rachunek pomocniczy rachunek co to znaczy

Roszczenie co znaczy Rezerwy obowiązkowe krzyżówka Rejestr handlowy co to jest Regres, roszczenie.

Definicje inwestycyjne na R

 • Co to jest Pomocniczy Rachunek Definicja Rachunek bankowy służący do gromadzenia środków pieniężnych na wyodrębnione cele i przeprowadzania rozliczeń związanych z jego przeznaczeniem
 • Co to jest Rachunek w walucie obcej Definicja Rachunek posiadany w instytucji finansowej w innej walucie niż krajowa
 • Co to jest Administrowany Rachunek Definicja nadwyżka środków z umiejscowionego w jednym oddziale, rachunku bieżącego i/lub rachunku pomocniczego posiadacza rachunku. Rachunek administrowany otwierany jest dla podmiotów
 • Co to jest Bankowy Rachunek Definicja rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń pieniężnych. Stosowana jest też klasyfikacja
 • Co to jest Bankowy Rachunek Definicja rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń pieniężnych. Stosowana jest też klasyfikacja
 • Co to jest Bieżący Rachunek Definicja środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą; wkłady niekoniecznie przynoszą odsetki, ale mogą być podjęte za pomocą czeku w dowolnym
 • Co to jest Inwestycyjny Rachunek Definicja rachunek pieniężny; służą do ewidencjonowania deponowanych przez klienta papierów wartościowych i środków pieniężnych oraz rozliczania dokonywanych za pośrednictwem Biura
 • Co to jest Karty Rachunek Definicja Rachunek prowadzony przez bank w złotych lub w walucie wymienialnej, który służy do rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu karty
 • Co to jest Loro Rachunek Definicja Dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako składnik pasywów, inaczej rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku B
 • Co to jest Nostro Rachunek Definicja Dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako element aktywów czyli rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku A
 • Co to jest Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) Definicja nazywany także kontem osobistym. Banki prowadzą te rachunki dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów pochodzących z
 • Co to jest Terminowy Oszczędnościowy Rachunek Definicja przypadku którego osoba oszczędzająca powierza swoje pieniądze bankowi na dłuższy okres; procent jest najczęściej tym wyższy im dłuższy jest termin. Rachunek oszczędnościowy
 • Co to jest Terminowy Oszczędnościowy Rachunek Definicja przypadku którego osoba oszczędzająca powierza swoje pieniądze bankowi na dłuższy okres; procent jest najczęściej tym wyższy im dłuższy jest termin. Rachunek oszczędnościowy
 • Co to jest Rachunek oszczędnościowy z terminem wypowiedzenia Definicja przypadku którego wypłata następuje po upłynięciu określonego czasu od wyrażenia przez klienta zamiaru podjęcia pieniędzy. Jeżeli uzgodniony termin wypowiedzenia nie zostanie
 • Co to jest Rachunek oszczędnościowy z terminem wypowiedzenia Definicja przypadku którego wypłata następuje po upłynięciu określonego czasu od wyrażenia przez klienta zamiaru podjęcia pieniędzy. Jeżeli uzgodniony termin wypowiedzenia nie zostanie
 • Co to jest Rachunek oszczędnościowy zwykły / płatny na żądanie Definicja oszczędnościową rachunek, na który pieniądze mogą być wpłacane codziennie, a ich podjęcie może mieć miejsce jedynie do maksymalnej ustalonej sumy miesięcznie; procent jest wyższy
 • Co to jest Rachunek oszczędnościowy zwykły / płatny na żądanie Definicja oszczędnościową rachunek, na który pieniądze mogą być wpłacane codziennie, a ich podjęcie może mieć miejsce jedynie do maksymalnej ustalonej sumy miesięcznie; procent jest wyższy
 • Co to jest Redyskontowanie Definicja banki komercyjne w "operacji dyskonta"@"operacja dyskonta" do banku centralnego przed terminem płatności weksla. Bank centralny dyskontuje weksel po stopie
