fundusz fundacja forma co to znaczy

Fundusz, Fundacja, Forma Własności, Farmaceuta, Finansowanie Nakładów, Forma Prawna, Finanse.

Słownik finansowy na F

 • Definicja Społecznych Ubezpieczeń Fundusz Co znaczy celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń socjalnych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń socjalnych. W ramach FUS wyodrębnione są fundusze:1. emerytalny,2. rentowy,3
 • Definicja Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Co znaczy niewypłacalności pracodawcy, wypłacane są niezaspokojone roszczenia pracownicze z tytułu:1) wynagrodzeń za pracę, za czas niezawinionego poprzez pracownika przestoju, za czas
 • Definicja Specjalne Fundusze Co znaczy odrębnych regulaminów, nie zaliczone do kapitałów (funduszów) własnych na przykład Zakładowy fundusz świadczeń społecznych i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Definicja FISIM - Produkcja Usług Pośrednictwa Finansowego Mierzonych Pośrednio Co znaczy pobierane w sposób bezpośredni i wynikają z różnicy pomiędzy oprocentowaniem kredytów, pożyczek i depozytów a obliczoną stopa procentową ( nie zawierającą premii za ryzyko
 • Definicja Filharmonia Co znaczy zespołem wykonawczym złożonym z instrumentalistów i śpiewaków pod kierunkiem dyrygenta, mająca na celu organizowanie koncertów i rozpowszechnianie muzyki raczej poważnej. Status
 • Definicja Film Co znaczy dokumentalny albo animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem albo bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne
 • Definicja Publiczne Finanse Co znaczy środków publicznych i ich rozdysponowaniem, a zwłaszcza:1) pobieranie i gromadzenie dochodów,2) wydatkowanie środków publicznych,3) finansowanie deficytu,4) zaciąganie zobowiązań
 • Definicja Prawna Forma Co znaczy podmioty gospodarki narodowej tworzące się samoistnie albo tworzone dla realizacji zadań gospodarczych, rządowych samorządowych i tym podobne, wynikający z regulaminów prawnych
 • Definicja Nakładów Finansowanie Co znaczy nakładów na nowe obiekty majątkowe i usprawnienie istniejących,- wartości niematerialnych i prawnych,- nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych naliczanych do
 • Definicja Farmaceuta Co znaczy mający na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmujący działalność polegającą zwłaszcza na:1) wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących obiektem obrotu w
 • Definicja Własności Forma Co znaczy posiadania poprzez właściciela/właścicieli środków gospodarczych takich jak: grunty, budynki, narzędzia pracy, środki pieniężne i tym podobne, z użyciem których prowadzona jest
 • Definicja Fundacja Co znaczy realizacji celów socjalnych albo gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami państwa, zwłaszcza w sferze ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i edukacji, oświaty i
 • Definicja Fundusz Co znaczy środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na z góry oznaczony cel, tworzona w drodze ustawy i działająca w zorganizowanej formie funduszu.1. Regulaminy prawa przewidują

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy Fundusz, Fundacja, Forma Własności, Farmaceuta, Finansowanie Nakładów, Forma Prawna, Finanse Publiczne, Film, Filharmonia, Fisim - Produkcja Usług Pośrednictwa definicja.

Co to jest Fundusz, Fundacja, Forma Własności, Farmaceuta znaczenie.