstwie drobiu pozostałych gatunków, jest to perliczek, przepiórek, strusi i innych w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową
 • Definicja Ubój gospodarczy buhajów, byków Co znaczy gospodarstwie niekastrowanych samców bydła domowego w wieku 1 roku i starszych w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej sieci
 • Definicja Cieląt Gospodarczy Ubój Co znaczy gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, cieląt w wieku poniżej 1 roku (posiadających jeszcze uzębienie mleczne) z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej
 • Definicja Krów Gospodarczy Ubój Co znaczy gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, dorosłych samic bydła domowego, które miały już potomstwo, z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej sieci sklepów
 • Definicja Owiec Gospodarczy Ubój Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, owiec z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej sieci sklepów
 • Definicja Umorzenia rzeczowych składników majątku trwałego Co znaczy Pomniejszenie wartości początkowej składników majątku trwałego za cały moment użytkowania z tytułu odpisów amortyzacyjnych
 • Definicja Ubój gospodarczy wolców, opasów (kastraty) Co znaczy gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, wykastrowanych samców bydła domowego w wieku 1 roku i starszych (wolców, opasów) z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we
 • Definicja Urlop wypoczynkowy - czas nieprzepracowany Co znaczy w pracy, przysługująca corocznie pracownikowi w celu wypoczynku, której długość zależna jest od osiągnięcia poprzez pracownika określonego stażu pracy
 • Definicja Kanalizacyjne Urządzenia Co znaczy kanalizacyjnych wykorzystywanych do wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi i urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki a również przepompownie ścieków
 • Definicja Udziały JST w podatkach należnych budżetowi państwa Co znaczy Gminy - w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, powiaty - w podatku dochodowym od osób fizycznych, województwa - w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych
 • Definicja Ubój gospodarczy żywca wieprzowego Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, świń z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej sieci sklepów
 • Definicja Wodociągowe Urządzenia Co znaczy Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia wykorzystywane do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody
 • Definicja Żywe Urodzenie Co znaczy ustroju matki noworodka, niezależnie od okresu trwania ciąży, który po takim oddzieleniu oddycha bądź wykazuje żadne inne oznaki życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny albo
 • Definicja Udostępnianie zbiorów w bibliotece Co znaczy Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz i udostępnianie ich na miejscu
 • Definicja Cieląt Urodzenia Co znaczy Liczba cieląt z ekipy bydło domowe, które urodziły się żywe w gospodarstwie rolnym w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Rolne Użytki Co znaczy Zalicza się tu: grunty orne, sady, łąki i pastwiska
 • Definicja Usuwanie śmieci w gospodarstwie rolnym Co znaczy Śmieci z gospodarstwa mogą być usuwane na zorganizowane wysypisko albo zorganizowany zestaw śmieci do rozstawionych pojemników lub zagospodarowywane we własnym zakresie
 • Definicja Użytki rolne stanowiące własność użytkownika Co znaczy Powierzchnia użytków rolnych będących własnością użytkownika gospodarstwa podawana w hektarach fizycznych i w hektarach przeliczeniowych
 • Definicja Uzysk z przemian energetycznych Co znaczy Liczba nośników energii i produktów nieenergetycznych wytworzonych w procesach technologicznych objętych bilansem przemian energetycznych
 • Definicja Rolnego Gospodarstwa Użytkownik Co znaczy uważane jest osobę fizyczną (albo grupę osób), osobę prawną ((albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która naprawdę użytkuje grunty, niezależnie czy jest
 • Definicja Indywidualnego Gospodarstwa Użytkownik Co znaczy indywidualnego uważane jest osobę fizyczną albo grupę osób, które naprawdę użytkują, grunty, niezależnie od tego, czy są właścicielami, dzierżawcami czy użytkują je z innego
 • Definicja Ubój gospodarczy żywca drobiowego Co znaczy momencie sprawozdawczym, drobiu (kur, kaczek, gęsi, indyków, drobiu pozostałych gatunków) z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej sieci sklepów
 • Definicja Urządzenia regulujące stosunki wodne w gospodarstwie rolnym Co znaczy Do urządzeń regulujących relacje wodne należą urządzenia melioracyjne i do nawadniania gleby, bez względu na sposób dostarczania wody
 • Definicja Indyków Ubój Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, indyków z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową, wymianę międzysąsiedzką, darowizny
 • Definicja Odpadów Unieszkodliwianie Co znaczy przekształcenia biologicznego, fizycznego albo chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia albo zdrowia ludzi i dla środowiska
 • Definicja Użytki rolne wspólne lub innego rodzaju użytkowania Co znaczy użytkowanych razem poprzez właściciela gruntów i wspólników w części przynależnej każdemu z nich, a również powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwach prowadzonych z tytułu
 • Definicja Mieszkaniowych Zasobów Ubytki Co znaczy zgłoszeń o rozbiórkach obiektów budowlanych, decyzji o nakazie przymusowej rozbiórki, wydanych zezwoleń na zmianę metody użytkowania budynku mieszkalnego albo mieszkania na cele
 • Definicja Ekologiczne Użytki Co znaczy ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne , kępy drzew i
 • Definicja Jałówek Gospodarczy Ubój Co znaczy gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, samic bydła domowego w wieku 1 roku i starszych, które nie miały nigdy potomstwa, z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we
 • Definicja Obce Usługi Co znaczy zewnętrznych dostawców - wyodrębnionych wg ich podziału rodzajowego. Przykładowo do usług obcych można zaliczyć pomiędzy innymi usługi:* najmu (dzierżawy) obiektów* remontowe
 • Definicja Ubój gospodarczy trzody chlewnej Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, świń z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową, wymianę międzysąsiedzką, darowizny
 • Definicja Wodne Urządzenia Co znaczy zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a zwłaszcza:a) budowle piętrzące, upustowe przeciwpowodziowe i regulacyjne a również kanały i rowy,b) obiekty zbiorników i stopni wodnych,c

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy NAJLEPSZY Urządzenia Wodne, Ubój Gospodarczy Trzody Chlewnej, Usługi Obce, Ubój Gospodarczy Jałówek, Użytki Ekologiczne, Ubytki Zasobów Mieszkaniowych, Użytki Rolne definicja.

Co to jest Krzyżówka Urządzenia Wodne, Ubój Gospodarczy Trzody Chlewnej, Usługi znaczenie.