 • Co to jest Refinansowanie Definicja kredytu i zastąpienie go nowym kredytem, zwykle na korzystniejszych warunkach, a często ze zrestrukturyzowanymi terminami spłaty, celem udzielenia pomocy kredytobiorcom w trudnej
 • Co to jest Reinwestycja Definicja funduszu Korony, w którym uprzednio dokonano ich umorzenia, bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej. Z prawa do reinwestycji możesz skorzystać jeden raz w roku
 • Co to jest Rejestr Definicja Indywidualny "rachunek" uczestnika, na którym rejestrowane są jednostki uczestnictwa wszystkich funduszy
 • Co to jest Remburs Definicja handlu zagranicznym, udzielanego przez bank eksporterowi (sprzedawcy) po przedłożeniu przez niego dokumentów spedycyjnych (potwierdzających wysłanie towaru) i weksla trasowanego
 • Co to jest Remitent Definicja której lub na której polecenie należy dokonać zapłaty zgodnie z wskazaniami trasanta lub beneficjanta. Jako akceptanta trasant może wyznaczyć samego siebie, osobę trzecią lub
 • Co to jest Renta Definicja Szereg płatności równych kwot w równych odstępach czasu przez ustaloną liczbę okresów
 • Co to jest Należna Renta Definicja Renta, której płatność przypada na początek każdego okresu
 • Co to jest Odroczona Renta Definicja Zobacz - renta zwykła
 • Co to jest Wieczysta Renta Definicja Strumień równych płatności, mający trwać przez nieskończony okres
 • Co to jest Zwykła Renta Definicja renta odroczona) - renta, której płatność przypada na koniec każdego okresu
 • Co to jest Repo Definicja to operacje warunkowego zakupu, które polegają na zakupie przez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych, zobowiązując je jednocześnie do odkupienia tych
 • Co to jest Repo Reverse Definicja Polegają na tym, że bank centralny sprzedaje papiery wartościowe bankom komercyjnym, zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie i w określonym terminie
 • Co to jest Nieskładkowy Rok Definicja uniemożliwa mu samodzielne opłacanie składek, niektóre towarzystwa przez rok regulują je za niego, w tym czasie nie zmienia się zakres ich odpowiedzialności; stosowany w
 • Co to jest Rolowanie Definicja Spłacanie wcześniej zaciągniętego kredytu następnym kredytem
 • Co to jest Ryzyko Definicja cen akcjilub obligacji, takie jak inflacja, wzrost stp procentowych, niewypłacalnośc emitentów obligacji, słabe wyniki finansowe spółek, trendy zniżkowe na rynkach
 • Co to jest Kredytowe Ryzyko Definicja Aktywne - niebezpieczeństwo odmowy spłaty kredytu i odsetek przez kredytobiorcę. Pasywne - wynika z możliwości dysponowania przez bank środkami do prowadzenia akcji kredytowej
 • Co to jest Ryzyko zmiany kursu walutowego Definicja Ryzyko to występuje, gdy wartość rynkowa lokat zmienia sie wraz z kursem waluty obcej, za którą zakupiono dane papiery wartościowe
 • Co to jest Naftowa Ropa Definicja węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych. Surowiec strategiczny wykorzystywany do produkcji paliw ciekłych, plastików o nawozów sztucznych
 • Co to jest Inwestycyjny Rachunek Definicja rachunek pieniężny; służą do ewidencjonowania deponowanych przez klienta papierów wartościowych i środków pieniężnych oraz rozliczania dokonywanych za pośrednictwem Biura
 • Co to jest Giełdy Rada Definicja giełdę. Na GPW oprócz zadań określonych kodeksem handlowym Rada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy maklerskie do działania na giełdzie
 • Co to jest Rating Definicja Ocena jakości papierów wartościowych emitowanych przez emitentów
 • Co to jest ROE (ang. (Return On Equity) Definicja Stopa zwrotu z kapitału własnego obliczana poprzez podzielenie zysku netto firmy przez jej kapitał własny
 • Co to jest Akcji Rozproszenie Definicja wymagana regulaminem giełdy minimalna liczba akcjonariuszy posiadająca akcje danej spółki. Dla rynku podstawowego: 500, dla rynku równoległego: 300
 • Co to jest Giełdowy Rynek Definicja Jest to miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Obecnie notowania mogą odbywać się w systemie elektronicznym i open outcry
