finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • HANDEL DETALICZNY (ostatnie ogniwo układu producent/hurtownik/nabywca, którego najważniejszą fun)
 • AKTYWNA POLITYKA BUDŻETOWA (celowe i arbitralne decyzje państwa, wywołujące określone zmiany dochodów i kosztów budżetu, oparte na świadomym interwencjonizmie (bieżącym podejmowaniu decyzji))
 • DZIAŁ GOSPODARKI NARODOWEJ (jednostka klasyfikacji gospodarki narodowej. Działy: przemysł; budownictwo; rolnictwo; leśnictwo; transport i łączność; handel; gospodarka mieszkaniowa i komunalna; edukacja; oświa)
 • WPROWADZAJĄCY (właściciel emitowanych papierów wartościowych, składający wniosek o dopuszczenie poprzez KPWiG papierów wartościowych do publicznego obrotu)
 • AKCYZA (rodzaj pośredniego podatku nakładanego przez państwo na niektóre artykuły spoż)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Seanse filmowe Ciągła projekcja filmu długometrażowego z nośnika światłoczułego albo magnetycznego w zamierzonym i z góry określonym czasie trwania. W razie projekcji filmu wieloczęściowego, po
 • Cielęta przeznaczone na chów - byczki Samce bydła domowego (z ekipy Bos taurus i Bubalus bubalus i Beefalo) w wieku poniżej 1 roku, jest to posiadające uzębienie mleczne, utrzymywane z przeznaczeniem do dalszego chowu
 • Produkcja sprzedana przemysłu Fundamentalny miernik działalności gospodarczej (jest to działalności przemysłowej, budowlano-montażowej, transportowej i innej) przedsiębiorstw i spółek przemysłowych, (((jest to
 • Surowce Produkty przemysłu wydobywczego, rolnictwa albo leśnictwa, które poddaje się dalszej przeróbce w celu otrzymania ustalonych wyrobów. Surowce dzielimy na:- surowce naturalne otrzy
 • Przychodnia Może być zakładem opieki zdrowotnej albo jego częścią, udziela świadczeń zdrowotnych, które mogą obejmować swoim zakresem świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdro

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Kwotowanie bezpośrednie (Direct quotation) - kurs wymiany walut, w którym wartość jednostki waluty obcej jest kwotowana w jednostkach waluty krajowej.
 • Wspólnik Osoba fizyczna lub prawna, która wspólnie z jedną lub większą liczbą innych osób uczestniczą w działalności gospodarczej w ramach spółki.
 • Dzień wyceny Dzień, w którym przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym dniu dokonuje się obliczeń, jaka wartość netto aktywów przypada na jednostkę uczestnictwa w ...
 • Fundusz typu no-load Fundusz Inwestycyjny, który nie pobiera prowizji od sprzedaży Jednostek Uczestnictwa.
 • Czas trwania umowy Termin w jakim obowiązują postanowienia umowy leasingowej, istotny dla obliczenia wielkości czynszu leasingowego. Trwa on do momentu wygaśnięcia obowiązków i praw stron umowy.