finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • DECYZJE PROCEDURALNE (rozwiązanie problemu na drodze procedury (na przykładadministracyjnej))
  • CENA ZBYTU (cena, jaką odbiorca towaru (na przykład pośrednik handlowy) płaci producentowi)
  • POZYCJA DŁUGA (nabycie kontraktu terminowego)
  • BODZIEC EKONOMICZNY (zachęta materialna, skłaniająca ludzi do pożądanego zachowania, na przykład premia za wykonanie ustalonych zadań)
  • FIXING (1. mechanizm notowań wg kursu jednolitego, także jedna z faz notowań ciągłych. 2. cena ustalana w systemie jednolitego kursu dnia)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Grupa kapitałowa Jednostka dominująca wraz ze wszystkimi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi.
  • Transakcja pakietowa Transakcja giełdowa zawierana poza sesją, której minimalną wielkość (pakiet) określa regulamin giełdy. Może być zawierana zarówno przed wprowadzeniem papieru wartościowego do ob...
  • Aktywa Netto Funduszu Wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu
  • List zastawny Wydawane przez banki hipoteczne skrypty dłużne na okaziciela, które znajdują się nieprzerwanie do dyspozycji emitenta do wydania i które mogą zostać przedstawione do transakcji ...
  • Kontrakt futures Kontrakt zawarty pomiędzy dwoma podmiotami dający kupującemu obowiązek nabycia (bądź otrzymania/pokrycia pieniężnego ekwiwalentu) instrumentu bazowego w określonym czasie, po cenie