finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • DOTACJA (dopłata z budżetu państwa do nieopłacalnej produkcji/sprzedaży określonego wyrob)
 • ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE (świadczenia pieniężne zapewniane poprzez kraj: emerytury, renty, opieka zdrowotna, zasiłki mieszkaniowe, zasiłki dla niepracujących)
 • ALOKACYJNA FUNKCJA BUDŻETU PAŃSTWA (rozdział zasobów w gospodarce pomiędzy różne jej działy; sam system rynkowy nie zapewniłby oczekiwanego poprzez społeczeństwo poziomu pro...)
 • OBLIGATORYJNA JEDNOSTKA OBROTU (ustalana poprzez Zarząd CeTO dla każdego papieru wartościowego liczba papierów, którą inwestor zobowiązany jest kupić albo sprzedać)
 • ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU (miara, która informuje, w jaki sposób zmiana dochodów ludności wpływa na wiel)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Sprzedaż wełny owczej Liczba wyprodukowanej wełny owczej niepranej (w kilogramach) sprzedanej poprzez gospodarstwo rolne w momencie sprawozdawczym do wyspecjal...
 • Spółka kapitałowa Firma, której działalność oparto na substracie rzeczowym (kapitałowym). Obiektem wkładu może być zarówno wkład pieniężny jak i niepieniężn
 • Remonty kapitalne Roboty remontowe mające na celu przywrócenie budynkom (mieszkaniom) pierwotnej albo prawie pierwotnej wartości technicznej i użytkowej. O z
 • Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Rezultat na operacjach niezwykłych stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi utratami nadzwyczajnymi
 • Powierzchnia uprawy rzepaku Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ozimego przeznaczonego na zestaw nasion, powierzchnia obsiana rzepakiem i rzepikiem jarym przeznacz...

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Zlecenie stop Zlecenie, zawierające restrykcje dotyczące wykonania transakcji. Kiedy rynek osiągnie cenę wyznaczoną przez klienta, zlecenie zostanie wyko
 • Autoryzacja Wydanie zgody na przeprowadzenie transakcji po sprawdzeniu autentyczności karty oraz dostępnego salda na rachunku karty.
 • Cesja wierzytelności Sprzedaż przez leasingodawcę praw do otrzymywania w przyszłości czynszu leasingowego. W innym znaczeniu - sposób zabezpieczania zobowiązań p
 • Clearing Jest formą rozliczeń finansowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Polega ona przede wszystkim na kompensowaniu w przyjętych okresach wza
 • Bessa (rynek niedźwiedzia) Bessa (rynek niedźwiedzia)