lasów uszkodzenia strefy co to znaczy

Co znaczy Strefy uszkodzenia lasów? Czym jest Strefy uszkodzenia w lasach znajdujących się pod.

Czy przydatne?

Co to jest Strefy uszkodzenia lasów

Definicja po angielsku: Damaged forest zones.

Definicja: Strefy uszkodzenia w lasach znajdujących się pod ujemnym wpływem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza ustalane są w jednostkach Lasów Państwowych - do 1991r. w trybie uchwały Porady Ministrów w kwestii szczegółowych zasad ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów (Dz.U. 1980 Nr 24, poz. 100); od 1992 r. - na zasadach ustalonych w "dyrektyw urządzania lasu". Pod definicją strefy uszkodzenia lasów w konsekwencji emisji przemysłowych gazów i pyłów rozumie się region lasu charakteryzujący się jednakowym (zbliżonym) stopniem uszkodzenia. Ustalanie stref uszkodzenia wykonuje się na podstawie rejestracji zmian stworzonych w drzewostanie, a zwłaszcza zmian w aparacie asymilacyjnym, przyroście wysokości i żywotności drzew wskaźnikowych i zmian charakteru roślinności. Jako drzewa wskaźnikowe przyjmuje się drzewa iglaste - sosnę, świerk pospolity i jodłę. W obiektach leśnych o przeważającym udziale gatunków liściastych ustalanie stref uszkodzenia przeprowadza się na podstawie obserwacji koron drzew tych gatunków. W zależności od stopnia nasilenia szkodliwego oddziaływania gazów i pyłów odznacza się strefy: Strefa 0 - wolna od uszkodzeń, Strefa I - uszkodzeń słabych, Strefa II - uszkodzeń średnich, Strefa III - uszkodzeń mocnych, Strefa IV - zarośli przemysłowych, Strefa V - muraw przemysłowych, Strefa VI - pustyń poprzemysłowych. Strefy IV-VI są zaliczane do tak zwany stref nieleśnych (powierzchnie, na których nastąpiła strata produkcyjności gruntów leśnych, pozbawione roślinności albo porośnięte krzewami i pojedynczymi drzewami)

Czym jest Lasów Uszkodzenia Strefy znaczenie w Słownik na S .