finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

  • Sprzedaż ryb konsumpcyjnych z jezior Liczba wyprodukowanych (odłowionych) z użytkowanych jezior ryb słodkowodnych konsumpcyjnych, w ujęciu wagowym (dt), które przeznaczono do s
  • Wskaźnik wynagrodzeń realnych Iloraz parametru przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto i parametru cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarst...
  • Łąki trwałe użytkowane Łąki trwałe, z których bez względu na sposób użytkowania, dokonuje się zbioru traw w formie siana czy zielonki do bezpośredniego użytkowania
  • Wynagrodzenia pracowników na stanowiskach nierobotniczych Wynagrodzenia (osobowe i wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału albo z nadwyżki bilansowej lub dodatkowe wynagrodzenia roczne dla prac
  • Spożycie ogólnospołeczne Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Stanowi wartość przeznaczonych na spożycie wyrobów i usług nierynkowych, które n

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Przejęcie długu czynność prawna, wskutek której osoba trzecia wstępuje w miejsce dłużnika, przez co zostaje on zwolniony z długu; przejęcie długu następuj
  • Statut Funduszu Zbiór przepisów określających cel, wymogi formalne i zasady funkcjonowania funduszy oraz warunki umowy zawartej pomiędzy nabywcą jednoste...
  • Bankowy tytuł egzekucyjny oświadczenie banku będące (na mocy prawa bankowego) tytułem egzekucyjnym; na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest bankowy tytuł egzek
  • Zadłużenie przeterminowane Zadłużenie powstałe w wyniku niepłacenia przez kredytobiorcę bankowi w umówionym terminie kredytu; jest wyżej oprocentowane niż zadłużenie w
  • NYMEX Nowojorska Giełda Towarowa – jedno z głównych miejsc obrotu towarami na świecie. Handluje się na niej metalami szlachetnymi, mied