koszty zarządu dotyczące co to znaczy

CO OZNACZA Koszty Zarządu Dotyczące Sprzedaży Produkcji Budowlano-Montażowej, Koszty Finansowe.

Słownik finansowy na K

 • Definicja Energii Zużycia Koszty Co znaczy Zobacz pojęcie: wydatki energii
 • Definicja Koncerty Co znaczy Publiczne wykonanie utworów muzycznych; impreza artystyczna wypełniona programem muzycznym (instrumentalnym albo wokalnym
 • Definicja Katolicki Kościół Co znaczy wyznawania i szerzenia wiary katolickiej, posiadająca własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe.1. Wierni mają prawo zrzeszać się przepisowo kanonicznym i w celach ustalonych w
 • Definicja Diecezjalny Ksiądz Co znaczy Osoba należąca do stanu duchownego, posiadająca święcenia kapłańskie i wykształcenie teologiczne, inkardynowana (przypisana) do określonej diecezji
 • Definicja Kino Co znaczy Miejsce i zespół urządzeń technicznych wykorzystywanych do publicznego wyświetlania filmu
 • Definicja Krótkoterminowe aktywa finansowe w innych, niż powiązane, jednostkach Co znaczy Zobacz pojęcie: Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Definicja Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych Co znaczy Zobacz pojęcie: Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Definicja Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Co znaczy Zobacz pojęcie: Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Definicja Finansowe Aktywa Krótkoterminowe Co znaczy kapitałowe wyemitowane poprzez inne jednostki, a również wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych albo prawo do zamiany instrumentów finansowych z inną
 • Definicja Samice Króliki Co znaczy Zwierzęta domowe z ekipy Oryctolagus cuniculus obejmujące samice zdolne do rozrodu
 • Definicja Księgozbiór Co znaczy Zestaw obejmujący wydawnictwa nieperiodyczne (książki i broszury) i wydawnictwa periodyczne (gazety i czasopisma
 • Definicja Książka Co znaczy Wydawnictwo zwarte, zawierające przynajmniej 49 stron, nie licząc okładki, wydane w danym państwie i ogólnie dostępne
 • Definicja Brojlery Kaczki Co znaczy Ptactwo domowe z ekipy Anas (kaczkowate) w wieku ponad 2 tygodni przeznaczone do szybkiego, intensywnego tuczu
 • Definicja Sportowy Klub Co znaczy realizująca cele i zadania w dziedzinie kultury fizycznej działająca jako osoba prawna, lub jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 2
 • Definicja Knury i knurki hodowlane Co znaczy o wadze 50 kg i więcej przeznaczone do reprodukcji, jest to krycia samic (macior, loch) w sposób naturalny albo także użytkowane w stacji inseminacji
 • Definicja Wyrównawcza Klasa Co znaczy pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego poprzez uczniów, którzy mają rozległe braki w opanowaniu
 • Definicja Kondygnacja nadziemna budynku mieszkalnego Co znaczy Część budynku zawarta pomiędzy bezpośrednio nad sobą położonymi stropami (parteru, pięter, poddasza użytkowego
 • Definicja Kontenerowce Co znaczy w kontenerach (pojemnikach).Kontenery (pojemniki) umieszczone są w ładowniach i na pokładzie; ładownie mają szyby zbudowane z kątowników stałych, gdzie kontenery (pojemniki
 • Definicja Konie - 3-letnie i starsze Co znaczy Zwierzęta domowe z rodz. Equus w wieku 3 lat i więcej obejmujące klacze, ogiery i wałachy
 • Definicja Koszty ogólne budowy dotyczące sprzedaży produkcji budowlano-montażowej Co znaczy obejmują następujące ważniejsze składniki: płace i narzuty na płace stałego personelu budowy (jest to między innymi płace kierownictwa budowy, personelu magazynów budowy, straży
 • Definicja Sprzedaży Koszty Co znaczy wydatków, ponoszone poprzez jednostkę prowadzącą działalność produkcyjną w związku ze sprzedażą wyrobów gotowych. Wydatki sprzedaży obejmują wydatki sprzedaży wyrobów gotowych
 • Definicja Koszty związane z zatrudnieniem Co znaczy płacone poprzez pracodawcę na rzecz pracownika, w zamian za realizowaną poprzez niego pracę w okresie okresu księgowego. Obejmują one: wynagrodzeniami inne wydatki powiązane z
