bilans co to znaczy

Co znaczy Bilans? Czym jest 1) Syntetyczne, dwustronne, wartościowe kolekcja aktywów i pasywów.

Czy przydatne?

Co to jest Bilans

Definicja po angielsku: Balance sheet.

Definicja: 1) Syntetyczne, dwustronne, wartościowe kolekcja aktywów i pasywów sporządzone na określony dzień (dzień bilansowy) i w określonej formie.
2) Dokument księgowy stanowiący obiekt sprawozdania finansowego, zawiera on fundamentalne wiadomości o stanie majątkowym i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Każdy bilans zawiera:
- ustalenie jednostki gospodarczej, której dotyczy,
- ustalenie momentu bilansowego, tzn. ustalenie daty, na którą jest sporządzany bilans,
- wyszczególnienie składników majątku i ich wartości,
- wyszczególnienie źródeł pochodzenia majątku i ich wartości,
- bilansujące się sumy cząstkowe i ogólne aktywów i pasywów,
- datę sporządzenia,
- podpisy osób odpowiedzialnych za prawidłowość i rzetelność bilansu.
Od 01.01.2002 bilans złożona jest z następujących części Aktywa:
A.
Aktywa trwałe
B. Aktywa obrotowe
i Pasywów jest to:
A. Pieniądze fundusz własny
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Czym jest Bilans znaczenie w Słownik na B .