rada powiatu rodzaj co to znaczy

ENCYKLOPEDIA Rada Powiatu, Rodzaj Działalności Przeważającej, Rozdysponowanie Importu, Rejestracja.

Słownik finansowy na R

 • Definicja Rozwód Co znaczy Rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez odpowiedni sąd w formie określonej prawem
 • Definicja Trwałych Aktywów Rentowność Co znaczy Procentowa stosunek zysku netto do wartości majątku trwałego netto
 • Definicja Własnego Kapitału Rentowność Co znaczy Procentowa stosunek zysku netto do kapitału własnego
 • Definicja Radiodyfuzja Co znaczy Rozpowszechnianie programów radia i telewizji emitowanych poprzez stacje radiowe i telewizyjne
 • Definicja Podstawowy Rynek Co znaczy dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi większym kapitałem i dłuższym okresem działalności
 • Definicja Graniczny Ruch Co znaczy Przekraczanie granicy państwowej poprzez osoby fizyczne na podstawie paszportów i innych dokumentów uprawniających do ich przekroczenia
 • Definicja Rada miasta na prawach powiatu Co znaczy Do rad miast na prawach powiatu odnoszą się regulaminy, które mają wykorzystanie do rad gmin.Dane przedstawiane od 1999 roku
 • Definicja Cen Badania Rejon Co znaczy Wytypowane do badania miasto, część dużego miasta, gmina albo dzielnica, na obszarze których znajdują się punkty notowań cen
 • Definicja Obrotowych Aktywów Rentowność Co znaczy Procentowa stosunek zysku netto do wartości majątku obrotowego
 • Definicja Aktywów Rentowność Co znaczy Procentowa stosunek zysku netto do wartości majątku (aktywów
 • Definicja Rachunek podziału pierwotnego dochodów Co znaczy Obrazuje podział między sektory instytucjonalne dochodów pierwotnych stworzonych w procesie produkcji i podział dochodów z tytułu własności
 • Definicja Rachunek bieżący bilansu płatniczego Co znaczy Rozliczenia:- wpływów z eksportu i wypłat na import towarów i usług,- z tytułu dochodów,- wpływów i wypłat z tytułu transferów bieżących,- obrotów bieżących nie sklasyfikowanych
 • Definicja Kapitałowy Rachunek Co znaczy aktywów będących w posiadaniu jednostek instytucjonalnych. Obrazuje pozyskiwanie przychodów niefinansowych i transferów kapitałowych na finansowanie transakcji kapitałowych
 • Definicja Restauracje Co znaczy ogółu konsumentów, z pełną obsługą kelnerską, oferujące szeroki i zróżnicowany asortyment potraw i napojów, podawany konsumentom wg karty jadłospisowej.Zakłady te zaspokajają
 • Definicja Rachunek podziału wtórnego dochodów Co znaczy Obrazuje redystrybucję dochodów pierwotnych pomiędzy sektorami instytucjonalnymi, która następuje w formie transferów
 • Definicja Dochodów Tworzenia Rachunek Co znaczy sektorach instytucjonalnych związanych bezpośrednio z procesem produkcji. Pokazuje sposób podziału wytworzonego produktu krajowego brutto i wartości dodanej brutto
 • Definicja Gminy Rada Co znaczy publiczne za pośrednictwem organów gminy. Porada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Wybory do rad gmin są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu
 • Definicja Rodzaje stosowanego paliwa - energii do ogrzewania mieszkania Co znaczy mieszkania wg rodzaju paliwa (energii) stosowanego do wytworzenia ciepła: - paliwa stałe - na przykład koks, węgiel, brykiety, drewno, - paliwa gazowe, - paliwa ciekłe - na
 • Definicja Zastępcza Rodzina Co znaczy wychowanie dziecku pozbawionemu kompletnie albo częściowo opieki rodzicielskiej.Rodziny zastępcze podzielone są na:1. spokrewnione z dzieckiem,2. niespokrewnione z dzieckiem,3
 • Definicja Rok gospodarczy w rolnictwie Co znaczy Moment od 1 VII roku bieżącego do 30 VI roku kolejnego
 • Definicja Organiczny Recykling Co znaczy albo beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy użyciu mikroorganizmów. Wskutek tej obróbki powstaje materia organiczna albo metan
 • Definicja Ruchowa Rekreacja Co znaczy Forma aktywności fizycznej, podejmowana dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych
 • Definicja Gminne Referendum Co znaczy jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania własną wolę co do metody rozstrzygania kwestie dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w dziedzinie zadań i
 • Definicja Reprezentant wyrobów lub usług Co znaczy określonej nazwie, typie, podstawowych parametrach techniczno-eksploatacyjnych, a również jednostce miary, wytypowany do określonego badania statystycznego