 • Co to jest Kapitałowy Rynek Definicja Zespół instytucji i reguł umożliwiających pozyskiwanie długookresowego kapitału przez obrót, tj. kupno i sprzedaż, a więc przenoszenie praw z emitowanych papierów wartościowych
 • Co to jest Notowań Rynek Definicja się odrębnymi warunkami dopuszczeń. Na giełdzie warszawskiej istnieją rynki: podstawowy, równoległy oraz wolny. Dodatkowo, świadectwa NFI notowane są na odrębnym rynku NFI. Na
 • Co to jest Pierwotny Rynek Definicja której dochodzi do sprzedaży instrumentów finansowych pierwszym posiadaczom. Przykładem rynku pierwotnego jest w Polsce publiczna oferty sprzedaży nowych akcji
 • Co to jest Podstawowy Rynek Definicja dla papierów wartościowych o najwyższej płynności, których emitenci charakteryzują się m.in. większym kapitałem i dłuższym okresem działalności
 • Co to jest Rynek pozagiełdowy (ang. OTC-Over the counter market) Definicja transakcje, które odbywają się poza właściwym parkietem giełdy. Ceny na tym rynku są cenami negocjowanymi pomiędzy poszczegónymi brokerami nie występującymi na parkiecie giełdy
 • Co to jest Równoległy Rynek Definicja Segment rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzują się m.in. mniejszym kapitałem i krótszym okresem działalności
 • Co to jest Wolny Rynek Definicja Segment rynku giełdowego, na którym mogą być notowane spółki dopuszczone do obrotu publicznego, które nie spełniają warunków do-puszczenia do rynku podstawowego i równoległego
 • Co to jest Wtórny Rynek Definicja kapitałowego, na której odbywają się transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Przykładem rynku wtórnego jest rynek Giełdy Papierów
 • Co to jest Rozbieżnych Zleceń Rynek Definicja najwyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniu sprzedaży, lub na którym występują wyłącznie zlecenia kupna lub zlecenia sprzedaży. Za
 • Co to jest Bieżący Rachunek Definicja środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą; wkłady niekoniecznie przynoszą odsetki, ale mogą być podjęte za pomocą czeku w dowolnym
 • Co to jest Nadzorcza Rada Definicja Organ wybrany przez udziałowców, sprawujący nadzór nad prowadzeniem i zarządzaniem oraz nad ogólnym stanem rzeczy w spółce
 • Co to jest Obowiązkowa Rezerwa Definicja aktywów jako procent depozytów na żądanie i depozytów terminowych, które banki komercyjne muszą utrzymywać obowiązkowo na rachunku w banku centralnym
 • Co to jest Ruchomość Definicja Dobra, które ze względu na swoja naturę, mogą się same przemieszczać wzgl. mogą być przemieszczane
 • Co to jest Gotówkowy Rynek Definicja rzeczywiste, np. elewator zbożowy, bank, itp. W miejscu tym określane są ceny gotówkowe za towar rzeczywisty, który można dostarczyć natychmiast. Kontrakt forwardowy jest takim
 • Co to jest Rabat Definicja Upust
 • Co to jest Rękojmia Definicja wystąpieniem wad fizycznych lub prawnych. W przypadku stwierdzenia wady nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub może żądać obniżenia ceny
 • Co to jest Finansowe Ryzyko Definicja ponoszenia przez leasingobiorcę opłat z tytułu czynszu leasingowego w czasie trwania umowy, niezależnie od tego czy korzysta on z przedmiotu leasingu czy nie
 • Co to jest Fiskalne Ryzyko Definicja aparat skarbowy postanowień umowy leasingowej dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodu czynszów leasingowych w leasingu operacyjnym
 • Co to jest Reasekuracja Definicja ubezpieczeń, zwany cedentem, odstępuje całość lub część ryzyka przyjętego do ubezpieczenia wraz z częścią składek innemu zakładowi ubezpieczeń, zwanemu reasekuratorem, który w
 • Co to jest Bierna Reasekuracja Definicja Odstępowanie ryzyka reasekuratorowi
 • Co to jest Czynna Reasekuracja Definicja Przyjmowanie ryzyka od zakładu ubezpieczeń lub innego reasekuratora
