wynik działalności co to znaczy

Co znaczy Wynik na działalności operacyjnej? Czym jest Różnica pomiędzy sumą należnych przychodów.

Czy przydatne?

Co to jest Wynik na działalności operacyjnej

Definicja po angielsku: Financial result on operating activity.

Definicja: Różnica pomiędzy sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń albo zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług i zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, towarów i innych składników majątku wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia (zakupu), zwiększoną o przypadające od sprzedaży podatki obciążające sprzedawcę i całość poniesionych od początku roku obrotowego wydatków ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku i pozostałych wydatków operacyjnych. (dotyczy przedsiębiorstw)
rezultat z działalności operacyjnej (dla banków) obejmuje >>rezultat na działalności bankowej skorygowany o różnicę pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi, wydatki działania banku, amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i >>>rezultat na wartości rezerw i aktualizacji

Czym jest Wynik na działalności operacyjnej znaczenie w Słownik na W .