finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • CENA NABYCIA (cena zakupu zwiększona o wydatki zakupu nabytego składnika majątkowego podmiotu gospodarczego)
 • ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA (umiejętność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wspólnie z odsetkami w terminach określonych w umowie z bankiem)
 • ZYSK CAŁKOWITY (ZC) (różnica pomiędzy całkowitym utargiem (przychodem) ze sprzedaży produkcji a poniesionym na jej wytworzenie kosztem całkowitym)
 • RACHUNEK LORO I NOSTRO (rachunek banku zagranicznego w banku krajowym zwie się loro (wł. "wasze dobro"),)
 • WEKSEL (papier wartościowy o ściśle sprecyzowanej formie. )

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Ludność aktywna zawodowo (aktywni zawodowo) według BAEL i NSP 2002 Osoby w wieku 15 lat i więcej należące do pracujących (wedle definicją -"Pracujący wg BAEL i NSP 2002") albo niepracujących (((wedle definicją - "niepracujący wg BAEL i NSP 2002
 • Wskaźnik płynności II stopnia Stosunek inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych
 • Podaż pieniądza krajowego Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) i zobowiązania złotowe wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych
 • Bariery działalności Czynniki ograniczające działalność przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, budowlano-montażowych, handlu detalicznego i usług. Barierami mogą być pomiędzy innymi: niedostateczn...
 • Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska przez:
  1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych albo przynajmniej na tych poziomach,
  2) zmniejsz...

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Wypadek ubezpieczeniowy Zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, za które zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie. Wszystkie szkody wynikłe z tej samej przyczyny są traktowane jako jede
 • Cena rozliczeniowa Wartość, według której rozliczane są transakcje giełdowe; dla obligacji cena rozliczeniowa równa jest kursowi (w procentach) pomnożonemu przez wartość nominalną (w złotych) i po
 • Aval Poręczenie weksla. Poręczyciel, avalista, odpowiada na równi z wystawcą weksla. Aval może dotyczyć tylko części lub całości sumy weksla.
 • Bon skarbowy Wierzycielski papier wartościowy wyemitowany w formie weksla przez Skarb Państwa; służy do bieżącego finansowania deficytu budżetowego; instrument o stałym oprocentowaniu; maksyma
 • Ropa naftowa ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych. Surowiec strategiczny wykorzystywany do produkcji paliw ciekłych, plastików o nawozów sztuc