 • Definicja Relacja zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług do należności z tytułu dostaw i usług Co znaczy Stosunek zobowiązań krótkoterminowych do należności z tytułu dostaw i usług, wyrażona w procentach
 • Definicja Rodzinna Renta Co znaczy uprawnionym członkom rodziny osoby, która w momencie śmierci miała ustalone prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do uzyskania
 • Definicja Ruch samolotów komunikacyjnych w portach lotniczych Co znaczy Obejmuje liczbę startów i lądowań samolotów komunikacyjnych, jest to przewożących pasażerów, ładunki i pocztę w komunikacji krajowej i międzynarodowej
 • Definicja Kapitalne Remonty Co znaczy przywrócenie budynkom (mieszkaniom) pierwotnej albo prawie pierwotnej wartości technicznej i użytkowej. O zaliczeniu wykonanych remontów do kategorii remontu kapitalnego decyduje
 • Definicja Przyrody Rezerwat Co znaczy naturalnym albo niewiele zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a również określone gatunki roślin i zwierząt, przedmioty przyrody nieożywionej mające ważną wartość
 • Definicja Obrotowy Rok Co znaczy prawa, statut albo umowa jednostki prowadzącej rachunkowość przewidują inny (służący także do celów podatkowych) moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych.w
 • Definicja Mieszkańców Liczba Równoważna Co znaczy zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w relacji do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych
 • Definicja Ludności Naturalny Ruch Co znaczy Fakty zawierania związków małżeńskich, rozwodzenia się, urodzeń i zgonów powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności wg płci, wieku i stanu cywilnego
 • Definicja Własne Obornika Rozrzutniki Co znaczy ciągnikiem, jedno- i dwuosiowe, przeznaczone do równomiernego nawożenia pól obornikiem, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodziny.pojęcie
 • Definicja Wspólne Obornika Rozrzutniki Co znaczy ciągnikiem, jedno- i dwuosiowe, przeznaczone do równomiernego nawożenia pól obornikiem, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo
 • Definicja Międzyokresowe Rozliczenia Co znaczy inne wydatki rozliczeń międzyokresowych, na przykład nadwyżka w roku sprawozdawczym i wcześniejszych przypadającego do zapłaty (stanowiącego zobowiązanie) podatku dochodowego od
 • Definicja Rozsiewacze nawozów mineralnych i wapna - wspólne Co znaczy przyczepiane do rozsiewania nawozów mineralnych i wapna po polu, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo.pojęcie obowiązuje od 01.06
 • Definicja Działalności Rozpoczęcie Co znaczy dziedzinie działalności, dla której prowadzenia powstał albo został powołany podmiot gospodarki narodowej.1. Dla osoby fizycznej podejmującej działalność gospodarczą podlegającą
 • Definicja Ruch statków w portach morskich Co znaczy promów, statków pasażerskich i barek pełnomorskich) wchodzących i wychodzących do/z morskich portów handlowych zarówno z ładunkiem jak i bez ładunku, pływających w ruchu
 • Definicja Rezerwy /na podatek dochodowy Co znaczy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spowodowaną odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty albo kosztu za poniesiony w myśl ustawy i regulaminów podatkowych
 • Definicja Produkcji Rachunek Co znaczy powiązane z tworzeniem PKB w gospodarce narodowej (wartości dodanej w sektorach instytucjonalnych). Obejmuje syntetyczne agregaty procesu produkcji, jest to rozmiary produkcji
 • Definicja Relacje zobowiązań do należności Co znaczy Stosunek zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych do należności w ujęciu procentowym
 • Definicja Hydrograficzny Wodny Region Co znaczy Część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby kierowania zasobami wodnymi albo całość obszaru dorzecza
 • Definicja Budynku Wzniesienia Rok Co znaczy tzn. budynek został oddany do użytku.jeśli budynek oddawany był do użytku częściami (poszczególne klatki, skrzydła) przyjmuje się rok oddania do użytku ostatniej części budynku
 • Definicja Rachunek wykorzystania dochodów do dyspozycji Co znaczy Prezentuje rozmiary i proporcje, w jakich sektory instytucjonalne rozdysponowują swój dochód do dyspozycji na spożycie i oszczędności
