finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • WOLNORYNKOWY SYSTEM GOSPODARCZY (brak kontroli państwa, swoboda wejścia na rynek i wyjścia z rynku, autonomia działania podmiotów gospodarczych, swoboda branży, równe prawa, brak przywilejów, cena kształtowana p)
  • FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW ZAROBKOWYCH (mają znaczenie dla funkcjonowania finansów jako całości. )
  • DATA WALUTY (termin otrzymania pożyczonych/kupionych środków)
  • ZACHOWANIE (postępowanie podmiotu rozpatrywane w odniesieniu do określonego otoczenia i w d)
  • ARCHIWIZOWANIE (porządkowanie i przechowywanie dawnych akt)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Cesja Przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią; w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie (inst
  • Linia kredytowa Określa maksymalną wysokość środków stawianych przez bank do dyspozycji klienta, który zobowiązuje się do ich spłaty po upływie określonego terminu. Bank nie może oczekiwać regu...
  • Wartość obecna (PV) - Present Value - wartość w dniu dzisiejszym przyszłego przepływu środków pieniężnych lub wielu przepływów środków pieniężnych zdyskontowanych według odpowiedniej stopy pro...
  • Wniosek Dokument wnoszący o zawarcie umowy ubezpieczenia. Składa go zwykle ubezpieczający, załączając przy tym komplet wymaganych dokumentów.
  • Opłata dystrybucyjna Opłata pobierana jednorazowo od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa; opłata ta pomniejsza wartość środków przekazanych do zarządzania funduszowi; opłata maleje, jeśli rośnie wy