finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • PRZEJĘCIE DŁUGU (umowa, na przykład pomiędzy bankiem a osobą trzecią, za zgodą kredytobiorcy, gdzie następuje przejęcie poprzez tę osobę długu kredytobiorcy)
 • MAKROEKONOMIA (jest gałęzią ekonomi próbującą wyjaśnić jak i dlaczego z upływem czasu gospodar)
 • ŚCIEŻKI KARIERY (sekwencje kolejnych stanowisk, jakie muszą objąć poszczególni pracownicy, aby)
 • SAMOREALIZACJA (dążenie jednostki do zrealizowania swych potencjalnych zdolności różnymi spos)
 • IMAGE (wyobrażenie o danej firmie lub osobie, jakie mają inni ludzie, często świadom...)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Radiodyfuzja Rozpowszechnianie programów radia i telewizji emitowanych poprzez stacje radiowe i telewizyjne
 • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń Zobowiązania z tytułu podatków (w tym VAT i akcyzowego), opłat i innych rozrachunków o charakterze publicznoprawnym - wobec budżetów (centralnego i samorządowych) w stawce wymagaj
 • Termiczne unieszkodliwianie odpadów Termiczne przekształcanie odpadów - mechanizm utleniania (spalania) odpadów komunalnych prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach albo urządzeniach na zasadach ustalonych...
 • Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Środki pieniężne przekazane kontrahentom na poczet transakcji nabycia składników wartości niematerialnych i prawnych
 • Trzoda chlewna Zwierzęta domowe z ekipy Sus scrofa (świnia) obejmujące następujące ekipy struktury stada: prosięta o wadze żywej poniżej 20 kg, warchlaki o wadze żywej od 20 do 50 kg, trzoda c

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • KR Ubezpieczenie od ryzyka kradzieży.
 • CTO (Centralna Tabela Ofert) Polski rynek pozagiełdowy, na którym rozpoczęto notowania w 1997 roku. Do tej pory rynek ten nie mógł znaleźć właściwej drogi rozwoju i zarówno obroty jak i kapitalizacja rynku był
 • Pallad srebrzystobiały, plastyczny metal szlachetny. Wykorzystywany głownie w przemyśle motoryzacyjnym (w katalizatorach spalin).
 • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) Rodzaj rachunku oszczędnościowego, nazywany także kontem osobistym. Banki prowadzą te rachunki dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek swoich s
 • HSI (HongKong Stock Index) Indeks giełdy w Hongkongu ważony kapitalizacją poszczególnych akcji.