 • Definicja Kredyty i pożyczki zagraniczne Co znaczy Udzielane poprzez bank nierezydenta podmiotowi na podstawie pisemnej umowy - środki pieniężne
 • Definicja Kozy Co znaczy obejmujące następujące ekipy strukturystada: samice w wieku 1 roku i starsze, które miały już potomstwo i pozostałe kozy(koźlęta, kozły i capy
 • Definicja Kubatura budynków ogrzewanych centralnie Co znaczy ciepło - energią cieplną, wyprodukowaną albo zakupioną poprzez jednostkę sprawozdawczą.Kubaturę budynków ogrzewanych centralnie podaje się w damsześc. (1 dam sześc. = 1 tys.m
 • Definicja Kurniki Co znaczy Budynki, gdzie przetrzymywany jest drób jednego bądź wielu gatunków, jest to kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki itp
 • Definicja Zakonny Ksiądz Co znaczy która posiada święcenia kapłańskie i wykształcenie teologiczne, inkardynowana (przypisana) do określonego instytutu zakonnego (Instituta religiosa) albo zebrania zakonnego
 • Definicja Rolnicze Kursy Co znaczy Ukończony kurs kwalifikacyjny - skończony egzaminem i uzyskaniem tytułu wykwalifikowanego rolnika albo mistrza rolnika
 • Definicja Kury i koguty na rzeź Co znaczy Ptactwo domowe z ekipy Gallus domesticus (kura domowa) w wieku ponad 2 tygodni utrzymywane w ekstensywnym chowie przydomowym (chów o małej skali) z przeznaczeniem na rzeź
 • Definicja Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Co znaczy Wydatki te obejmują wydatek własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów, pozostałe wydatki operacyjne i wydatki finansowe
 • Definicja Wspólne Ziemniaczane Kombajny Co znaczy i samobieżne jednorzędowe i dwurzędowe, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Kaczki Co znaczy w wieku ponad 2 tygodni obejmujące: kaczki, kaczory, kaczęta łącznie z brojlerami kaczymi, utrzymywane w celu uzyskania produkcji mięsa albo jaj wylęgowych
 • Definicja Kemping Co znaczy strzeżony, oświetlony, mający stała obsługę recepcyjną i zaopatrzony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg w namiotach, mieszkalnych
 • Definicja Koło (klub) w instytucji kultury Co znaczy instytucjach kultury systematycznie zajęcia o określonym profilu tematycznym, kierowane poprzez wykwalifikowanych pracowników instytucji kultury. Koła (kluby) terapeutyczne
 • Definicja Kaplica Co znaczy stojąca albo połączona z większym kompleksem architektonicznym, a również boczna część kościoła, mająca ołtarz do sprawowania liturgii i tworząca odrębną całość
 • Definicja Własny Fundusz Kapitał Co znaczy stanowiącego własność jednostki ustalony zgodnie ze statutem, umową o utworzeniu albo przepisami o gospodarce finansowej jednostki i występuje jako pieniądze fundamentalny
 • Definicja Terapeutyczna Klasa Co znaczy wykazujących jednorodne albo sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych i długotrwałej pomocy
 • Definicja Zbożowe Kombajny Co znaczy Kombajny zbożowe znajdujące się w gospodarstwie, zarówno samobieżne jak i zaczepiane
 • Definicja Koszty zużycia materiałów i energii Co znaczy Wydatki poniesione poprzez jednostkę na zużycie materiałów i energii wykorzystanej w trakcie prowadzonej działalności na przykład w procesie produkcyjnym
 • Definicja Własne Buraczane Kombajny Co znaczy przystosowane do współpracy z ciągnikiem, samobieżne wyorywacze buraków i zestawy do sprzętu buraków, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego
 • Definicja Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Co znaczy poszczególnych produktów i przypadającą na moment ich wytwarzania uzasadnioną część wydatków pośrednich produkcji. Do wydatków wytworzenia nie zalicza się wydatków ogólnych
 • Definicja Ziemniaczane Kombajny Co znaczy Kombajny ziemniaczane jednorzędowe (między innymi typu Anna Z644 i Karlik Z642), dwurzędowe (na przykład typu Anna Z614) i wszystkie inne zaczepiane i samobieżne
 • Definicja Własne Ziemniaczane Kombajny Co znaczy i samobieżne jednorzędowe i dwurzędowe, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodzinyDefinicja obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Wspólne Zbożowe Kombajny Co znaczy niektórych roślina strączkowych, samobieżne i przyczepiane; będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Służbowych Podróży Koszty Co znaczy Wydatki poniesione w czasie podróży służbowych przy pełnieniu obowiązków związanych z działalnością jednostki
 • Definicja Własne Zbożowe Kombajny Co znaczy niektórych roślin strączkowych, samobieżne i przyczepiane; stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodziny.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Knury i knurki hodowlane stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy o wadze 50 kg i więcej przeznaczone do reprodukcji, jest to krycia samic (macior, loch) w sposób naturalny albo także użytkowane w stacji inseminacji, stanowiące własność osoby
 • Definicja Kopaczki do ziemniaków - wspólne Co znaczy półzawieszane przeznaczone do kopania ziemniaków z jednego albo dwóch rzędów, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo.pojęcie
 • Definicja Ziemniaków Do Kopaczki Co znaczy Kopaczki ciągnikowe, zawieszane i półzawieszane (w tym wibracyjne) przeznaczone do kopania ziemniaków z jednego albo dwóch rzędów
 • Definicja Odpadów Kompostowanie Co znaczy które ulegają biologicznemu rozkładowi w kontrolowanych warunkach przy użyciu mikroorganizmów w celu ich unieszkodliwienia.Odpady komunalne poddawane są procesowi kompostowania na
 • Definicja Wspólne Ciągnikowe Kosiarki Co znaczy przeznaczone do koszenia traw i zielonek, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedni gospodarstwoDefinicja obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Materiałów Zużycia Koszty Co znaczy Wydatki poniesione poprzez jednostkę na zużycie materiałów w okresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • Definicja Korzystanie z ciągników innych gospodarstw rolnych lub instytucji Co znaczy Określa się fakt korzystania albo nie z ciągników będących własnością innych gospodarstw, spółdzielni, spółek usługowych albo stanowiących wspólną własność z innymi gospodarstwami
 • Definicja Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Co znaczy produkcji wydanych do sieci własnych sklepów detalicznych i wydatek świadczeń na rzecz własnych inwestycji i na rzecz własnego funduszu świadczeń społecznych, a również
 • Definicja Koszt własny sprzedanych produktów Co znaczy produktów, wydatki sprzedaży, wydatki ogólnego zarządu (dla wersji kalkulacyjnej) i wydatki ogółem (wg rodzaju) zmniejszone o zmianę stanu produktów i wydatek wytworzenia
 • Definicja Własne Ciągnikowe Kosiarki Co znaczy przeznaczone do koszenia traw i zielonek, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodzinyDefinicja obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Krajowy tryb zgłaszania wynalazków do opatentowania Co znaczy zgłoszeń wpływających bezpośrednio do urzędu patentowego danego państwie - z terenu tego państwie i z zagranicy na mocy Konwencji Paryskiej z 1883 r
 • Definicja Koszt wytworzenia wyrobów własnej produkcji przekazanych do własnych sklepów Co znaczy przekazanych do własnych sklepów, świadczeń na rzecz własnych inwestycji i na rzecz zakładowego funduszu świadczeń społecznych, skończonych rezultatem pozytywnym prac rozwojowych
 • Definicja Operacyjnej Działalności Koszty Co znaczy działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej poniesione w celu uzyskania ustalonych przychodów.W wersji kalkulacyjnej obejmują: wartość sprzedanych towarów i materiałów w
 • Definicja Kozy stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy obejmujące: koźlęta, kozy samice, kozły, capy, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo
 • Definicja Pozostałe Operacyjne Koszty Co znaczy likwidacją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (w wartości netto), odpisane wydatki inwestycji rozpoczętych, które nie dały zamierzonego efektu gospodarczego