 • Co to jest Reasekurator Definicja Towarzystwo ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne, przyjmujące całość lub część ryzyka od innego towarzystwa
 • Co to jest Renta Definicja Czasowa wypłata, określonego rodzaju ubezpieczenia na życie, na oznaczoną sumę za zapłatą składek bądź ustalonej ceny kupna
 • Co to jest Ubezpieczeniowe Techniczno Rezerwy Definicja netto nad sumą roszczeń w danym roku. jest przeznaczony na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia
 • Co to jest Ubezpieczeniowe Roszczenie Definicja Zgłoszenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego pretensji w sprawie wypłaty odszkodowania lub świadczenia
 • Co to jest Domowe Ruchomości Definicja Ubezpieczonego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących, stanowiące wyposażenie pomieszczeń lub służące do prowadzenia gospodarstwa domowego, takie jak: meble i dywany
 • Co to jest Ubezpieczeniowy Regres Definicja Prawo zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania
 • Co to jest Loro Rachunek Definicja Dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako składnik pasywów, inaczej rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku B
 • Co to jest Nostro Rachunek Definicja Dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako element aktywów czyli rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku A
 • Co to jest Rachunek w walucie obcej Definicja Rachunek posiadany w instytucji finansowej w innej walucie niż krajowa
 • Co to jest Waluty Rewaluacja Definicja kraju w stosunku do walut innych krajów w wyniku działań organów państwowych, które zobowiązują się w ten sposób do obrony kursu waluty. Termin rewaluacji waluty odnosi się tylko
 • Co to jest Walutowe Rezerwy Definicja które są wykorzystywane przez bank centralny danego kraju w celu finansowania ujemnego salda bilansu płatniczego oraz do stabilizacji wahań kursu walutowego
 • Co to jest Kontraktu Rolowanie Definicja utrzymywanej na kontraktach danej serii pozycji na kontrakty o najbliższym terminie wygaśnięcia, które to odbywa się w ostatnim dniu obrotu danej serii
 • Co to jest Nabywczej Siły Równowartość Definicja Propozycja, która na dłuższą metę zmienia kurs wymiany dwóch walut jako rezultat różnic pomiędzy względnymi wartościami wskaźnika inflacji w dwóch rozważanych krajach
 • Co to jest Walutowy Rynek Definicja transakcji są waluty, którego uczestnikami są przede wszystkim: banki centralne, banki komercyjne oraz inne instytucje finansowe. Największe międzynarodowe rynki walutowe znajdują
 • Co to jest Walutowe Ryzyko Definicja firmy posiadające zobowiązania oraz należności nominowane w walutach obcych. Związane jest to z możliwością wystąpienia aprecjacji lub deprecjacji kursu danej waluty
 • Co to jest Regres, roszczenie regresowe, roszczenie zwrotne Definicja lub części dokonanej zapłaty, np. w przypadku poręczenia lub żyrowania, przy odpowiedzialności czekowej, wekslowej, przy świadczeniu niepodzielnym, przy ubezpieczeniu, przy
 • Co to jest Handlowy Rejestr Definicja posiadających osobowość prawną; prowadzony jest przez sąd i zawiera podstawowe dane o przedsiębiorstwie, osobach nim zarządzających oraz o przedmiocie jego działalności
 • Co to jest Obowiązkowe Rezerwy Definicja obowiązkowa wpłata na rachunek banku komercyjnego w banku centralnym, stanowi to zabezpieczenie dla klientów banku komercyjnego przed jego ewentualnym bankructwem; sposób na
 • Co to jest Roszczenie Definicja od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, np. jeżeli ktoś naruszy prawo własności, powstają z tą chwilą określone roszczenie właściciela w stosunku do danej osoby; możliwość

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Roszczenie co znaczy Rezerwy obowiązkowe krzyżówka Rejestr handlowy co to jest Regres, roszczenie regresowe, roszczenie zwrotne słownik Ryzyko walutowe czym. definicja.

Co to jest Rachunek pomocniczy co znaczy Rachunek w walucie obcej krzyżówka znaczenie.