agent obsługujący agent co to znaczy

Aport co znaczy Akredytywa krzyżówka Akcept co to jest Arbitrażowe operacje słownik Aprecjacja czym.

Definicje inwestycyjne na A

 • Co to jest Obsługujący Agent Definicja jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności wykonywanych przez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie zgłasza rynek. Głównym zadaniem agenta
 • Co to jest Transferowy Agent Definicja który zawiera: podstawowe dane osobowe członków, dane o wpłatach składek do funduszu, dane o otrzymywanych wypłatach transferowych, przeliczenia tych składek,dane na temat wypłat
 • Co to jest Transferowy Agent Definicja który zawiera: podstawowe dane osobowe członków, dane o wpłatach składek do funduszu, dane o otrzymywanych wypłatach transferowych, przeliczenia tych składek,dane na temat wypłat
 • Co to jest Ubezpieczeniowy Agent Definicja przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego sprzedającego polisy z jego oferty. Jego możliwości są znacznie bardziej ograniczone niż brokera; zwykle bowiem nie ma prawa
 • Co to jest Akceptant Definicja Podmiot akceptujący karty płatnicze, który zobowiązał się do sprzedaży towarów lub usług albo do wypłaty gotówki za okazaniem karty płatniczej
 • Co to jest Merchant Akceptant Definicja Osoba fizyczna lub prawna, przyjmująca kartą płatniczą należność za dostarczone towary lub usługi
 • Co to jest Dokumentowa Akredytywa Definicja na zlecenie zleceniodawcy (importera) do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty na rzecz beneficjenta (eksportera), w zamian za złożenie przez niego, w przewidywanym terminie
 • Co to jest Afiliant Definicja Dom maklerski nie będący członkiem giełdy i składający swoje zlecenia na giełdę za pośrednictwem członka giełdy
 • Co to jest Akcja Definicja przedsiębiorstwo będące spółką akcyjną. Nabywca instrumentu staje się współwłaścielem spółki i otrzymuje prawo do udziału w zyskach wypracowywanych przez spółkę w ramach dywidend
 • Co to jest Akcyza Definicja Podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi; podmiotem opodatkowania są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych
 • Co to jest Assets Ang Aktywa Definicja jednostki; pieniądze pochodzące ze składek , które inwestuje fundusz; ogół składników majątkowych jednostki; zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, uzyskane w wyniku
 • Co to jest Assets Ang Aktywa Definicja jednostki; pieniądze pochodzące ze składek , które inwestuje fundusz; ogół składników majątkowych jednostki; zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, uzyskane w wyniku
 • Co to jest Funduszu Netto Aktywa Definicja Wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu
 • Co to jest Składki Alokacja Definicja Część składki, która jest inwestowana przez towarzystwo
 • Co to jest Wskaźnikowa Analiza Definicja polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Wskaźniki mogą
 • Co to jest Aneks Definicja Zmiana w umowie kredytowej. Zmiany powinny być dokonywane na piśmie
 • Co to jest Index Ordinaries All Definicja Główny indeks giełdy australijskiej zawierający największe spółki spełniające kryteria obrotu i kapitalizacji
 • Co to jest Asekuracja Definicja Inne określenie ubezpieczenia
 • Co to jest ATM (Automated Teller Machine) Definicja Bankomat wielofunkcyjny
 • Co to jest Autoryzacja Definicja Wydanie zgody na przeprowadzenie transakcji po sprawdzeniu autentyczności karty oraz dostępnego salda na rachunku karty
 • Co to jest Aval Definicja Poręczenie weksla. Poręczyciel, avalista, odpowiada na równi z wystawcą weksla. Aval może dotyczyć tylko części lub całości sumy weksla
 • Co to jest Zleceń Arkusz Definicja zleceń na dany papier wartościowy, przekazanych na giełdę przed sesją i uwzględnianych w ustalaniu kursu na danej sesji. Wraz z systemem Warset pojawiła się możliwość ujawnienia
 • Co to jest Asymilacja Definicja Połączenie dwóch linii notowań tego samego papieru wartościowego, najczęściej akcji nowej emisji lub emisji wcześniejszych (np.imiennych
 • Co to jest Aluminium Definicja dobry przewodnik ciepła i elektryczności. Wykorzystywane głównie ze stopami innych metali stanowi lekki materiał konstrukcyjny stosowany w budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym i
 • Co to jest Uprzywilejowana Akcja Definicja charakteryzująca się przywilejami w stosunku do akcji zwykłych co do prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w razie likwidacji spółki i ewentualnie pierwszeństwa objęcia
 • Co to jest Cyklów Analiza Definicja Analiza polegająca na wykrywaniu cykli w cenach instrumentów finansowych, jak również w wskaźnikach ekonomicznych takich jak inflacja czy też PKB
