finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • DERYWATY (instrumenty pochodne, których wartość zależy od kształtowania się kursu instrumentu bazowego będącego fundamentem ustalenia kursu praw po)
 • GRANICA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (alternatywne możliwości wytwarzania dwóch grup produktów, które społeczeństwo jest zdolne wytworzyć pośrodku danego okresu, wykorzystując...)
 • NADWYŻKA HANDLOWA (dodatnia różnica pomiędzy eksportem a importem. Przyrost eksportu powiększa nadwyżkę handlową a przyrost krańcowej skłonności do importu m)
 • AD VALOREM (ad valorem) ((z łaciny do wartości, wg wartości); podatek albo cło wyrażone procentowo od wartości towaru, w przeciwieństwie od nakładania koszty jednost)
 • LEASINGODAWCA (strona umowy; właściciel dobra)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Członkowie zarządu gminy Gmina wykonuje powierzone jej zadania publiczne za pośrednictwem organów gminy. Zarząd gminy pełni funkcje organu wykonawczego. (Począwszy
 • Saldo obrotu żywca wieprzowego Wagowo wyrażona różnica (w dt) między sprzedażą świń do dalszego chowu do innych gospodarstw (państwowych, spółdzielczych, firm z udziałem m
 • Innowacje nietechnologiczne Wszelka działalność innowacyjna przedsiębiorstw, która nie jest związana z opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek nowych albo istotnie z...
 • Padnięcia bydła Liczba wszystkich zwierząt z ekipy bydło domowe, które padły w gospodarstwie rolnym w momencie sprawozdawczym (jest to ujęte łącznie - padłe
 • Wskaźnik (indeks) cen Statystyczny parametr ilościowego opisu dynamiki cen w momencie badanym w porównaniu z okresem fundamentalnym.
  Rozróżnia się indywidua...

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • NZSE40 Indeks giełdy w Nowej Zelandii liczony dla 40 przedsiębiorstw pod względem kapitalizacji i obrotów.
 • Karta wypukła Karta tłoczona, karta embosowana posiada wyraźnie wypukłe cyfry i litery: pełny numer karty (dla VC i MC jest to zawsze 16 cyfr), ważność ka
 • Nadwyżka kupna (w systemie kursu jednolitego) Informacja podawana obok kursu papieru wartościowego wraz z wyrażonym w procentach wskaźnikiem informującym, w jakim stopniu pozostały niez
 • Odsetki Cena, która jest wypłacana wierzycielowi (klientowi banku) przez dłużnika (bank) w zamian za udostępnienie na uzgodniony okres czasu okre
 • Gwarancje Państwa Budżet gwarantuje członkom PTE uzupełnienie stanu kont, jeśli towarzystwa nie osiągną minimalnych stóp zwrotu, nie zdołają pokryć różnicy z