rozwód rentowność aktywów co to znaczy

Rada powiatu co znaczy Rodzaj działalności przeważającej krzyżówka Rozdysponowanie importu co to.

Słownik finansowy na R

 • Definicja Rozwód Co znaczy Rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez odpowiedni sąd w formie określonej prawem
 • Definicja Trwałych Aktywów Rentowność Co znaczy Procentowa stosunek zysku netto do wartości majątku trwałego netto
 • Definicja Własnego Kapitału Rentowność Co znaczy Procentowa stosunek zysku netto do kapitału własnego
 • Definicja Radiodyfuzja Co znaczy Rozpowszechnianie programów radia i telewizji emitowanych poprzez stacje radiowe i telewizyjne
 • Definicja Podstawowy Rynek Co znaczy dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi większym kapitałem i dłuższym okresem działalności
 • Definicja Graniczny Ruch Co znaczy Przekraczanie granicy państwowej poprzez osoby fizyczne na podstawie paszportów i innych dokumentów uprawniających do ich przekroczenia
 • Definicja Rada miasta na prawach powiatu Co znaczy Do rad miast na prawach powiatu odnoszą się regulaminy, które mają wykorzystanie do rad gmin.Dane przedstawiane od 1999 roku
 • Definicja Cen Badania Rejon Co znaczy Wytypowane do badania miasto, część dużego miasta, gmina albo dzielnica, na obszarze których znajdują się punkty notowań cen
 • Definicja Obrotowych Aktywów Rentowność Co znaczy Procentowa stosunek zysku netto do wartości majątku obrotowego
 • Definicja Aktywów Rentowność Co znaczy Procentowa stosunek zysku netto do wartości majątku (aktywów
 • Definicja Rachunek podziału pierwotnego dochodów Co znaczy Obrazuje podział między sektory instytucjonalne dochodów pierwotnych stworzonych w procesie produkcji i podział dochodów z tytułu własności
 • Definicja Rachunek bieżący bilansu płatniczego Co znaczy Rozliczenia:- wpływów z eksportu i wypłat na import towarów i usług,- z tytułu dochodów,- wpływów i wypłat z tytułu transferów bieżących,- obrotów bieżących nie sklasyfikowanych
 • Definicja Kapitałowy Rachunek Co znaczy aktywów będących w posiadaniu jednostek instytucjonalnych. Obrazuje pozyskiwanie przychodów niefinansowych i transferów kapitałowych na finansowanie transakcji kapitałowych
 • Definicja Restauracje Co znaczy ogółu konsumentów, z pełną obsługą kelnerską, oferujące szeroki i zróżnicowany asortyment potraw i napojów, podawany konsumentom wg karty jadłospisowej.Zakłady te zaspokajają
 • Definicja Rachunek podziału wtórnego dochodów Co znaczy Obrazuje redystrybucję dochodów pierwotnych pomiędzy sektorami instytucjonalnymi, która następuje w formie transferów
 • Definicja Dochodów Tworzenia Rachunek Co znaczy sektorach instytucjonalnych związanych bezpośrednio z procesem produkcji. Pokazuje sposób podziału wytworzonego produktu krajowego brutto i wartości dodanej brutto
 • Definicja Gminy Rada Co znaczy publiczne za pośrednictwem organów gminy. Porada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Wybory do rad gmin są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu
 • Definicja Rodzaje stosowanego paliwa - energii do ogrzewania mieszkania Co znaczy mieszkania wg rodzaju paliwa (energii) stosowanego do wytworzenia ciepła: - paliwa stałe - na przykład koks, węgiel, brykiety, drewno, - paliwa gazowe, - paliwa ciekłe - na
 • Definicja Zastępcza Rodzina Co znaczy wychowanie dziecku pozbawionemu kompletnie albo częściowo opieki rodzicielskiej.Rodziny zastępcze podzielone są na:1. spokrewnione z dzieckiem,2. niespokrewnione z dzieckiem,3
 • Definicja Rok gospodarczy w rolnictwie Co znaczy Moment od 1 VII roku bieżącego do 30 VI roku kolejnego
 • Definicja Organiczny Recykling Co znaczy albo beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy użyciu mikroorganizmów. Wskutek tej obróbki powstaje materia organiczna albo metan
 • Definicja Ruchowa Rekreacja Co znaczy Forma aktywności fizycznej, podejmowana dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych
 • Definicja Gminne Referendum Co znaczy jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania własną wolę co do metody rozstrzygania kwestie dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w dziedzinie zadań i
 • Definicja Reprezentant wyrobów lub usług Co znaczy określonej nazwie, typie, podstawowych parametrach techniczno-eksploatacyjnych, a również jednostce miary, wytypowany do określonego badania statystycznego