 • Co to jest Fundamentalna Analiza Definicja podstawie określanie racjonalnych, ale często subiektywnych wartości instrumentów finansowych. Jeżeli wartości rynkowe są wyższe od określonych za pomocą analizy fundamentalnej
 • Co to jest Fundamentalna Analiza Definicja popytem i podażą. Uwzględnia sytuację finansową spółki, jej perspektywy, plany, koniunkturę w branży i całej gospodarce, wpływ walut na ceny surowców bądź produktów wytwarzanych
 • Co to jest Techniczna Analiza Definicja instrumentów z rynku finansowego i na ich podstawie przewidywanie ich przyszłych zachowań. Analizie technicznej podlegają ceny akcji, obligacji, walut, towarów jak również innych
 • Co to jest Techniczna Analiza Definicja trendów na podstawie zachowania się cen oraz wolumenu. Ceny rysowane na wykresach tworzą różne kształty i formacje. Według analityków technicznych formacje te powtarzają się
 • Co to jest Aport Definicja Wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza
 • Co to jest Arbitraż Definicja inwestorom ją stosującym zysk bez ponoszenia ryzyka. Strategia polega na wykorzystaniu niewłaściwej wyceny dwóch instrumentów i zawarciu dwóch przeciwstawnych transakcji - jednej
 • Co to jest Management Asset Definicja Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie i profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego
 • Co to jest Dokumentowa Akredytywa Definicja na zlecenie zleceniodawcy (importera) do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty na rzecz beneficjenta (eksportera), w zamian za złożenie przez niego, w przewidywanym terminie
 • Co to jest Pozabilansowe Aktywa Definicja Nie zarejestrowane aktywa reprezentujące albo zasoby firmy, albo spodziewane przyszłe korzyści ekonomiczne
 • Co to jest Index Furniture Antique Definicja Indeks przedstawiający koniunkturę na rynku antyków. Dostępny głównie dla klientów private bankingu
 • Co to jest Bankowy Arbitraż Definicja powołaną do rozstrzygania spornych spraw finansowych powstałych w relacjach między bankami a klientami indywidualnymi. Arbiter Bankowy zajmuje się skargami składanymi jedynie
 • Co to jest Arbiter Definicja Sędzia zasiadający w kolegium orzekającym w sporach gospodarczych na zasadzie sądu polubownego
 • Co to jest ABS (ang. Asset Backed Securites) Definicja spółkę celową SPV oparte o aktywa sprzedane tej spółce przez organizatora emisji. Papiery wartościowe tego rodzaju to najczęściej obligacje, akcje lub commercial papers
 • Co to jest Ubezpieczeniowy Agent Definicja przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego sprzedającego polisy z jego oferty. Jego możliwości są znacznie bardziej ograniczone niż brokera; zwykle bowiem nie ma prawa
 • Co to jest Aktuariusz Definicja się zastosowaniem matematyki w ubezpieczeniach i reasekuracji. Każdy zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w I dziale (ubezpieczenia na życie) musi zatrudniać przynajmniej
 • Co to jest Akwizycja Definicja Działalność mająca na celu nakłonienie określonych osób do zawarcia umowy ubezpieczenia
 • Co to jest Risks All Definicja wszystkie ryzyka) - ubezpieczenie mienia obejmujące wszystkie szkody rzeczowe: bezpośrednia utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (może zawierać wyłączenia
 • Co to jest Aprecjacja Definicja względem walut zagranicznych, który oznacza zwiększenie się siły nabywczej pieniądza krajowego. Jest ona wynikiem przewagi popytu nad jej podażą
 • Co to jest Operacje Arbitrażowe Definicja transakcji kupna-sprzedaży o charakterze spekulacyjnym, dokonywanych na giełdach towarowych lub finansowych. Celem tych operacji jest osiągnięcie zysku dzięki wykorzystaniu różnic
 • Co to jest Akcept Definicja płatnika do wykupienia weksla od jego uprawnionego posiadacza w wyznaczonym terminie płatności; akcept jest niezbędny w przypadku weksli trasowanych, nie występuje natomiast przy
 • Co to jest Akredytywa Definicja pomiędzy podmiotami gospodarczymi, gwarantująca terminowe otrzymanie pieniędzy przez beneficjanta, tj. osobę fizyczna lub prawną, na rzecz której dokonywane są płatności, oraz
 • Co to jest Aport Definicja majątku spółki, który daje prawo do udziału w zyskach; osoby fizyczne i prawne mogą wnosić: aport finansowy (inaczej pieniężny), aport rzeczowy w postaci maszyn, hal produkcyjnych

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Aport co znaczy Akredytywa krzyżówka Akcept co to jest Arbitrażowe operacje słownik Aprecjacja czym jest All risks co oznacza Akwizycja tłumaczenie Aktuariusz. definicja.

Co to jest Agent obsługujący co znaczy Agent transferowy krzyżówka Agent znaczenie.