 • Definicja Kozy stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy obejmujące: koźlęta, kozy samice, kozły, capy, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej (gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z
 • Definicja Bankowe Kredyty Co znaczy podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej - na działalność gospodarczą. W zależności od terminu spłaty kredytu rozróżniamy kredyty bankowe
 • Definicja Kozy - samice 1-roczne i starsze, pokryte po raz pierwszy Co znaczy Samice z ekipy Capra hircus w wieku 1 roku i starsze, które nie miały jeszcze nigdy potomstwa lecz są ciężarne po raz pierwszy
 • Definicja Kozy - samice 1-roczne i starsze stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy roku i starsze, które miały już potomstwo, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego i
 • Definicja Koszty zakupu dotyczące sprzedaży produkcji budowlano-montażowej Co znaczy poprzez wykonawcę - wydatki sprowadzenia materiałów od dostawcy do magazynu przyobiektowego na placu budowy, bądź miejsca ich wbudowania, względnie zakładu przemysłowej produkcji
 • Definicja Ksiądz Co znaczy która posiada święcenia kapłańskie i wykształcenie teologiczne i jest z tego tytułu upoważniona do posiadania władzy kościelnej (urzędu) albo ma umiejętność do jej otrzymania
 • Definicja Długoterminowe Bankowe Kredyty Co znaczy podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długoterminowy wykazuje się bez względu na cel, na
 • Definicja Krowy mamki stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy wieku 2 lat i więcej albo młodsze, które miały już potomstwo, a z racji na rasę albo odmianę (rasy mięsne i krzyżówki z rasami mięsnymi) albo szczególne właściwości utrzymywane są
 • Definicja Krowy mamki stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy wieku 2 lat i więcej albo młodsze, które miały już potomstwo, a z racji na rasę albo odmianę (rasy mięsne i krzyżówki z rasami mięsnymi) albo szczególne właściwości utrzymywane są
 • Definicja Krowy Co znaczy Bubalus bubalus i Beefalo) w wieku 2 lat i więcej, które miały już potomstwo, utrzymywane w celu uzyskania produkcji mleka konsumpcyjnego (krowy mleczne) albo do produkcji cieląt
 • Definicja Kury nioski do produkcji jaj wylęgowych Co znaczy domowa) w wieku ponad 2 tygodni utrzymywane na fermach zarodowych (hodowlanych) i reprodukcyjnych w celu uzyskania produkcji jaj wylęgowych. Ujmuje się tu również młode kurki
 • Definicja Kury nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych Co znaczy domowa) w wieku ponad 2 tygodni utrzymywane na fermach wielkotowarowych i w ekstensywnym chowie przydomowym (chów przydomowy o małej skali) w celu uzyskania produkcji jaj
 • Definicja Krowy stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy wieku 2 lat i więcej, które miały już potomstwo, utrzymywane w celu uzyskania produkcji mleka konsumpcyjnego (krowy mleczne) albo do produkcji cieląt rzeźnych (krowy mamki
 • Definicja Kuchnia Co znaczy pomieszczenie w mieszkaniu (z oknem albo bez), przeznaczone i adekwatnie zaopatrzone do przygotowania posiłków i do tego celu raczej używane, bez względu na to, czy stosowane jest
 • Definicja Zagraniczny Kapitał Co znaczy obligacje), rzeczowe (maszyny, urządzenia, nieruchomości) i wartości niematerialne i prawne (patenty, licencje i tym podobne), przedsiębiorstwa/firmy, stanowiące własność podmiotu
 • Definicja Komercjalizacja Co znaczy państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Komercjalizacja może stanowić pierwszy faza prywatyzacji pośredniej (kapitałowej) albo także być dokonana w celu innym niż
 • Definicja Kozy - samice 1-roczne i starsze Co znaczy Samice z ekipy Capra hircus (koza domowa) w wieku 1 roku i starsze, które miały już potomstwo
 • Definicja Konie Co znaczy jest to konie (gat. Equus caballus), osły (gat. Equus sinus), muły i osłomuły, kuce obejmujące następujące ekipy struktury stada: źrebięta, młodzież, klacze, ogiery i wałachy
 • Definicja Koszt nabycia (zakupu) sprzedanych towarów i materiałów Co znaczy Wartość sprzedanych towarów, materiałów i opakowań w cenach zakupu (nabycia
 • Definicja Koszty produkcji budowlano-montażowej Co znaczy całkowity wydatek sprzedanej produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej pośrodku roku na terenie państwie siłami swoimi, jest to bez podwykonawców. Do wydatków produkcji
 • Definicja Knury i knurki hodowlane stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy o wadze 50 kg i więcej przeznaczone do reprodukcji, jest to krycia samic (macior, loch) w sposób naturalny, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego
 • Definicja Pracy Koszty Co znaczy kosztów, w tym również składek na: ubezpieczenia socjalne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, poniesionych poprzez pracodawcę w celu pozyskania
 • Definicja Koszty utrzymania zasobów lokalowych Co znaczy rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, wynagrodzenia pracowników i niektórych płatności na przykład podatki powiązane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i
 • Definicja Zapasowy Fundusz Kapitał Co znaczy aktualizacji środków trwałych, jeśli objęte aktualizacją obiekty zostały rozchodowane z ksiąg, a w razie firm Skarbu Państwa - dziennie przekształcenia przedsiębiorstwa
 • Definicja Mamki Krowy Co znaczy Bubalus bubalus i Beefalo) w wieku 2 lat i więcej, które miały już potomstwo, a z racji na rasę albo odmianę (rasy mięsne i krzyżówki z rasami mięsnymi) albo szczególne
 • Definicja Terminowy Kontrakt Co znaczy jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle określonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w chwili zawarcia transakcji cenie
 • Definicja Buraczane Kombajny Co znaczy produkcji krajowej typu Neptun Z413, Z417/1, Z426 i Posejdon 2 Z417/1), samobieżne wyorywacze buraków KS-6 i zestawy do sprzętu buraków spółki Matrot
 • Definicja Kopaczki do ziemniaków - własne Co znaczy półzawieszane przeznaczone do kopania ziemniaków z jednego albo dwóch rzędów, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodziny.pojęcie obowiązuje od
 • Definicja Kotłownia Co znaczy ustawionymi w nim kotłami i urządzeniami służącymi do wytwarzania energii cieplnej na cele ogrzewania albo ogrzewania i równoczesnego dostarczania ciepłej wody.Kotłownie dzielimy
 • Definicja Koszty materiałów bezpośrednich dotyczące sprzedaży produkcji budowlano-montażowej Co znaczy rozumie się ceny, jakie nabywca płaci za zakupione materiały, zmniejszone o VAT, a przy imporcie zwiększone o cło i podatek importowy, również (wg cen ewidencyjnych skorygowanych
 • Definicja Kanalizacja Co znaczy sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń wykorzystywane do wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi i urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki, a również przepompownie
 • Definicja Krótkoterminowe Bankowe Kredyty Co znaczy środki pieniężne na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty nie przekraczającym jednego roku, w stawce wymagającej zapłaty, bez względu na cel, na
 • Definicja Kozy - samice 1-roczne i starsze stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy roku i starsze, które miały już potomstwo, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej (gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z
 • Definicja Kapitalizacja Co znaczy danych sesji. Rozmiar ta określana jest jako wartość rynkowa firmy albo giełdowa kapitalizacja. Suma wartości giełdowej wszystkich firm stanowi ich wartość rynkową. Na pierwszej
 • Definicja Mleczne Krowy Co znaczy Bubalus bubalus i Beefalo) w wieku 2 lat i więcej, które miały już potomstwo, a z racji na rasę albo odmianę albo szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie albo raczej do
 • Definicja Konwiowe schładzarki do mleka Co znaczy umieszczone są w komorach wypełnionych schłodzoną wodą z lodem, wykorzystywane do oziębiania mleka do temp. 4-5 stopni C i przechowywania go do czasu dostawy do odbiorcy
 • Definicja Krowy stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy wieku 2 lat i więcej, które miały już potomstwo, utrzymywane w celu uzyskania produkcji mleka konsumpcyjnego (krowy mleczne) albo do produkcji cieląt rzeźnych (krowy mamki
 • Definicja Kontener Co znaczy przewożenia towarów, bez potrzeby ich przeładowywania przy zmianie środka transportu, zaopatrzony w urządzenia umożliwiające łatwy transport i przeładunek, odporny na warunki
 • Definicja Koszty płac bezpośrednich dotyczące sprzedaży produkcji budowlano-montażowej Co znaczy bonusy, premie i tym podobne) i wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, związanych z nimi robót pomocniczych, jak
 • Definicja Koszty nieprodukcyjne dotyczące sprzedaży produkcji budowlano-montażowej Co znaczy realizowanych w czasie prowadzenia robót na budowie (w tym także robót niezawinionych poprzez wykonawcę, a powtórnie poprzez niego realizowanych na zlecenie generalnego wykonawcy
 • Definicja Krowy mleczne stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy wieku 2 lat i więcej albo młodsze, które miały już potomstwo, a z racji na rasę albo odmianę albo szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie albo raczej do produkcji mleka
 • Definicja Koszt własny sprzedanych produktów, oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów Co znaczy wytworzenia sprzedanych produktów, wydatki sprzedaży (z podatkiem akcyzowym), wydatki ogólnego zarządu i wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu (nabycia);W wersji
 • Definicja Podstawowy Fundusz Kapitał Co znaczy współwłaściciela, wniesiony na uruchomienie jednostki gospodarczej z chwilą jej założenia, ewentualnie potem podwyższony;- w spółkach akcyjnych to jest pieniądze akcyjny w
 • Definicja Ściekowe Osady Komunalne Co znaczy z komór fermentacyjnych i innych instalacji wykorzystywanych do oczyszczania ścieków komunalnych i innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Powstające w
 • Definicja Koszty pracy sprzętu i transportu technologicznego dotyczące sprzedaży produkcji budowlano-montażowej Co znaczy ciężkich i sprzętu średniego, usług sprzętu (w tym również rusztowań stałych i rurowych z wyłączeniem rusztowań drewnianych), energii elektrycznej zużytej w trakcie pracy sprzętu
 • Definicja Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny Co znaczy powiększenia wartości netto środków trwałych w konsekwencji aktualizacji ich wyceny począwszy od 1995r. Pieniądze ten nie może być przeznaczony do podziału, a tylko w części
 • Definicja Wspólne Buraczane Kombajny Co znaczy przystosowane do współpracy z ciągnikiem, samobieżne wyorywacze buraków i zestawy do sprzętu buraków, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno
 • Definicja Krowy mleczne stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy wieku 2 lat i więcej albo młodsze, które miały już potomstwo, a z racji na rasę albo odmianę albo szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie albo raczej do produkcji mleka
 • Definicja Budynku Kubatura Co znaczy jest jako iloczyn powierzchni zabudowy i wysokości budynku od podłogi piwnic do podłogi strychu. Jeżeli na poddaszu znajdują się pomieszczenia użytkowe (mieszkania, pralnie i tym
 • Definicja Finansowe Koszty Co znaczy wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych i wydatki powiązane z tą sprzedażą, odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i zobowiązań (w tym również odsetki za
 • Definicja Koszty zarządu dotyczące sprzedaży produkcji budowlano-montażowej Co znaczy i stanowisk pracy o charakterze ogólno-administracyjnym, jest to nadzorczych, kontrolnych, ewidencyjno-sprawozdawczych, instruktażowych i innych związanych z organizowaniem

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy CO OZNACZA Koszty Zarządu Dotyczące Sprzedaży Produkcji Budowlano-Montażowej, Koszty Finansowe, Kubatura Budynku, Krowy Mleczne Stanowiące Własność Jednostki definicja.

Co to jest Definicja Koszty Zarządu Dotyczące Sprzedaży Produkcji Budowlano znaczenie.