finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI (dokładna ocena odpowiedzialności majątkowej potencjalnych kredytobiorców ora)
  • LEASING DEWIZOWY (leasing, gdzie jednostką rozrachunkową są waluty zagraniczne)
  • RACHUNKOWOŚĆ (system ewidencjonowania, przetwarzania i przekazywania informacji gospodarczej,)
  • AKWIZYCJA (1. pozyskiwanie nabywców, zbieranie zamowień handlowych, zawieranie umów o wykonanie ustalonych usług; 2. dział przedsiębiorstwa zajmujący się tą działalnością)
  • RACHUNEK BANKOWY (prowadzony jest przez banki dla rejestracji wkładów pieniężnych klientów udzi)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Papier wartościowy Dokument uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościo
  • Czynsze stałe Raty leasingowe są tak wyliczone, aby zapewnić ich stałość w czasie. Daje to gorsze efekty podatkowe, ale w przypadku finansowania inwestycji długoterminowo pozwala na lepsze okreś
  • Aval Poręczenie weksla. Poręczyciel, avalista, odpowiada na równi z wystawcą weksla. Aval może dotyczyć tylko części lub całości sumy weksla.
  • Kredyt na (w) rachunku bieżącym Rodzaj krótkoterminowego kredytu obrotowego udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zapisuje się wpływy danego podmiotu, a w ciężar rachunku - wydatki
  • PIN (ang. Personal Identification Number) Osobisty numer identyfikujący posiadacza karty; zastępuje jego podpis i jest niezbędny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty; jeden ze sposobów zabezpieczenia ...