finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • REPO A OPERACJE WARUNKOWE (sprzedaż bonów skarbowych z jednoczesnym ich odkupem w przyszłości)
 • WGPW (Warszawska Giełda Papierów Wartościowych)
 • BADANIA (praca skierowana na odkrywanie i wykorzystanie praw natury w służbie człowieka)
 • ERGONOMIA (nauka zajmująca się dostosowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi do fizycznych i ps)
 • PRZEDŁUŻKA (karteczka załączona do weksla, na której można dokonać napisu o jego indosowaniu)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Kopaczki do ziemniaków - wspólne Maszyny ciągnikowe zawieszane i półzawieszane przeznaczone do kopania ziemniaków z jednego albo dwóch rzędów, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno
 • Prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci Zakład lecznictwa uzdrowiskowego przeznaczony dla dzieci pochodzących ze srodowiska zagrożonego postępem niektórych chorób wymagających odpowiedniego postępowania profilaktyczno...
 • Kredyty bankowe długoterminowe Udzielane poprzez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej z terminem spłaty dłuższym niż jeden rok. Kredyt bankowy długotermin...
 • Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego Do powierzchni ogólnej gospodarstwa rolnego zalicza się wszystkie grunty wchodzące w skład gospodarstwa, a wiec grunty użytkowane rolniczo utrzymywane w dobrej kulturze - wedle ...
 • Urządzenia kanalizacyjne Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych wykorzystywanych do wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi i urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki a również prz

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Papiery wartościowe imienne Nazwisko (nazwa) właściciela umieszczona jest na papierze, a przeniesienie praw własności może odbyć się na drodze umowy notarialnej, często tylko za zgodą emitenta (wymaga też ...
 • Suma ubezpieczenia Kwota, do wysokości której towarzystwo odpowiada za szkody poniesione przez klienta.
 • Cykl życia przedsiębiorstwa Zespół faz rozwoju przedsiębiorstwa, na które składają się: dojrzewanie, wzrost, dojrzałość i schyłek.
 • Aport Wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza);
 • Prawa majątkowe To instrumenty, których cena zależy w sposób bezpośredni lub pośredni od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych.