ograniczenie apteka aptekarza co to znaczy

Co to jest Ograniczenie – apteka dla aptekarza – jest prawnie dozwolone. Czym jest ograniczenia.

Czy przydatne?

Ograniczenie – apteka dla aptekarza – jest prawnie dozwolone definicja

Co to oznacza: W połączonych kwestiach C-171/07 i C-172/07 sprawa ograniczenia własności i prowadzenia apteki wyłącznie dla farmaceutów została rozstrzygnięta poprzez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyniku pytania prejudycjalnego zadanego poprzez niemiecki sąd administracyjny, do którego poprzez niemieckich farmaceutów i izbę aptekarską zostało zaskarżone zezwolenie na prowadzenie oddziału apteki poprzez holenderską spółkę DocMorris NV. Kwestia C-531/06 została z kolei zainicjowana poprzez samą Komisję Europejską, która uznała, iż Włochy, wprowadzając tego typu ograniczenie, uchybiły zobowiązaniom wynikającym z prawa wspólnotowego.W wyrokach wydanych w obu kwestiach 19 maja 2009 r. ETS zauważył, iż wedle Instrukcją 2005/36 określenie warunków, jakie powinny spełniać osoby prowadzące działalność w zakresie farmacji, zostało pozostawione w kompetencji krajów członkowskich. Znaczy to, iż władze krajowe mają prawo ustalać swoje kryteria dopuszczania ustalonych osób do wykonywania czynności farmaceutycznych tak długo, jak kryteria te nie naruszają regulaminów Traktatu.ETS uznał, iż mimo że zarówno włoskie, jak i niemieckie regulaminy w tym zakresie naruszają swobodę przedsiębiorczości i przepływu kapitału, to należy je uznać za usprawiedliwione z racji na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości i należytego poziomu bezpieczeństwa przy zaopatrywaniu ludności w produkty lecznicze. Co więcej, ETS uznał, iż aczkolwiek istnieją mniej restrykcyjne środki wykorzystywane zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania aptek, takie jak obligatoryjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za błąd w sztuce, odpowiednie kontrole czy sankcje karne, państwa członkowskie mogą uznać je za niewystarczające.W Polsce nie istnieją tak restrykcyjne ograniczenia jak w Niemczech i we Włoszech, aczkolwiek idea: apteka dla aptekarza była proponowana poprzez wybrane ekipy. Polskie prawo przewiduje ograniczenie dotyczące zarządzania apteką. Każda z nich musi mieć kierownika, a funkcja ta jest zarezerwowana dla farmaceutów, którzy nie przekroczyli 65 roku życia (z możliwością przedłużenia do 70 roku życia) i mają przynajmniej 5-letni staż pracy w aptece albo 3-letni staż pracy w aptece, w razie posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Ponadto uprawnienie do wydawania leków w aptece mają tylko farmaceuci i w węższym zakresie technicy farmaceutyczni

Czym jest Ograniczenie – apteka dla znaczenie w Słownik na O .