 • Definicja Relacja zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług do należności z tytułu dostaw i usług Co znaczy Stosunek zobowiązań krótkoterminowych do należności z tytułu dostaw i usług, wyrażona w procentach
 • Definicja Rodzinna Renta Co znaczy uprawnionym członkom rodziny osoby, która w momencie śmierci miała ustalone prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do uzyskania
 • Definicja Ruch samolotów komunikacyjnych w portach lotniczych Co znaczy Obejmuje liczbę startów i lądowań samolotów komunikacyjnych, jest to przewożących pasażerów, ładunki i pocztę w komunikacji krajowej i międzynarodowej
 • Definicja Kapitalne Remonty Co znaczy przywrócenie budynkom (mieszkaniom) pierwotnej albo prawie pierwotnej wartości technicznej i użytkowej. O zaliczeniu wykonanych remontów do kategorii remontu kapitalnego decyduje
 • Definicja Przyrody Rezerwat Co znaczy naturalnym albo niewiele zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a również określone gatunki roślin i zwierząt, przedmioty przyrody nieożywionej mające ważną wartość
 • Definicja Obrotowy Rok Co znaczy prawa, statut albo umowa jednostki prowadzącej rachunkowość przewidują inny (służący także do celów podatkowych) moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych.w
 • Definicja Mieszkańców Liczba Równoważna Co znaczy zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w relacji do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych
 • Definicja Ludności Naturalny Ruch Co znaczy Fakty zawierania związków małżeńskich, rozwodzenia się, urodzeń i zgonów powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności wg płci, wieku i stanu cywilnego
 • Definicja Własne Obornika Rozrzutniki Co znaczy ciągnikiem, jedno- i dwuosiowe, przeznaczone do równomiernego nawożenia pól obornikiem, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodziny.pojęcie
 • Definicja Wspólne Obornika Rozrzutniki Co znaczy ciągnikiem, jedno- i dwuosiowe, przeznaczone do równomiernego nawożenia pól obornikiem, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo
 • Definicja Międzyokresowe Rozliczenia Co znaczy inne wydatki rozliczeń międzyokresowych, na przykład nadwyżka w roku sprawozdawczym i wcześniejszych przypadającego do zapłaty (stanowiącego zobowiązanie) podatku dochodowego od
 • Definicja Rozsiewacze nawozów mineralnych i wapna - wspólne Co znaczy przyczepiane do rozsiewania nawozów mineralnych i wapna po polu, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo.pojęcie obowiązuje od 01.06
 • Definicja Działalności Rozpoczęcie Co znaczy dziedzinie działalności, dla której prowadzenia powstał albo został powołany podmiot gospodarki narodowej.1. Dla osoby fizycznej podejmującej działalność gospodarczą podlegającą
 • Definicja Ruch statków w portach morskich Co znaczy promów, statków pasażerskich i barek pełnomorskich) wchodzących i wychodzących do/z morskich portów handlowych zarówno z ładunkiem jak i bez ładunku, pływających w ruchu
 • Definicja Rezerwy /na podatek dochodowy Co znaczy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spowodowaną odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty albo kosztu za poniesiony w myśl ustawy i regulaminów podatkowych
 • Definicja Produkcji Rachunek Co znaczy powiązane z tworzeniem PKB w gospodarce narodowej (wartości dodanej w sektorach instytucjonalnych). Obejmuje syntetyczne agregaty procesu produkcji, jest to rozmiary produkcji
 • Definicja Relacje zobowiązań do należności Co znaczy Stosunek zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych do należności w ujęciu procentowym
 • Definicja Hydrograficzny Wodny Region Co znaczy Część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby kierowania zasobami wodnymi albo całość obszaru dorzecza
 • Definicja Budynku Wzniesienia Rok Co znaczy tzn. budynek został oddany do użytku.jeśli budynek oddawany był do użytku częściami (poszczególne klatki, skrzydła) przyjmuje się rok oddania do użytku ostatniej części budynku
 • Definicja Rachunek wykorzystania dochodów do dyspozycji Co znaczy Prezentuje rozmiary i proporcje, w jakich sektory instytucjonalne rozdysponowują swój dochód do dyspozycji na spożycie i oszczędności
 • Definicja Bieżące Transfery Różne Co znaczy krajowymi i pomiędzy jednostkami krajowymi i zagranicznymi. Obejmują:- bieżące transfery zagraniczne (prywatne i publiczne),- koszty administracyjne od gospodarstw domowych, na
 • Definicja Równoległy Rynek Co znaczy dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzują się między innymi mniejszym kapitałem i krótszym okresem działalności
 • Definicja Powiatowe Referendum Co znaczy powiatu, jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania własną wolę co do metody rozstrzygania kwestie dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w dziedzinie
 • Definicja Rozsiewacze nawozów mineralnych i wapna - własne Co znaczy przyczepiane do rozsiewania nawozów mineralnych i wapna po polu, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodziny.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Rachunek kapitałowy i finansowy bilansu płatniczego Co znaczy transferów kapitałowych (darów i środków z tytułu pomocy bezzwrotnej z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie środków trwałych; umorzeń długu) i rozliczenia operacji nabywania
 • Definicja Statystyczny Rejon Co znaczy statystycznych, złożona z kilku, nie więcej niż dziewięciu, obwodów spisowych.Kryterium wielkości rejonu statystycznego jest liczba mieszkań i ludności wynosząca nie więcej niż
 • Definicja Wojewódzkie Referendum Co znaczy województwa, jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania własną wolę co do metody rozstrzygania kwestie dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w
 • Definicja Recykling Co znaczy powtórnym przetwarzaniu substancji albo materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji albo materiału o przeznaczeniu pierwotnym albo o innym
 • Definicja Ruch pasażerów w portach lotniczych Co znaczy określony port krajowy jest portem zakończenia podróży rozpoczętej w porcie krajowym albo zagranicznym,- dla których określony port krajowy jest portem rozpoczęcia podróży
 • Definicja Renta z tytułu niezdolności do pracy Co znaczy ubezpieczonemu, który spełnił łączne następujące warunki:1. jest niezdolny do pracy,2. ma wymagany moment składkowy i nieskładkowy,3. niezdolność do pracy powstała w okresach
 • Definicja Ruch pasażerów w portach morskich Co znaczy albo wyjechali z portów polskich na statkach pasażerskich, towarowych i promach zarówno w ruchu międzynarodowym jak i krajowym.Ruch międzynarodowy obejmuje pasażerów, którzy
 • Definicja Wolny Rynek Co znaczy Segment rynku giełdowego, na którym mogą być notowane firmy dopuszczone do obrotu publicznego, które nie spełniają warunków dopuszczenia do rynku podstawowego i równoległego
 • Definicja Rachunkowość rolna gospodarstwa rolnego Co znaczy jest prowadzenie ksiąg rachunkowych zawierających przynajmniej systematyczne i regularne zapisy wszystkich bieżących przychodów i kosztów, w celu określenia na koniec okresu
 • Definicja Rada dzielnicy m.st. Warszawy Co znaczy stanowią jednostki pomocnicze stolicy Rzeczypospolitej Polskiej. Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest porada dzielnicy. Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie
 • Definicja Prawna Rejestracja Co znaczy narodowej w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji działalności gospodarczej, innej ewidencji prowadzonej poprzez organy administracji publicznej.1. W rejestrze REGON odnotowany
 • Definicja Importu Rozdysponowanie Co znaczy towarów wg kierunków wykorzystywania. Zestawia się wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC Rev. 3) w podziale na rodzaje:- dobra inwestycyjne- zużycie pośrednie
 • Definicja Przeważającej Działalności Rodzaj Co znaczy ogólnej działalności podmiotu mierzona kryterium sprzedaży, liczby pracujących albo zapisana w statucie podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.W zależności od
 • Definicja Powiatu Rada Co znaczy i kontrolnym powiatu. Kadencja porady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Do wyłącznej właściwości porady powiatu należy pomiędzy

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy Rada powiatu co znaczy Rodzaj działalności przeważającej krzyżówka Rozdysponowanie importu co to jest Rejestracja prawna słownik Rada dzielnicy m.st. Warszawy. definicja.

Co to jest Rozwód co znaczy Rentowność aktywów trwałych krzyżówka Rentowność znaczenie.