finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • FINANSE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH (wykonywane przez: 1. strumienie materialne (przychody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia pracowników, zakup dóbr inw)
  • IMIENNE ŚWIADECTWO TYMCZASOWE (wystawiane w celu udokumentowania częściowej wpłaty na przyszłe akcje na okaziciela)
  • BILANS (balance sheet) (zestawienie, podsumowanie; zestawienie sprawozdawcze ukazujące stan majątkowy j)
  • OLIGOPOL (forma monopolu częściowego, kiedy rynek opanowany jest poprzez kilka ogromnych, konkurujących ze sobą przedsiębiorstw)
  • OFERUJĄCY (dom maklerski pełniący rolę obowiązkowego pośrednika w obrocie publicznym)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Wartość netto aktywów funduszu (NAV) Wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu (m.in. opłaty transakcyjne) wyliczone w dniu wyceny.
  • Analiza fundamentalna Opiera się na badaniu zależności między popytem i podażą. Uwzględnia sytuację finansową spółki, jej perspektywy, plany, koniunkturę w bra...
  • Rynek pierwotny Jest to część rynku kapitałowego, na której dochodzi do sprzedaży instrumentów finansowych pierwszym posiadaczom. Przykładem rynku pierwot
  • Żądanie zapłaty bankowy dokument rozliczeniowy wykorzystywany do prowadzenia przez banki rozliczeń inkasowych (inkaso); żądanie zapłaty wypełnia wierzyci...
  • Czek podróżniczy Dokument rozliczeniowy używany w obrotach zagranicznych przez podróżujące osoby; czeki takie emitowane są przez banki, instytucje finanso...