 • Definicja Bieżące Transfery Różne Co znaczy krajowymi i pomiędzy jednostkami krajowymi i zagranicznymi. Obejmują:- bieżące transfery zagraniczne (prywatne i publiczne),- koszty administracyjne od gospodarstw domowych, na
 • Definicja Równoległy Rynek Co znaczy dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi mniejszym kapitałem i krótszym okresem działalności
 • Definicja Powiatowe Referendum Co znaczy powiatu, jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania własną wolę co do metody rozstrzygania kwestie dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w dziedzinie
 • Definicja Rozsiewacze nawozów mineralnych i wapna - własne Co znaczy przyczepiane do rozsiewania nawozów mineralnych i wapna po polu, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodziny.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Rachunek kapitałowy i finansowy bilansu płatniczego Co znaczy transferów kapitałowych (darów i środków z tytułu pomocy bezzwrotnej z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków trwałych; umorzeń długu) i rozliczenia operacji nabywania
 • Definicja Statystyczny Rejon Co znaczy statystycznych, złożona z kilku, nie więcej niż dziewięciu, obwodów spisowych.Kryterium wielkości rejonu statystycznego jest liczba mieszkań i ludności wynosząca nie więcej niż
 • Definicja Wojewódzkie Referendum Co znaczy województwa, jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania własną wolę co do metody rozstrzygania kwestie dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w
 • Definicja Recykling Co znaczy powtórnym przetwarzaniu substancji albo materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji albo materiału o przeznaczeniu pierwotnym albo o innym
 • Definicja Ruch pasażerów w portach lotniczych Co znaczy określony port krajowy jest portem zakończenia podróży rozpoczętej w porcie krajowym albo zagranicznym,- dla których określony port krajowy jest portem rozpoczęcia podróży
 • Definicja Renta z tytułu niezdolności do pracy Co znaczy ubezpieczonemu, który spełnił łączne następujące warunki:1. jest niezdolny do pracy,2. ma wymagany moment składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach
 • Definicja Ruch pasażerów w portach morskich Co znaczy albo wyjechali z portów polskich na statkach pasażerskich, towarowych i promach zarówno w ruchu międzynarodowym jak i krajowym.Ruch międzynarodowy obejmuje pasażerów, którzy
 • Definicja Wolny Rynek Co znaczy Segment rynku giełdowego, na którym mogą być notowane firmy dopuszczone do obrotu publicznego, które nie spełniają warunków dopuszczenia do rynku podstawowego i równoległego
 • Definicja Rachunkowość rolna gospodarstwa rolnego Co znaczy jest prowadzenie ksiąg rachunkowych zawierających przynajmniej systematyczne i regularne zapisy wszystkich bieżących przychodów i kosztów, w celu określenia na koniec okresu
 • Definicja Rada dzielnicy m.st. Warszawy Co znaczy stanowią jednostki pomocnicze stolicy Rzeczypospolitej Polskiej. Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest porada dzielnicy. Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie
 • Definicja Prawna Rejestracja Co znaczy narodowej w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji działalności gospodarczej, innej ewidencji prowadzonej poprzez organy administracji publicznej.1. W rejestrze REGON odnotowany
 • Definicja Importu Rozdysponowanie Co znaczy towarów wg kierunków wykorzystywania. Zestawia się wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC Rev. 3) w podziale na rodzaje:- dobra inwestycyjne- zużycie pośrednie
 • Definicja Przeważającej Działalności Rodzaj Co znaczy ogólnej działalności podmiotu mierzona kryterium sprzedaży, liczby pracujących albo zapisana w statucie podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.W zależności od
 • Definicja Powiatu Rada Co znaczy i kontrolnym powiatu. Kadencja porady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Do wyłącznej właściwości porady powiatu należy pomiędzy

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy ENCYKLOPEDIA Rada Powiatu, Rodzaj Działalności Przeważającej, Rozdysponowanie Importu, Rejestracja Prawna, Rada Dzielnicy M.st. Warszawy, Rachunkowość Rolna Gospodarstwa definicja.

Co to jest Czym jest Rada Powiatu, Rodzaj Działalności Przeważającej znaczenie.