finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Emitor Punktowe, nieruchome źródło emisji, gdzie wydalenie zanieczyszczenia dzieje się z objętości o wymiarach poprzecznych znacząco mniejszych od rozpatrywanych odległości ruchu zanieczy
 • Wskaźnik płynności III stopnia Stosunek aktywów obrotowych jednostki (zapasów, należności krótkoterminowych, inwestycji krótkoterminowych i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań krótkoterm
 • Miejsce prowadzenia działalności Określone adresem, miejsce prowadzenia działalności poprzez podmiot gospodarki narodowej.Miejsce prowadzenia działalności jest wskazywane poprzez podmiot.
  Adres zawiera wiad
 • Aktywa razem Kontrolowane poprzez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe wskutek przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ek
 • Telefon w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne posiada telefon stacjonarny

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Kredyt lombardowy Kredyt udzielany pod zastaw ruchomości, w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych. Kredyt lombardowy banku centralnego - kredyt pod zastaw papierów wartoś
 • Forward Rate Agreement (FRA) Jest kontraktem terminowym na stopę procentową. Zabezpiecza on kupca kontraktu FRA przed wzrostem stóp procentowych (np. zabezpieczenie kredytu) lub sprzedawcę kontraktu FRA prz
 • Marża oraz opłata manipulacyjna Ang. Load - prowizja związana z kupieniem udziałów w funduszu inwestycyjnym pobierana bądz momencie zakupu udziałów 9jednostek uczestnictwa) bądż w momencie ich sprzedaży. Różnica
 • Inkaso Egzekwowanie roszczeń, także sam dokument, który jest egzekwowany, np. weksel. Wyróżniamy następujące rodzaje inkasa: inkaso akceptacyjne, inkaso dokumentowe, inkaso eksportowe,...
 • London Inter Bank Offer Rate (LIBOR) Stopa procentowa depozytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stanowi ona często bazowe oprocentowanie dla kredytów udzialanych przez podmioty gospodarcze; procent, za jaki dan