współwłasność stanowiące co to znaczy

Co znaczy Budynki stanowiące współwłasność? Czym jest Budynki mające kilku prawnych właścicieli.

Czy przydatne?

Co to jest Budynki stanowiące współwłasność

Definicja po angielsku: Buildings owned by condominiums.

Definicja: Budynki mające kilku prawnych właścicieli uwidocznionych w księdze wieczystej.
jeśli wybrane albo nawet wszystkie lokale w budynku stanowią wyodrębnione własności, potwierdzone wpisem do księgi wieczystej, to właściciele wyodrębnionych lokali automatycznie, z mocy prawa, stają się współwłaścicielami nieruchomości, a w umowie notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności lokalu określona jest rozmiar udziału właściciela danego lokalu w nieruchomości wspólnej.Rozróżnia się następujące współwłasności budynków:

1) z wyodrębnionymi własnościami lokali mieszkalnych, a właścicielami tych lokali są:
a) tylko osoby fizyczne - dotyczy budynku, gdzie wszystkie mieszkania stanowią wyodrębnioną własność osób fizycznych,
b) osoby fizyczne i gmina - dotyczy budynku, gdzie część mieszkań stanowi wyodrębnione własności osób fizycznych, a pozostałe mieszkania stanowią własność gminy,
c) osoby fizyczne i zakład pracy - dotyczy budynku, gdzie część mieszkań stanowi wyodrębnione własności osób fizycznych, a pozostałe mieszkania stanowią własność zakładu pracy sektora publicznego albo sektora prywatnego. Do kategorii tej kwalifikuje się również budynki będące dawniej własnością PGR-ów (zaliczane uprzednio do zasobów mieszkaniowych zakładów pracy), które to budynki po likwidacji PGR-ów zostały przejęte w zasób Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, po czym część mieszkań w takich budynkach została sprzedana poprzez Agencję osobom fizycznym, a pozostałe są jeszcze w zasobie Agencji (a więc są własnością Skarbu Państwa),
d) inne - dotyczy budynków, gdzie występują inne przypadki własności lokali mieszkalnych, na przykład gminy i zakładu pracy, gminy i osób fizycznych i zakładu pracy. Do tej kategorii kwalifikuje się także te budynki spółdzielni mieszkaniowych, gdzie po wejściu w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zostały ustanowione odrębne własności (z wpisem do księgi wieczystej) niektórych lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych,

2) bez wyodrębnionych własności lokali mieszkalnych - dotyczy budynków, które stanowią
nieruchomości wspólne, lecz na poszczególne mieszkania w budynku nie zostały ustanowione odrębne własności, tzn. poszczególni współwłaściciele nie mają założonej na własne nazwisko odrębnej księgi, ale istnieje tylko jedna księga na cały budynek, gdzie jedynie określony jest (w procentach albo w ułamkach) udział poszczególnych współwłaścicieli budynku (dotyczy to przeważnie spadkobierców po właścicielu budynku, którym była osoba fizyczna)

Czym jest Współwłasność Stanowiące Budynki znaczenie w Słownik na B .